Poslední verze změn Mezinárodních zdravotních předpisů potvrzuje, že WHO hodlá nastolit globální diktaturu

Poslední verze změn Mezinárodních zdravotních předpisů potvrzuje, že WHO hodlá nastolit globální diktaturu

Možná jste také četli lži mainstreamových propagandistů, kteří tvrdí, že nové dokumenty WHO nepřináší žádnou diktaturu a nenarušují suverenitu. Jenže to není ani v nejmenším pravda a poslední verze změn MZP z roku 2005 to jen potvrzuje.

Děsivé je už jen pomyšlení, jak široce budou tato pravidla zneužitelná. Nebude to pouze v oblasti zdravotní, ale i klimatické, což je možná dokonce mnohem pravděpodobnější záminka pro příští WHO vyhlášenou krizi.

Stále nějak nedokážu pochopit, že se najde tolik odborníků z řad právníků, kteří k tak nebezpečnému dokumentu mlčí. Čest těm, kteří se nebojí ozvat, ale, bohužel, jsou v menšině.

Jak jste zde již byli informováni dříve, tak tento týden probíhá další jednání stran obou dokumentů na půdě WHO v Ženevě. Jejich podoba se neustále mění a je zajímavé, že některá příliš křiklavá nařízení po humbuku odstranili, aby je tam nyní, kdy se již téměř nikdo o tyto dokumenty nezajímá, opět vrátili.

Jde například o článek, kterým WHO zaručuje lidská práva. Ten byl nejprve vyškrtnut, aby byl po bezpočtu připomínek navrácen – a  nyní byl opět v tichosti vyškrtnut.

Nebudu vás zdržovat zdlouhavými povídačkami a přejdu rovnou na některé sporné body v aktuálně platných změnách Mezinárodních zdravotních předpisů.

Umíte-li anglicky a máte-li zájem o detailnější studium nových předpisů, dokument najdete zde jako soubor PDF.

Následující informace ze shrnutí navrhovaných změn je třeba vždy chápat tak, že nejde jen o pandemie v tradičním slova smyslu, ale také o přenesení odpovědnosti za klimatická opatření na lékařské byrokraty WHO.

Dále již tedy to nejdůležitější z celého aktuálního 80stránkového dokumentu:

článek 1 , definice,

Zde navrhované změny stanoví odstranění omezení závaznosti doporučení WHO:

„Stálé doporučení“ je nezávazné doporučení WHO pro určitá přetrvávající rizika pro veřejné zdraví v souladu s článkem 16 o vhodných opatřeních v oblasti veřejného zdraví, která mají být uplatňována běžně nebo v pravidelných intervalech k prevenci nebo kontrole mezinárodního šíření nemocí a k minimalizaci narušení mezinárodní dopravy;

„Předběžné doporučení“ je nezávazné doporučení vydané WHO v souladu s článkem 15 pro časově omezené, na riziko specifické použití v reakci na mimořádnou situaci veřejného zdraví mezinárodního významu, k prevenci nebo kontrole mezinárodního šíření nemocí a k minimalizaci narušení mezinárodní dopravy;

Jak tedy vidíte, v obou případech je vyškrtnuto slovo „nezávazné“ – to tedy znamená, že doporučení bude závazné. Pokud by nebylo, pak by nic nevyškrtli.

Kladivo lze nalézt v navrhovaných změnách článku 3, Zásady:

1. (1) Tyto předpisy jsou prováděny s plným respektem k důstojnosti, lidským právům a základním svobodám osob  založené na zásadách rovnosti, inkluzivity a soudržnosti a v souladu se společnou, ale odlišnou odpovědností smluvních států,…

WHO by tedy podle nové verze mělo být dovoleno podkopávat lidská práva, důstojnost a základní svobody, místo toho nám nabízí „inkluzivitu a soudržnost.“

Jak si to vysvětlit? Jednodudše tak, že do vás budou mít možnost – třeba i násilím – vpíchnout jakoukoli látku s odkazem na nutnost „soudržnosti“ – tedy musíte být solidární a nastavit rameno tak jako ostatní. Tentokrát již bez možnosti odvolávat se na vaše lidská práva a nikdo nemusí dbát na vaši důstojnost.

Zkušenosti s pandemickými opatřeními v mnoha zemích světa však ukazují velmi jasně, kam až umí někteří diktátoři zajít. To, co se dělo v zemích, kde se vytvářely jakési koncentráky (Austrálie, Čína apod.) by se mohlo stát zcela běžným „opatřením“ všude.

Článek 4, Příslušné orgány

Každý smluvní stát určí nebo zřídí subjekt s rolí národního kontaktního místa pro MZP a orgány odpovědné v rámci své příslušné jurisdikce za provádění zdravotnických opatření podle těchto Pravidel. WHO bude poskytovat technickou pomoc a spolupracovat se státy, které jsou stranami úmluvy, v budování kapacit národních kontaktních míst a orgánů MZP na žádost smluvních států.

Kromě toho by každý smluvní stát měl informovat WHO o zřízení svého národního příslušného orgánu odpovědného za celkové provádění MZP, který bude uznán a bude nést odpovědnost za funkčnost a plnění dalších závazků MZP.

Zde je návrh nového pravidla, které navazuje na výše zmíněné:

Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, by měly uzákonit nebo upravit legislativu tak, aby poskytovala národní zaměření MZP s pravomocí a prostředky k výkonu jejich funkcí, jasně definující úkoly a funkce tohoto subjektu s rolí Národního kontaktního místa MZP při plnění závazků vyplývajících z těchto předpisů.

V podstatě tak bude mít WHO všude svůj orgán, který bude dohlížet na plnění nařízení, navíc by se vše mělo posvětit v zákonech

článek 12,

Zde začíná změna v nadpisu. Namísto:

„Vyhlášení mezinárodní zdravotní nouze“

V budoucnu má být:

„Vyhlášení mezinárodní zdravotní nouze, regionální zdravotní nouze nebo centrální zdravotní pohotovosti“

To dává WHO možnost ovlivňovat přímo odpovědnou domácí (zdravotní) organizaci, i když se o pandemii zatím vůbec nemluví. WHO tak může zavádět diktaturu třeba jen při lokální chřipkové epidemii (nebo podezření na ni).

Další kladivo na členské země naleznete v novém článku 13A.

Článek 13A Mezinárodní reakce veřejného zdraví vedená WHO

1. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají WHO jako vedoucí a koordinující orgán pro mezinárodní reakce veřejného zdraví na mezinárodní zdravotní mimořádné události a zavazují se dodržovat doporučení WHO ve svých mezinárodních reakcích v oblasti veřejného zdraví.

3. Ve svém alokačním plánu pro zdravotnické produkty WHO mimo jiné určí příjemce zdravotnických produktů, včetně zdravotnických pracovníků, pracovníků v první linii a zranitelného obyvatelstva a určí požadované množství zdravotnických produktů pro účinnou distribuci příjemcům ve všech smluvních státech. .

5. Na žádost WHO smluvní státy zajistí, aby výrobci na jejich území dodali WHO nebo jiným smluvním státům požadované množství  zdravotnických produktů včas, v souladu s pokyny WHO, aby bylo zajištěno účinné provádění alokačního plánu.

Toto je válečná ekonomika, centrálně řízená WHO. A nepůjde pouze o zavedení diktatury, zde si také mohou štědří dárci z Big Pharmy skvěle namazat kapsy, stejně jako zločinci ve WHO, soukromé organizaci Billa Gatese, vedené etiopským zločincem.

Jakmile budou části smlouvy zapracovány do národního – a pravděpodobně i evropského (EU) – práva, bude to, co WHO požaduje, okamžitě použitelné i u nás – a to bez možnosti jakéhokoli odporu.

Žádná vláda nebo dokonce parlament už nebude mít možnost si stěžovat. Zde pomůže výhradně vystoupení z WHO, které však nedovolí EU. Lze říci, že jsme v pasti.

Jiné země mají alespoň šanci změnit vládu – a  s novou vládou vystoupit z WHO. To u nás není možné. V první řadě vše brzdí EU – a i kdyby ne – pak většina voličů si přeje, aby nám vládly strany které už opakovaně daly najevo, že jsou plně oddané svým loutkovodičům (a to nejen těm v EU a  WHO).

Článek 44,   spolupráce a pomoc

Jde o plánování, technickou spolupráci, logistickou podporu, mobilizaci finančních zdrojů, mezinárodní koordinaci, apod… Článek je velmi dlouhý a asi nejzajímavější jsou následující body:

h) (nové) spolupráce v boji proti šíření nepravdivých a nespolehlivých informací o akcích v oblasti veřejného zdraví, preventivních a protiepidemických opatřeních a aktivitách ve sdělovacích prostředcích, sociálních sítích a dalších prostředcích šíření těchto informací,

i) příprava legislativních návrhů a jiných právních a správních ustanovení k provádění těchto předpisů.

Článek 44 si výslovně klade za cíl omezit svobodu projevu a informací – a dokonce ji v oblasti zdravotní i potírat. Tedy nebude zde prakticky možnost beztrestně podávat jakékoli informace, které nebudou v souladu s nařízeními WHO. 

Nyní bude možné tyto informace šířit někde zcela mimo internet, snad jen z úst do úst, poštou apod. (pokud nás neuzamknou doma). Zveřejnění jiných než WHO podaných informací bude trestné a lze očekávat poměrně drakonické tresty (asi budou různé stát od státu).

Tolik alespoň něco málo z posledního znění MZP. Tento týden, kdy se právě kolem těchto dokumentů jedná, takže může dojít k dalším změnám, ale nečekejte, že půjde o změny k lepšímu.

Pandemická smlouva a nové Mezinárodní zdravotní předpisy představují nové mezinárodní byrokratické monstrum.

Zároveň se však jedná o navýšení zdrojů pro WHO, která v zásadě a de facto převezme řízení nových úřadů, které mají být instalovány v členských státech, takže namísto současných 7 000 zaměstnanců WHO, jich tato organizace bude mít více než 100 000.

I to je možná důvod, proč s dokumenty většina politiků souhlasí, zřejmě zde vidí i lukrativní korýtka pro své příbuzné a kamarádíčky.

Předpokládá se, že každý členský stát dosadí asi 500 – zcela jistě velmi dobře placených – zaměstnanců pro práci ve WHO v rámci závazků vyplývajících z pandemické smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se členské státy zavazují uznat WHO jako vedoucí a koordinační orgán pro mezinárodní reakce v oblasti veřejného zdraví na mezinárodní zdravotní krizové situace, přičemž WHO má zase právo vyhlásit tyto mimořádné události v oblasti veřejného zdraví, logicky se tímto státy v případě vyhlášené krize vzdávají vlastní suverenity. 

Pokud to spojíte s podkopáváním lidských práv a osobních svobod, stejně jako s výslovně požadovaným přístupem omezování svobody projevu, nebezpečí nastolení totalitní světové zdravotní diktatury se kdykoli může stát realitou.

O to problematičtější je skutečnost, že WHO by mohla brzy rozšířit pravomoci, které jí byly svěřeny touto smlouvou, o opatření pro boj proti „změně klimatu,“ pokud by pouze došla k závěru, že jde také o „mezinárodní zdravotní nouzi.“

Tuto klasifikaci dle mého názoru již text smlouvy implicitně umožňuje, minimálně odkazem na program One health (Jedno zdraví).

Ale tyto záměry byly potvrzeny i tím, že zástupci OSN i WHO se již opakovaně zmínili o tom, že klima ovlivňuje zdraví a klimatická nouze by tedy měla být zahrnuta do gesce WHO..

Možná právě tyto změny se tam objeví po jednání v Ženevě, které probíhá tento týden…

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 24 Průměrně: 4.8]

6 thoughts on “Poslední verze změn Mezinárodních zdravotních předpisů potvrzuje, že WHO hodlá nastolit globální diktaturu

  1. pětikolka to rozhodně podepíše a bude jim to dokonce vyhovovat budou moci vuči občanum tvrdě zakročit a zarazit odpor vuči vládě dokonce i zakázat Demonstrace proč by to tedy nepodepsali a ANO by v tomhle zase hlasovala s pětikolkou jsme prostě v prdeli odpor vuči tomu rozhodně není takže nás brzy začnou nahánět

  2. „Umíte-li anglicky a máte-li zájem o detailnější studium nových předpisů, dokument najdete zde jako soubor PDF.“

    A co takhle ty anglicke sracky prelozit, nemate „umelou inteligenci?“ Kdyz neni ani na takove jednoduche veci, tak na co je? Na spehovani?

  3. vy to víte, já to vím. už 721. den nás fialova zkorumpovaná, ulhaná, darebácká vládní riminální pětimafie řetězově, v rozporu se slibem poslance a senátora ožebračuje, okrádá a defrauduje občanům měnu. fialovy eurohnusy. https://www.youtube.com/watch?v=GavnTXUGPlo
    Jurečka oznámil, o kolik se od ledna 2024 zvýší důchody. samé lži, důchodce od ledna 2023 okradl měsíčně o tisíc korun. Lidé v důchodu zpětně přijdou o státní příspěvky k penzijnímu připojištění a pohunci to posvětili a z*m*rd z hradu to zpečetil. fialový eurohnus Jurečka propustí 2500 svých zaměstnanců, ale jedině včetně sebe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/posledni-verze-zmen-mezinarodnich-zdravotnich-predpisu-potvrzuje-ze-who-hodla-nastolit-globalni-diktaturu/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings