Klimatické lži: Podvodná politika IPCC založená na zfalšovaných počítačových modelech

Klimatické lži: Podvodná politika IPCC založená na zfalšovaných počítačových modelech

V oblasti klimatologie rozhodně nepanuje žádný konsensus, který by podporoval tvrzení, že dochází ke globálnímu oteplování způsobenému CO2 a dusíkem produkovanými lidskou činností.

Tato lež, která ještě v 70. letech sváděla lidskou činnost na údajné globální ochlazování – a tedy příchod další doby ledové (aby se koncem 80. let lež pomalu ale jistě upravila – mezičlánkem byla „freonová lež“) – má za cíl představit člověka jako zásadní problém ve vztahu ke klimatu.

A jisté je, že globalisté si budou vše účelově upravovat jak bude aktuálně zapotřebí. Velmi rádi v tom pomohou také mainstreamoví propagandisté, kteří se neštítí za třicet stříbrných tuto propagandu přiživovat.

Důležité je, že viníkem je jen a pouze člověk, který se musí ve jménu klimatického náboženství maximálně omezit a razantně snížit svoji životní úroveň.

Klimatologové, kteří veřejně upozorní na účelově šířené lží, vydávané propagandisty z IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu), jsou okamžitě zatracováni, přijdou o veškeré granty a velmi často také o práci.

Ti, kdo se rozhodnou přidat k šíření hysterie, se na druhou stranu nemusí bát o svůj osud – budou oslavováni a rozhodně se nemusí obávat, že by zůstali bez práce a grantů.

Vědecká diskuze? Podobně jako v případě covidismu a genových injekcí je i zde přísně zakázána.

IPCC je jen pobočkou globalistické OSN – podobně jako třeba WHO a dnes dokonce i WEF – a je tedy součástí šíření celé této agendy. Články na mainstreamu, které na IPCC a její zkorumpované „odborníky“ poukazují, tak pouze podporují vylhanou klimatickou agendu.

Úřad Mezivládního panelu pro změnu klimatu se opakovaně pokouší podpořit své lži tvrzením, že 97 % vědců si stojí za tezí, že hlavní příčinou globálního oteplování jsou emise CO 2 způsobené lidmi

Kromě toho, že „konsenzus“ není vědecký argument a ani důkaz pravdy, o níž nerozhoduje většina, ale výhradně individuální poznání, je toto tvrzení nepravdivé, jak se mnohokrát prokázalo.

Pochází ze studie vědce Johna Cooka, který zahrnul 11 ​​944 klimaticky relevantních článků od celkem 29 286 autorů, které vyšly v 1 980 vědeckých časopisech v rozmezí let 1991-2011.

S tímto mimořádně velkým rozsahem výzkumu by měli být pokryti všichni výzkumníci klimatu. A 97 % z nich údajně souhlasilo s tezí o globálním oteplování způsobeným člověkem.

Jak však Friedrich Homann zdůrazňuje na telepolis.de, Cook zkoumal pouze ty články, které ve svých souhrnech obsahovaly termíny „globální klimatická změna“ nebo „globální oteplování“ jako výběrové kritérium. 

Nicméně 7 930 abstraktů = 66,4 % všech abstraktů, které napsalo 18 930 jmenovitých autorů, se zcela zdrželo komentování teze o antropogenním oteplování klimatu. Výslovný nebo implicitní souhlas získala práce pouze ve třetině všech shrnutí (32,6 %).

Cook  dospěl k 97% konsenzu hlášenému po celém světě tím, že jednoduše vypustil 7 930 příspěvků od 18 930 autorů bez stanoviska k antropogennímu globálnímu oteplování a pouze vyhodnotil příspěvky, které obsahovaly explicitní prohlášení o antropogenním globálním oteplování.

Vzhledem k tomu, že zbývajících 4 014 příspěvků v 3 896 článcích souhlasilo s tezí, výsledkem byl 97% konsenzus v příspěvcích a tedy i konsenzus 10 188 vědců za nimi (z 11 286 vědců zbylých po výběru).

Cook z toho vyvozuje, že teze o antropogenní změně klimatu zastupuje naprosto dominantně převládající názor v klimatologii.

Tento podvod je umocněn tím, že kromě jiných nesrovnalostí, pro které je odkazováno na odkazovaný článek, byla vědecká práce omezena na publikované „články“ a nezahrnovala knihy, diskuse, procesní dokumenty a další typy dokumentů. I proto nelze mluvit o reprezentativním výsledku o stavu diskuse v klimatických vědách.

Jak je totiž všeobecně známo, v mnoha „vědeckých“ časopisech, které se snaží o podporu ideologie namísto vědecké diskuze, oponentní názory, které vliv člověka na klima odmítají, ani nesmí být zveřejňovány.

Cookem deklarovaný nominální počet 29 286 autorů je také třeba vnímat kriticky. Číslo nevypovídá o tom, zda články za 21 let od roku 1991 do roku 2011, což je zřejmé, zčásti napsali stejní autoři. 

Ve srovnání s nominálním počtem autorů 29 286 je vysoce pravděpodobné, že efektivní celkový počet autorů bude výrazně nižší.

V červnu 2022 zveřejnila globální síť (CLINTEL) seznam 1 100 vědců a odborníků – jejichž počet se nyní zvýšil na více než 1 600, včetně nositelů Nobelovy ceny – a jimi podepsanou „světovou deklaraci klimatu,“  která s informacemi šířenými IPCC rozhodně nesouhlasí.

Jejich protest zároveň dokumentuje, že o vědeckém konsensu nemůže být řeč. 

Zdá se, že IPCC je spíše o radikální menšině zkorumpovaných vědců, kteří, dobře vybaveni pod záštitou světové vlády OSN, poskytují současným vládám pseudovědecká klimatická data pro jejich politické cíle, aby vlády mohly zavést údajně nezbytná drastická opatření v souladu s klimatickou agendou.

Vědci CLINTELu si stěžují „Mezivládnímu panelu pro změnu klimatu“, že jeho „vědecké“ výsledky jsou  založeny na simulacích využívajících počítačové modely, které na základě zadaných údajů počítají, jak se bude klima vyvíjet.

Takže to, co vyjde na konci, zcela závisí na tom, co teoretici a programátoři zadají: hypotézy, předpoklady, vztahy, parametrizace, omezení stability atd

To je právě problém dnešní klimatologie, v níž hrají ústřední roli klimatické modely. Klimatická věda se zcela zvrhla a došla do stavu, kdy nepřipouští žádnou odbornou diskuzi.

V budoucnu musí výzkum klimatu přikládat podstatně větší váhu empirické vědě. Vědci z CLINTELu k tomu uvádí:

„Svět se oteplil výrazně méně, než předpovídá IPCC na základě modelovaných antropogenních dopadů. Propast mezi skutečným světem a modelovaným světem nám ukazuje, že jsme daleko od pochopení změny klimatu.“

Z „geologického archivu“ vyplývá, že zemské klima podléhá od svého vzniku kolísání, s přirozenými chladnými a teplými obdobími. Malá doba ledová skončila až v roce 1850. Není proto divu, že nyní zažíváme fázi oteplování.

Klimatické modely mají mnoho nedostatků a jsou ve skutečnosti nástroji globální politiky. Uměle navyšovali účinky skleníkových plynů, jako je CO2, a ignorovali skutečnost, že obohacování atmosféry CO2 je prospěšné.

CO2 není znečišťující látka, ale je nezbytný pro veškerý život na Zemi. Další množství CO2 ve vzduchu podpořilo růst celosvětové rostlinné biomasy. Je také dobré pro zemědělství, protože zvyšuje výnosy plodin po celém světě.

Neexistují ani žádné statistické důkazy o tom, že by globální oteplování zhoršovalo nebo zrychlovalo hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy.

„Neexistuje žádná klimatická nouze. Není tedy důvod k panice a poplachu. Důrazně jsme proti škodlivým a nerealistickým politikám s nulovým čistým uhlíkem navrženým pro rok 2050.“

V reportáži z 9. listopadu 2022 (od min. 4:43) se rakouský alternativní vysílač AUF1 odvolává na 40minutový dokument RTL z roku 2007 s názvem „Klimatické závratě.“ V ní promluvilo mnoho kritických vědců a především skutečných klimatických výzkumníků.

Například klimatický výzkumník NASA Dr. Roy Spencer hovořil o chybovosti klimatických modelů. Protože ty jsou jen tak dobré, jak dobré jsou jejich základní předpoklady. 

Pokud je jen jeden předpoklad špatný, předpověď se může úplně pokazit. A takových předpokladů, které do modelů plynou, jsou stovky. Všechny tyto modely jsou založeny na předpokladu, že CO2 je hlavní příčinou klimatických změn, nikoli slunce nebo mraky, tvrdí Dr. Spencer.

Izraelsko-americký fyzik Prof. Nir Shaviv z Jeruzalémské univerzity jasně říká, že v historii Země byly doby, kdy na Zemi bylo třikrát, či dokonce desetkrát více CO 2 než dnes. Pokud by tedy měl CO2 tak velký dopad na klima, Země by se tehdy musela masivně zahřát.   

Zakládající ředitel Mezinárodního arktického výzkumného centra University of Alaska Fairbanks, Prof. Akasofu, dává jasně najevo (o proklamovaném tání ledu):

„ Ledovce jsou neustále v pohybu. Rozšiřují se a zase smršťují. Hroudy ledu odlamující se od Antarktidy existovaly vždy. Teprve v dnešní době zachycují tyto snímky satelity. Led vždy tál. Lámání ledových ker není žádnou novinkou. Každoročně padají ledové příkrovy. Klimatická katastrofa neexistuje.“

Mluvčí rozhlasové stanice pokračoval: Dalo by se donekonečna citovat další vědce, kteří zjevně nevěří, že stojíme nad klimatickou propastí.

Stejně jako u inscenace covidového podvodu, také klimatický podvod využívá systematické strašení a manipulaci s fakty. Působivým příkladem těchto typických metod systémových médií je vývoj „Velkého bariérového útesu“ u Austrálie, o kterém tvrdí, že ubývá.

Pravdou však je, že Velký bariérový útes roste jako nikdy předtím.

Před několika měsíci Ruská akademie věd dospěla na základě nedávného výzkumu k závěru, že globální oteplování nezpůsobují lidé. V otázce, zda je změna klimatu skutečně způsobena člověkem, bylo Rusko dosud na stejné linii jako OSN. 

Ruská federace podepsala a ratifikovala Montrealský protokol z roku 2015, Kjótský protokol a Pařížskou dohodu o ochraně klimatu.
Předseda vědecké rady Akademie věd Sergej Glazjev shrnul rozhodnutí na Telegramu:

„Zveřejňujeme rozhodnutí naší vědecké rady Ruské akademie věd přijaté po projednání dvou vědeckých objevů, které zásadně mění naše představy o příčinách a mechanismech globálního oteplování. Zejména ukazují, že hlavní příčinou oteplování oceánů a oteplování země je rozpad izotopu draslíku z nitra země. 

Výkon tohoto tepelného toku je 1 watt na metr čtvereční, neboli čtvrtina tepelného toku slunečního záření. To je řádově větší než skleníkový efekt, se kterým se lidstvo snaží bojovat s velkým úsilím a bez skutečného úspěchu.

Hlavní příčinou místních klimatických katastrof jsou zase rostoucí emise přírodního vodíku v důsledku střídání gravitačních sil Měsíce a Slunce, které způsobují ozónové díry. Výsledný nárůst teploty a mísení ozónu a vodíku jsou hlavními příčinami lesních a lučních požárů. 

Toto je jeden z nejnovějších případů. Toto zjištění vyvrací koncept Montrealského protokolu, jehož implementace vyhladila celá dílčí odvětví chemického průmyslu, aniž by ovlivnila velikost ozonových děr, které se pouze zvětšily. Zveřejňujeme rozhodnutí Rady a prezentace zpráv.“

Na Telegramu najdete celou zprávu v ruštině. 

Je třeba předpokládat, že Rusko ustoupí ze všech výše uvedených dohod o dosažení cílů „nulových“ emisí CO2. Již nedávno odstoupila od Pařížské dohody Čína a v případě, že v USA vyhraje Trump (nebo jakýkoli jiný republikán), odstoupí od ní také Spojené státy.

Nastane tak situace, kdy všechny hlavní velmoci tuto politiku opustí, zatímco diktátorská EU bude nadále pokračovat v ničivé klimatické politice založené na jedné velké lži.


Tvrzení o globálním oteplování způsobeném člověkem nezastává drtivá většina vědců, ale dobře placená menšina.

Toto tvrzení je založeno na počítačových modelech „Mezivládního panelu pro změnu klimatu“ (IPCC), které simulují znepokojivé budoucí oteplování globálního klimatu.

Předpovědi vypočítané na počítači však nejsou vědecké výsledky, ale spekulace, které závisí na kvalitě zadávaných dat. Teze o příčinách způsobených člověkem (CO2) je zadávána jako prokázaný fakt, který není výsledkem otevřeného vědeckého procesu a je také zpochybňován většinou vědců.

Tyto spekulace, které jsou rovněž podvodné, však nabyly v očích veřejnosti status vědeckých poznatků, kterým lidé věří a kterými se ospravedlňují státní opatření hluboce ovlivňující společenský život.

Rozmanitost možných příčin – od nitra Země přes periferii až po sluneční a planetární vlivy na Zemi – způsobujících klimatické změny, které vždy probíhaly, také ukazuje, že klimatické jevy jsou spojené s přírodními procesy, které nelze ovlivnit…

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout