Jak agent CIA naplánoval Velký reset

Jak agent CIA naplánoval Velký reset

Jak dlouho myslíte, že bylo současné dění plánováno? 3 roky? 5 let? nebo 30? Ne, mnohem déle. Kořeny plánů tzv. Velkého resetu, jehož osnovou je Agenda 2030, je třeba hledat v dobách před více než 80 lety.

Tehdy samozřejmě nemohly být plány nijak konkrétní, přičemž mnohé z toho, co se v počátcích plánovalo, bylo nutno později na základě dějových zvratů, ale později i technického pokroku, měnit.

Nicméně to základní se táhne jako hlavní téma agendy po celou dobu: depopulace.

Kořeny agendy Velkého resetu lze jasně vysledovat 80 let zpátky, kdy James Burnham napsal knihu o své vizi „Manažerské revoluce.“

Klaus Schwab, který v roce 1971 založil Světové ekonomické fórum, má velký vliv a patří k těm, kdo nastavili kurz globální hospodářské politiky mimo vlády, které ovládá přes svoje loutky.

Na 50. výročním zasedání WEF v červnu 2020 tento čelní globální zločinec ohlásil Velký reset.

Iniciativa Velký reset je poněkud vágní výzvou globálním hráčům, aby koordinovali simultánní „řízení“ dopadu COVID-19 na globální ekonomiku, kterou nazval „pandenomikou“.

To bude, jak nám bylo řečeno, nový normál, nová realita, které se budeme muset v dohledné budoucnosti přizpůsobit.

Když bylo Světové ekonomické fórum založeno, spojilo se s Římským klubemmozkovým trustem založeným v roce 1968 s elitní členskou základnou, která se zabývá problémy lidstva.

Ve své mimořádně vlivné knize „Meze růstu“, vydané v roce 1972, Římský klub dospěl k závěru, že tyto problémy nelze vyřešit samostatně, a že jsou všechny vzájemně propojeny.

V roce 1991 spoluzakladatel Římského klubu, sir Alexander King, poznamenal ve své knize „První globální revoluce“ (přehled prvních 30 let Římského klubu), že:

„Při hledání společného nepřítele, proti kterému bychom se mohli spojit, jsme přišli s myšlenkou, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně by mohly být brány v úvahu. Ve své celistvosti a vzájemném působení představují tyto jevy společnou hrozbu, které musíme čelit všichni společně.

Pokud však tato nebezpečí nazýváme nepřítelem, padáme do pasti, před kterou jsme již varovali, což znamená, že zaměňujeme příznaky s příčinami. Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidským zásahem do přírodních procesů a mohou být překonána pouze změnou postojů a chování. Takže skutečným nepřítelem je člověk sám.“

Není divu, že s takovým závěrem byla potřeba kontroly populace součástí řešení. Ale jaké formy kontroly populace měl Klaus Schwab na mysli? V roce 1960 Schwab navštěvoval Harvard a mezi jeho učiteli byl Sir Henry Kissinger, kterého popisuje jako jednu z nejdůležitějších postav, která nejvíce ovlivnila jeho myšlení po celý život.

Abychom získali lepší představu o vlivu, který měl Sir Henry Kissinger na mladého Klause Schwaba, měli bychom se podívat na Kissingerovu neslavnou zprávu NSSM-200:

„Důsledky celosvětového populačního růstu pro americkou bezpečnost a zámořské zájmy“, také známou jako „Kissingerova zpráva,“ která vyšla v roce 1974.

Tato zpráva, vydaná v roce 1989, byla nápomocná při transformaci americké zahraniční politiky z pro-rozvojové a průmyslově přátelské politiky na podporu zaostalosti prostřednictvím totalitních metod na podporu kontroly populace. Kissinger ve zprávě poznamenává:

„… Mají-li být budoucí populace udržovány v rozumných mezích, je naléhavě nutné v 70. a 80. letech zavést a zefektivnit opatření ke snížení porodnosti. Pomoc bude poskytnuta jiným zemím s přihlédnutím k faktorům, jako je růst počtu obyvatel … Potravinová a zemědělská pomoc má zásadní význam pro každou rozvojovou strategii vstřícnou k obyvatelům…

Při alokaci omezených zdrojů je třeba vzít v úvahu, jaké kroky země podniká ke kontrole svého obyvatelstva… Existuje alternativní názor, že povinné programy mohou být potřebné…“

Podle Kissingera byla orientace americké zahraniční politiky chybná, když zdůrazňovala ukončení hladu tím, že chudým zemím poskytne prostředky na průmyslový a vědecký rozvoj. „Taková iniciativa by vedla pouze k další globální nerovnováze, protože nová střední třída by spotřebovávala více a plýtvala by strategickými zdroji,“ řekl Kissinger.

Thomas Malthus napsal ve své „Eseji o principu populace“ (1799):

„Měli bychom podporovat procesy v přírodě, které způsobují smrtelnost, místo abychom se pošetile a marně snažili jí bránit. A pokud se obáváme až příliš častých utrpení strašlivé formy hladomoru, měli bychom horlivě podporovat jiné formy ničení, které uvalujeme na přírodu. V našich městech bychom měli zúžit ulice, natlačit více lidí do jejich domovů a podpořit návrat moru.“

Jako zarytý malthusián Kissinger věřil, že „příroda“ poskytla prostředky k vymýcení stáda, a že prostřednictvím hospodářské politiky, která využívala podpory moru, hladomoru atd., jednoduše vnucovala přirozenou hierarchii nezbytnou pro globální stabilitu.

Kromě této extrémně znepokojivé ideologie, která je jen co by kamenem dohodil od eugeniky, způsobilo velké vzrušení také video ze Světového ekonomického fóra z roku 2016, ve kterém je osm „předpovědí“ pro změnu světa do roku 2030 prezentováno sloganem „Nebudete nic vlastnit a budete šťastní.“

 

Právě tento slogan pravděpodobně způsobil většinu paniky mezi průměrnými lidmi, kteří přemýšleli nad tím, jaký bude skutečně výsledek Velkého resetu. Vytvořil také mnoho zmatků ohledně toho, kdo nebo co je kořenem této velmi zlověstné orwellovské předpovědi budoucnosti .

Kořeny agendy Velkého resetu lze jasně vysledovat před 80 lety, kdy americký bývalý trockista publikoval knihu o své vizi „Manažerské revoluce“, kterou napsal James Burnham. Vstoupil do OSS, která se v roce 1945 stala CIA, a stal se zakladatelem neokonzervatismu. 

Ve skutečnosti to byly ideologie Burnhamovy Manažerské revoluce, které přiměly Orwella napsat jeho román 1984.

Je pochopitelné, že otázka, jak se bývalý vysoce postavený trockista stal zakladatelem neokonzervativního hnutí, způsobuje určitý zmatek. Trockisté ho nazývají zrádcem svého druhu a neokonzervativci to popisují jako ideologickou konverzi.

James Burnham nezměnil své přesvědčení v žádném bodě své cesty trockismem, zpravodajstvím OSS/CIA a neokonzervatismem, i když mohl mnoho lidí bodnout do zad.

James Burnham se narodil v Chicagu v Illinois v roce 1905 a byl vychován jako katolík. Později – během studií na Princetonu – odmítl katolicismus a vyznával ateismus po zbytek svého života, dokud se údajně nevrátil do církve krátce před svou smrtí.

Po absolvování Princetonu studoval na Balliol College na Oxfordské univerzitě a v roce 1929 se stal profesorem filozofie na Newyorské univerzitě.

Během tohoto období se Burnham setkal se Sidney Hookem, který byl také profesorem filozofie na Newyorské univerzitě, a který ve své autobiografii tvrdil, že konvertoval Burnhama k marxismu. Společně se Sidney Hookem pomohl v roce 1933 založit American Workers Party (AWP).

Netrvalo dlouho a Burnham považoval Trockého použití „dialektického materialismu“ k vysvětlení souhry mezi lidskými a historickými silami ve svých „Dějinách ruské revoluce“ za brilantní.

Jako zakladatel Rudé armády zasvětil Trockij svůj život šíření světové komunistické revoluce. Stalin se stavěl proti Trockého ideologii „permanentní revoluce.“ V rámci této ideologie byli trockisté takticky vycvičeni, aby se stali militantními experty na vnitřní mocenské boje, infiltraci a rozvrat.

Tyto taktiky zahrnovaly „enterismus“, ve kterém organizace povzbuzuje své členy, aby se připojili k jiné, často větší organizaci ve snaze převzít organizaci nebo získat velkou část jejích členů pro svou vlastní ideologii a politiku.

Nejznámějším příkladem této techniky je takzvaný „francouzský obrat,“ kdy francouzští trockisté infiltrovali v roce 1934 Francouzskou socialistickou stranu (Section Française de l’International Ouvriere) s úmyslem získat militantnější elementy na svou stranu.

Ve stejném roce se trockisté v Komunistické lize Ameriky (CLA) obrátili proti Americké dělnické straně, která povýšila Jamese Burnhama z AWP do role poručíka a hlavního poradce Trockého. Burnham pokračoval v taktice infiltrace dalších levicových stran a v roce 1935 se pokusil infiltrovat mnohem větší Socialistickou stranu (SP).

V roce 1937 však byli trockisté vyloučeni ze Socialistické strany, což vedlo k vytvoření Socialistické dělnické strany (SWP) na konci roku. V dubnu 1940 vystoupil ze SWP a založil Dělnickou stranu, jen aby o necelé dva měsíce později rezignoval.

Burnham zůstal „trockistickým intelektuálem“ v letech 1934 až 1940, používal militantní trockistické taktiky proti konkurenčním marxistickým hnutím, zbavoval je jejich loajality a drancoval jejich nejlepší talenty. 

Ačkoli Burnham pracoval pro trockisty šest let, začátkem nového desetiletí se vzdal jak Trockého, tak filosofie marxismu, dialektického materialismu. 

Možná si Burnham uvědomoval, že kolem Trockého krku se stahuje smyčka. Pouhých šest měsíců po Burnhamově prvním odchodu byl Trockij v srpnu 1940 zavražděn na svém panství u Mexico City. 

V únoru 1940 Burnham napsal „ Věda a styl: Odpověď soudruhu Trockému, ve které se rozešel s dialektickým materialismem a zdůraznil důležitost práce Bertranda Russella a přístupu Alfreda North Whiteheada.

rezignačním dopise Labour Party z 21. května 1940 shrnuje své pocity:

Odmítám, jak víte, „filosofii marxismu“, dialektický materialismus. …

Zdá se mi, že Marxova obecná teorie univerzálních dějin, pokud má vůbec nějaký empirický obsah, je vyvrácena moderními historickými a antropologickými výzkumy.

Z větší části se mi marxistická ekonomie zdá být buď špatná, nebo zastaralá nebo nesmyslná ve své aplikaci na současné ekonomické jevy. Ty aspekty Marxovy ekonomie, které jsou stále platné, se mi nezdá, že by ospravedlňovaly teoretickou strukturu ekonomie.

Nejen, že si myslím, že je zbytečné říkat, že „socialismus je nevyhnutelný,“ ale mýlím se, že socialismus je „jedinou alternativou ke kapitalismu.“

Věřím, že na základě důkazů, které máme dnes k dispozici, je nová forma vykořisťovatelské společnosti (kterou nazývám „manažerská společnost“) nejen možná, ale pravděpodobnějším výsledkem současnosti než socialismus. …

Takže na žádném ideologickém, teoretickém nebo politickém základě nemohu rozpoznat, ani necítím, žádnou vazbu nebo příslušnost k Labour Party (nebo k jakékoli jiné marxistické straně). Tak to prostě je a já už nemůžu oklamat sebe ani ostatní.“

V roce 1941 Burnham publikoval knihu „Manažerská revoluce: Co se děje ve světě“, která mu přinesla slávu a bohatství a byla uvedena v časopise Life Henryho Luceho jako jedna ze 100 nejlepších knih let 1924-1944.

„Revoluci nemůžeme pochopit, omezíme-li naši analýzu na válku (druhou světovou válku). Musíme chápat válku jako fázi ve vývoji revoluce.“

– James Burnham „Režim manažerů“

Burnham v „Manažerské revoluci“ tvrdí, že socialismus, pokud by byl možný, by nastal v důsledku bolševické revoluce. Místo toho však nedošlo ani k návratu ke kapitalistickému systému, ani k přechodu k socialistickému systému, ale spíše k vytvoření nové organizační struktury složené z elitní manažerské třídy, formy společnosti, o níž věřil, že je v procesu nahrazování kapitalismu ve světovém měřítku.

Dále tvrdí, že přechod od feudálního ke kapitalistickému státu je stejně nevyhnutelný jako přechod od kapitalistického ke státu řídícímu. A že vlastnická práva k výrobním kapacitám již nebudou ležet na jednotlivcích, ale na státu nebo institucích, píše:

Efektivní třídní vláda a privilegia vyžadují kontrolu nad výrobními prostředky, ale ta nemusí být vykonávána prostřednictvím individuálních práv soukromého vlastnictví. Může být vykonávána prostřednictvím takzvaných korporačních práv, která nedrží jednotlivci jako takoví, ale instituce: jak tomu bylo nápadně v mnoha společnostech, v nichž dominovala kněžská třída.

Burnham pokračuje:

Pokud se předpokládá, že žádní jednotlivci nemají srovnatelná vlastnická práva v manažerské společnosti, jak může skupina jednotlivců tvořit vládnoucí třídu?

Odpověď je poměrně jednoduchá a jak již bylo zmíněno, ne bez historických analogií. Manažeři budou vykonávat svou kontrolu nad výrobními prostředky a budou zvýhodněni při distribuci produktů, ne přímo prostřednictvím vlastnických práv, která mají jako jednotlivci, ale nepřímo prostřednictvím své kontroly nad státem, který zase vlastní a kontroluje výrobní prostředky.

Stát – tj. instituce, které tvoří stát – bude, chcete-li, „majetkem“ manažerů. A to je dost na to, aby se dostali do pozice vládnoucí třídy.“

Burnham uznává, že ideologie potřebné k usnadnění tohoto přechodu ještě nebyly plně zhmotněny, ale říká, že je lze aproximovat:

„…z  několika různých, ale podobných směrů, například prostřednictvím: leninismu-stalinismu; fašismu – nacismus a na primitivnější úrovni prostřednictvím nového dealismu a takových méně vlivných amerických ideologií, jako je „technokracie“. To je tedy základní rámec teorie, vyjádřený jazykem boje o moc.“

I když je to docela matoucí odstavec, stává se jasnějším, když ho pochopíme z Burnhamova specifického pohledu. Pro Burnhama jsou všechny tyto různé způsoby metodami realizace jeho vize manažerské společnosti, protože každá forma zdůrazňuje význam státu jako centrální koordinační moci, a že takový stát je řízen svými „manažery“.

Burnham považuje různé morální důsledky v každém scénáři za irelevantní, protože, jak objasňuje na začátku své knihy, distancoval se od takových otázek.

Burnham dále vysvětluje, že podpora mas je nezbytná pro úspěch každé revoluce. Proto musí být masy vedeny k tomu, aby věřily, že budou mít z takové revoluce prospěch, když ve skutečnosti pouze nahradí jednu vládnoucí třídu druhou a pro poražené se nic nezmění. 

Vysvětluje, že to je případ snu o socialistickém státě, že univerzální rovnost slibovaná socialismem je jen pohádka vyprávěná lidem, aby bojovali za zřízení nové vládnoucí třídy, a pak je jim řečeno, že realizace socialistického státu bude trvat mnoho desetiletí a že mezitím je v podstatě nutné zavést systém řízení.

Burnham tvrdí, že tomu tak bylo jak v nacistickém Německutak v bolševickém Rusku:

V těch zemích – Rusku a Německu – které jsou nejpokročilejší směrem k nové [manažerské] ekonomice, se obvykle používá termín „socialismus“ nebo „národní socialismus“. Motivací pro tuto terminologii samozřejmě není touha po vědecké jasnosti, ale právě naopak.

Slovo „socialismus“ je používáno pro ideologické účely, k manipulaci s pozitivními masovými náladami spojenými s historickým socialistickým ideálem svobodné, beztřídní a mezinárodní společnosti a k zakrytí skutečnosti, že manažerská ekonomika je ve skutečnosti základem nového druhu vykořisťovatelské a třídní společnosti.

Burnham pokračuje:

„Národy – bolševické Rusko, nacistické Německo a fašistická Itálie, které pokročily nejdále směrem k manažerské společenské struktuře, jsou v současné době všechny totalitní diktatury…

To, co odlišuje totalitní diktaturu, je počet oblastí života, které podléhají účinkům diktátorské vlády. Není to jen otázka politické akce v pravém slova smyslu; Téměř všechny sféry života, hospodářství a umění, věda, vzdělání, náboženství, volný čas a morálka jsou nejen ovlivněny totalitním režimem, ale přímo mu podléhají.

Je třeba poznamenat, že totalitní diktatura by nebyla možná v žádné předchozí době, než je ta naše. Totalitarismus předpokládá rozvoj moderních technologií, zejména rychlé komunikace a dopravy. Bez toho by žádná vláda, bez ohledu na své záměry, nemohla mít fyzické prostředky ke koordinaci tolika aspektů života tak důvěrným způsobem.

Bez rychlé dopravy a komunikací bylo pro lidi poměrně snadné udržet většinu svých životů mimo dosah vlády. To již není možné, nebo jen v mnohem menší míře, pokud dnes vlády vědomě využívají možností moderních technologií.

Ve své knize „Manažerská revoluce“ Burnham uvedl, že ruská revoluce, první světová válka a její následky a Versailleská smlouva poskytly definitivní důkaz, že světová kapitalistická politika již nemůže fungovat a skončila.
První světovou válku označil za poslední válku kapitalistů a druhou světovou válku za první, ale ne poslední válku manažerské společnosti. Burnham dal jasně najevo, že po druhé světové válce bude muset být vybojováno mnoho dalších válek, než bude moci správcovská společnost konečně zvítězit.

Tato pokračující válka by vedla ke zničení suverénních národních států, takže by zůstal jen malý počet velkých národů k přežití, což by vyvrcholilo třemi „superstáty“, o nichž Burnham předpověděl, že budou seskupeny kolem Spojených států, Německa a Japonska. 

Dále předpovídá, že tyto superstáty nikdy nebudou schopny porazit ostatní, a že budou zapojeny do věčné války až do nějaké nepředvídatelné doby.

Předpovídá, že Rusko se rozpadne na dvě části, přičemž Západ bude začleněn do německé sféry a Východ do japonské sféry. (Všimněte si, že tato kniha byla vydána v roce 1941, takže Burnham jasně věřil, že nacistické Německo a fašistické Japonsko vyhrají druhou světovou válku.)

Dokonce zachází tak daleko, že na začátku své knihy uvádí, že manažerská revoluce není předpovědí něčeho, co nastane v budoucnosti, ale něčím, co již začalo a je ve skutečnosti v konečné fázi, že to již úspěšně zvítězilo na celém světě, a že bitva je v podstatě u konce.

National Review, založený Jamesem Burnhamem a Williamem F. Buckleym, by rád vzbudil dojem, že ačkoli byl Orwell k Burnhamovým názorům kritický, byl nakonec kreativně inspirován k tomu, aby o nich napsal ve svém románu „1984“.

Ano, byl zděšen Burnhamovou vizí a napsal svůj román jako jasné varování před tím, co bude nakonec výsledkem takových monstrózních teorií, které dodnes organizují ducha myšlení takovým způsobem, že vše, co bude následovat po jeho neologismech jako „Velký bratr“, „Myšlenková policie“, „Dvě minuty nenávisti“, „Místnost 101“, „paměťová díra“, „newspeak“, „doublethink“, „neosoba“, „ideozločin“ a „skupinové myšlení“ je podezřelé.

George Orwell (vlastním jménem Eric Arthur Blair) poprvé publikoval své „Druhé myšlenky o Jamesi Burnhamovi“ v květnu 1946. Román „1984“ byl vydán v roce 1949.

Ve své eseji rozebírá ideologii navrženou Burnhamem, kterou předkládá ve svých dílech „Manažerská revoluce“ a „Machiavelisté“ s podtitulem „Obránci svobody“.

Orwell píše:

„Je jasné, že Burnham je fascinován podívanou na moc a že jeho sympatie byly s Německem tak dlouho, dokud se zdálo, že Německo vyhrává válku… Je zajímavé, že při zkoumání předpovědí, které Burnham založil na své obecné teorii, se zjistí, že byly zfalšovány.

Uvidíme, že nejenže se Burnhamovy předpovědi ukázaly jako mylné, když byly ověřitelné, ale že si někdy senzačně protiřečily… Politické předpovědi jsou obvykle mylné, protože jsou obvykle založeny na zbožných přáních. Často je odhalujícím faktorem datum, kdy jsou učiněny…

Uvidíme, že v každém okamžiku Burnham předpovídá pokračování věcí, které se dějí právě teď… Tendence k tomu není jen špatný zvyk, jako je nepřesnost nebo přehánění… Je to vážná duševní nemoc a její kořeny leží částečně ve zbabělosti a částečně v uctívání moci, která je neoddělitelná od zbabělosti.

Uctívání moci zatemňuje politický úsudek, protože téměř nevyhnutelně vede k přesvědčení, že současné trendy budou pokračovat. Ten, kdo právě vyhrává, se vždy zdá být neporazitelný. Pokud Japonci dobydou jižní Asii, udrží jižní Asii navždy, pokud Němci dobydou Tobruk, neomylně dobydou Káhiru…

Vzestup a pád impérií, zánik kultur a náboženství jsou očekávány s náhlým zemětřesením a o procesech, které sotva začaly, se mluví, jako by již skončily. Burnhamovy spisy jsou plné apokalyptických vizí…

Během pěti let Burnham předpověděl nadvládu Německa nad Ruskem. V každém případě se řídil stejným instinktem: instinktem sklonit se před dobyvatelem okamžiku, přijmout existující trend jako nezvratný.“

Zdá se, že se nakonec Burnham ve svých předpovědích vzniku „Manažerské společnosti“ zmýlil jen o necelé století….

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 10 Průměrně: 4.9]

One thought on “Jak agent CIA naplánoval Velký reset

  1. Je potřeba odmítnout všechny jejich hry ,strany ,politiku a vrátit se spět ke svým kořenům ,ať si hrají ale bez nás .Lidstvo nemá žádný problém ,to oni mají problém a stále chtějí něco řešit . Kašlu na ně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout