Důležité! Nový znepokojivý dokument EU odhaluje, že v rámci uvalování zřejmě již pravidelných restrikcí má EU úzce spolupracovat s WHO

Důležité! Nový znepokojivý dokument EU odhaluje, že v rámci uvalování zřejmě již pravidelných restrikcí má EU úzce spolupracovat s WHO

Myslíte si, že zcela nesmyslné roušky a ještě nesmyslnější totalitní nástroj moci covid pasy končí? Mimo EU možná, ale pod kuratelou totalitní 4. říše stěží. EU si nikdy nenechá ujít možnost využít jakýchkoli nástrojů pro ovládání a zotročování mas – a většinou dokonce s plným souhlasem loutkových vlád. Ostatně, vzpomeňte si na pandemické zákony, schvalované po celé EU.

A WHO si dokonce ani nemusí lámat hlavu nad tím, jak protlačit pandemickou smlouvu. Za všechny země pod kuratelou EU bude schválena samotnou EU. To opět dokazuje, že jedině odchod z EU nebo její rozpad je řešením, neboť tento vysoce totalitní moloch, založený na korupci, není reformovatelný.

EU se „právně závaznou“ smlouvou o globálních pandemiích zavazuje k lockdownům, očkovacím průkazům a požadavkům na roušky.

Evropská unie se zavázala, že bude tuto zimu nadále uplatňovat lockdowny, požadavky na roušky, osvědčení o očkování a další omezení, aby zastavila šíření COVID-19, a také se zavázala vytvořit „právně závaznou“ globální pandemickou smlouvu s „posílením WHO“. 

Dokument zveřejněný 2. září s názvem „ Reakce EU na COVID-19: příprava na podzim a zimu 2023 “ připravila Evropská komise (exekutiva EU) a předložila ho Evropskému parlamentu. Ukazuje, jak jsou lídři EU závislí na nové ortodoxii biologické bezpečnosti, a nevěstí nic dobrého pro budoucnost zvládání přenosných nemocí v EU i na celém světě.

Pokud jde o lockdowny a další omezení, navrhuje se posoudit rámec klíčových ukazatelů při rozhodování, zda znovu zavést nefarmaceutická opatření. Mezi tyto ukazatele patří údaje o závažných onemocněních a obsazenosti nemocnic. Důležité je, že se týkají nejen COVID-19, ale také chřipky, takže tato opatření mohou být součástí každoročních vln respiračních onemocnění a budou pokračovat po neomezenou dobu.

Požadavek na roušku je navržen jako první možnost omezení komunitního přenosu, přičemž se dává přednost respirátorům FFP2.

Používání roušek v uzavřených veřejných prostorách, včetně veřejné dopravy, může být první možností, jak omezit přenos v komunitě. Nedávné důkazy ukazují, že obličejové respirátory FFP2, které jsou snadno dostupné v EU/EHP, mají v komunitě silnější ochranný účinek než lékařské  nebo látkové roušky. Členské státy se proto vyzývají, aby zvážily jejich použití v konkrétních situacích.

Dokument doporučuje zavést preventivní omezení práce z domova a omezení shromažďování lidí před prudkým nárůstem infekcí, aby se nemuselo uchylovat k „ničivějším opatřením, jako jsou lockdowny, zavírání továren a škol a omezení cestování“. Zdůrazňuje, že k tomu, aby lockdown a další opatření vstoupily v platnost, je nutný „politický závazek“.

Další opatření, jako je práce z domova nebo omezení hromadných shromáždění, se ukázala jako účinná při omezení přenosu viru. Pokud jsou tato opatření přijata před nárůstem případů, mohou se vyhnout rušivým opatřením, jako jsou lockdowny, zavírání obchodů a škol, doporučení zůstat doma a cestovní omezení. Politický závazek a zapojení komunity jsou klíčem k úspěchu a účinnosti nefarmaceutických intervencí.

Jediným vítaným aspektem dokumentu bylo jasné prohlášení, že vzdělávání a život dětí nesmí být dále narušován, i když ani zde nebylo vyloučeno uzavření škol.

Pandemie COVID-19 narušila životy dětí a mladých lidí a ovlivnila jejich každodenní život, vzdělání, zdraví, vývoj a celkovou pohodu. Proto je důležité mít na paměti negativní dopad přerušení školní docházky na zdraví a vývoj dětí. Realizace opatření ve školách by měla být omezena na minimum a mělo by se předcházet dalším neúspěchům v učení.

Dokument vystupuje proti omezením cestování – svoboda cestování a zrušení vnitřních hranic jsou nedílnou součástí EU. Digitální očkovací průkaz EU (tj. očkovací průkaz) se však doporučuje používat všude tam, kde jsou cestovní omezení „nutná“.

Členské státy se mohou uchýlit k digitálnímu certifikátu EU Covid, pokud si epidemiologická situace letos na podzim a v zimě vyžádá dočasné znovuzavedení cestovních omezení. Nařízení EU o digitálním certifikátu Covid, které bylo prodlouženo do června 2023, poskytuje nezbytný rámec pro řízení dopadu omezení na volný pohyb a pro usnadnění cestování. Zajišťuje, že občané mohou těžit z interoperabilních a vzájemně uznávaných certifikátů o očkování, testování a rekonvalescenci COVID-19. V zásadě by držitelé platných digitálních certifikátů EU Covid neměli podléhat žádným dalším omezením při cestování v rámci EU.

Digitální certifikát EU Covid je velkým úspěchem, protože poskytuje veřejnosti nástroj, který je akceptován a důvěryhodný v celé EU (a v několika třetích zemích), a protože snižuje fragmentaci různých vnitrostátních systémů. Od srpna 2022 je k systému digitálních certifikátů EU připojeno 75 zemí a území z pěti kontinentů (30 členských států EU/EHP a 45 zemí a území mimo EU) a několik dalších zemí má zájem připojit se nebo  již vedou technická jednání s Komisí. Díky tomu je digitální certifikát EU Covid celosvětovým standardem.

Systém digitálních certifikátů EU COVID je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil vývoji reakce na COVID-19. S ohledem na další vědecké poznatky a vývoj pandemie by mohly být nutné případné úpravy doby platnosti osvědčení vydaných pro první přeočkování.

Co zde není uvedeno, je samozřejmě zdůvodnění propustek. Jaký má smysl omezovat cestování neočkovaných (nebo nedostatečně očkovaných), pokud u očkovaných není menší pravděpodobnost šíření nemoci? Tato důležitá otázka zůstává zcela nezodpovězena. A to přesto, že i na půdě EP již bylo ústy zástupkyně Pfizeru potvrzeno, že mRNA injekce nikdy nechránily před nákazou a covid pasy tak nemohou být „certifikátem o bezinfekčnosti.“ Jsou pouze certifikátem poslušnosti.

Pokud jde o očkování, dokument 15 obsahuje „cíle“, „priority“ a „akce“ pro strategie očkování proti COVID-19. Patří mezi ně „priorita“ podpořit používání původní vakcíny (pro vyhynulé kmeny Covid) u všech  dětí a dospívajících a akční bod, který zajistí, aby praktičtí lékaři věnovali adekvátní čas očkování (nemají copak nic jiného na práci?). Navrhuje, aby se přeočkování podávala každé tři měsíce, protože po šesti měsících jsou málo užitečné.

Vyzývá také vlády, aby čelily „dezinformacím“ v médiích a online, aby zajistily jasné, konzistentní a na důkazech založené zprávy prokazující trvalou bezpečnost a účinnost vakcín proti COVID-19. Obavy o bezpečnost vakcíny spojuje s „protizápadními a protievropskými příběhy“ a s webovými stránkami, které také obsahují ukrajinskou válku.

Akční body vakcíny zahrnují:

 • Pokračovat v národních strategiích imunizace COVID-19 pomocí aktuálně dostupných vakcín ke snížení počtu hospitalizací, závažných onemocnění a úmrtí.
 • Uzavření mezer v očkování. Prioritou zůstává zlepšení pokrytí základního očkování a první posilovací dávky mezi způsobilými jednotlivci, včetně způsobilých dětí a dospívajících, podle národních očkovacích schémat. To je zvláště důležité pro populace s vyšším rizikem závažných onemocnění a pro země s nižší proočkovaností.
 • Udržování dostatečné imunizační kapacity, ať už reaktivací imunizačních center nebo využitím jiných zdrojů, např. praktických lékařů.
 • Přednostní podání další posilovací dávky (druhé nebo následné dávky) pro specifické skupiny populace: osoby ve věku 60 let a starší a osoby jakéhokoli věku ohrožené závažným onemocněním (například osoby s komorbiditami, osoby s oslabenou imunitou a těhotné ženy). Mělo by se také zvážit opakované přeočkování zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních a zařízeních pro dlouhodobou péči. Následné opakování lze provést již za tři měsíce po posledním opakování, přičemž přednost mají ti, kteří absolvovali poslední očkování před více než šesti měsíci.
 • Účinnost a bezpečnost nových a upravených vakcín by měla být pečlivě sledována, jakmile začne široké přijetí. Je-li to nutné, měly by být národní očkovací strategie upraveny, jakmile bude k dispozici více znalostí o účinnosti těchto vakcín.
 • Zavádět a tam, kde je to možné, koordinovat účinné komunikační iniciativy a strategie s cílem podpořit příjem dalších dávek vakcíny a podpořit dokončení prvního cyklu očkování u těch, kteří tak dosud neučinili. Měly by být poskytnuty jasné informace o zdůvodnění doporučení a výhodách primárního očkování a přeočkování pro různé skupiny populace, včetně těch, kteří jsou již nemocní.
 • Zajistěte, aby byly k dispozici kapacity pro pravidelnou aktualizaci strategie veřejné komunikace na základě epidemiologického vývoje a změn ve vnímání a postoji veřejnosti k probíhající pandemii a očkování proti COVID-19, včetně schopnosti poskytovat nepravdivé nebo rychle sledovat zavádějící informace a reagovat na ně.
 • Zvyšování důvěry ve vakcínu monitorováním a reakcí na veřejné otázky a obavy, vysvětlováním vědeckého základu doporučení a odhalováním dezinformací v mainstreamových a sociálních médiích. Jasné, konzistentní a na důkazech podložené zprávy prokazující trvalou bezpečnost a účinnost vakcín proti COVID-19 jsou zásadní. Zaměřte se na těžko dosažitelné skupiny obyvatel prostřednictvím na míru šité komunikace a využijte zdravotnických profesionálů a vedoucích komunit jako důvěryhodných zdrojů informací.
 • Řešení politického rozměru zadržování vakcín a dezinformačních kampaní spojených s protizápadními a protievropskými narativy. Mezi zvláštní výzvy patří dezinformační kanály související s jinými krizemi, zejména s ruskou vojenskou agresí proti Ukrajině.

Dokument důrazně potvrzuje závazek EU k nové „právně závazné“ pandemické smlouvě s „posílenou kompetencí WHO“ a k její realizaci se zavazuje vyčlenit více než půl miliardy eur.

A konečně, EU se domnívá, že je zásadní stavět na zkušenostech získaných z pandemie COVID-19 a posílit globální architekturu zdraví – s posílenou WHO v jejím srdci. EU je odhodlána být hybnou silou při jednáních o nové, právně závazné mezinárodní dohodě o prevenci, připravenosti a reakci na pandemii a cílených změnách s cílem posílit mezinárodní zdravotní předpisy z roku 2005. Tyto doplňkové procesy jsou pro EU prioritou a nabízejí historickou příležitost najít mnohostranná řešení společných výzev na základě zásad kolektivní solidarity, rovnosti, spravedlnosti, inkluzivity a zvýšené transparentnosti.

Dokument také odkazuje na budoucí globální zdravotní strategii EU, která poskytne politický rámec s prioritami, řízením a nástroji, které umožní EU hovořit vlivným hlasem a chránit a podporovat zdraví po celém světě.

Toto je velmi znepokojivý dokument. Jasně ukazuje, že nejen WHO, ale ani EU se nehodlají vzdát fašistických metod vnucování totalitních covid pasů a restrikcí, které již byly prokázány jako škodlivé. A nejen to, hodlají lidem nadále vnucovat injekce, o jejichž účinnosti se od samého počátku prokazatelně lhalo.

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 36 Průměrně: 5]

6 thoughts on “Důležité! Nový znepokojivý dokument EU odhaluje, že v rámci uvalování zřejmě již pravidelných restrikcí má EU úzce spolupracovat s WHO

 1. Nuž pokiaľ viem, Poľsko odmietlo nákup akýchkoľvek ďalších „vakcín“ od spoločnosti Pfizer!Povedalo stop a koniec. Takže?! A čo Maďarsko?

 2. Každý mentálně slabší jedinec přece vidí, že za poslední čtyři roky EU pracuje zcela intenzivně a již neskrytě na úplné likvidaci Evropy a to po všech stránkách, energetické, migrační, kulturní, ekonomické, hospodářské i zemědělské. Jak dlouho lze tohle bez následků vydržet ? Globalisté se již nepokrytě vysmívají obyvatelům Evropy i když sami dobře ví, že green deal i celý blázince okolo co2 je zcela smyšlený, viz vyjádření Gatese ve videu, že GD je podvod. Obyvatelé však díky svým vládám a médiím jsou stále uspáváni a zavalení informacemi, který z herců či jiných kulturních pablbů má novou přítelkyni a kolikátky má “ průdušky” a podobné bezduché žvásty, proložené informacemi kterážto planeta se řítí k zemi aby nás vyhubila. Žijeme v době úlného blázince.

 3. ani Italove se nemohou radovat Meloniova patři k Aspen Institute a take razi politiku západu a jak řekla nechce byt slabim člankem NATO takže od ni nikdo nemuže čekat referendum o EU a NATO i ona brzy skloni hlavu a připoji se k cele te covidove šikaně taky rozhodně to neni žádna elternativa to se ma co chlibit když patři s Aspen Institut do stejne skupiny jako naš opozični Stbák a kandidati na prezidenta 😓☹

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout