Nové informace o amerických programech biologických zbraní

Nové informace o amerických programech biologických zbraní

Tento týden proběhla zajímavá konference o programech Pentagonu v oblasti biologických zbraní na Ukrajině. Této konference se účastnili i někteří západní novináři, ovšem jen ti, kteří píší pro alternativní média, takže výstupy z konference budete na mainstreamu hledat jen marně.

Ostatně, maistream nám zpočátku tvrdil, že informace o biolaboratořích jsou konspirační teorie či kremelská propaganda. Ovšem tato jejich již poněkud ohraná prohlášení byla záhy dementována samotnou Victorií Nulandovou, mimo jiné i jednou z iniciátorek majdanského puče v roce 2014. Od té doby na toto téma mainstream zarytě mlčí, jako kdyby žádné laboratoře neexistovaly a jako by se o nich nikdy nehovořilo.

Nicméně jejich existence je potvrzena již z více zdrojů, přičemž jedním z nich je i nechvalně známý notebook Huntera Bidena, který se na financování biolaboratoří spolupodílel.

Copak zajímavého se tedy objevilo na konferenci o Pentagonu a biologických zbraních, která proběhla tento týden v Moskvě? Upozorňuji, že výstup z konference je velmi dlouhý, ale pro toho, kdo se o danou problematiku zajímá, jistě velmi přínosný:


Po rozpadu Sovětského svazu, v listopadu 1991, z iniciativy senátorů Sama Nunna a Richarda Lugara, americký Kongres schválil Program kooperativního snižování hrozeb, který byl navržen tak, aby pomohl zemím bývalého SSSR eliminovat jejich zásoby jaderných, chemických a biologických zbraní. Pro tyto účely Spojené státy poskytly 400 milionů dolarů ročně a v příštích 20 letech utratily 8,79 miliardy dolarů.

Americké ministerstvo obrany převzalo kontrolu nejen nad ruským jaderným protiraketovým štítem (155 bombardérů, 906 jaderných raket vzduch-země, 33 jaderných ponorek, 7659 strategických jaderných hlavic a 684 balistických raket pro tyto, mezikontinentální balistické rakety a jejich mobilní a izolované odpalovací rampy byly zničeny), ale také nad arzenálem biologických zbraní. Od roku 1992 začal „Program kooperativního snižování hrozeb“ aktivně zapojovat země postsovětského prostoru, které leží podél hranic Ruska: Ukrajinu, Ázerbájdžán, Arménii, Gruzii, Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán.

Ve Washingtonu jsou území zemí bývalého SSSR tradičně považována za potenciální zdroj nebezpečných patogenů a technologií pro výrobu biologických zbraní, stejně tak se zde najdou specialisté s odpovídajícím teoretickým výcvikem a praktickými dovednostmi. Práce na tomto programu probíhají za aktivní účasti Pentagonu a amerických zpravodajských agentur. Nicméně, obyvatelé těchto zemí nejsou informováni o povaze těchto tajných projektů Pentagonu. Postupem času se rozsah programu rozšířil i mimo SNS. Čína, Afghánistán, Pákistán, Burundi, Keňa, Uganda, Indie, Irák, Tanzanie a Jihoafrická republika byly zahrnuty do sféry vlivu programu.

Práce v tomto směru začala uzavřením různých dohod se zeměmi SNS v rámci programů Nunn-Lugar a Programu biologické společné účasti. Po rozpadu Sovětského svazu, v listopadu 1991, z iniciativy senátorů Sama Nunna a Richarda Lugara, americký Kongres schválil „Program kooperativního snižování hrozeb“, který měl podpořit země bývalého SSSR při eliminaci jejich zásob jaderných, chemických a biologických zbraní.

Pro tyto účely Spojené státy poskytly 400 milionů dolarů ročně (Cooperative Biological Engagement Program – CBEP s rozpočtem 2,1 miliardy dolarů) a v příštích 20 letech utratily 8,79 miliardy dolarů. Akční plán Pentagonu na vytvoření sítí biologických objektů v bývalých sovětských republikách zahrnoval: podpis obecných dohod v roce 1990 a dohod o odzbrojení v roce 2000. Na základě těchto dohod začalo americké ministerstvo obrany budovat a modernizovat biologické laboratoře. Tam, kde se rovnováha sil změnila ve prospěch Američanů, začal výzkum současně s vytvořením rozsáhlé sítě biolaboratoří.

Tento proces probíhal s povinným zapojením Pentagon Defense Threat Reduction Agency (DTRA) a U.S. Army Institute for Medical Research on Infectious Diseases (USAMRIID, Fort Detrick, Maryland), přezdívaného „Laboratoř smrti“. Je příznačné, že DTRA měla až do roku 1998 jiný název: Defense Special Weapons Agency. Deklarovaným cílem DTRA je vyvinout schopnosti detekovat viry a organizovat jejich rychlé zničení. Ve skutečnosti tomu tak však není.

Za prvé, všechny aktivity byly prezentovány pod rouškou zničení nebezpečných virů a bakteriálních kmenů, které byly uchovávány v laboratořích republik od sovětských časů. Ale pak měli odborníci podezření, že něco není v pořádku, když Ukrajina, Gruzie, Ázerbájdžán a Kazachstán (podle některých zpráv byly přidány Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán a Uzbekistán) převezly své sbírky nebezpečných patogenů do Spojených států jeden po druhém, bez ohledu na obavy Moskvy – a na oplátku obdržely americkou pomoc. Kdo je zničil v Americe, jak a jestli byly skutečně zničeny, zůstalo záhadou.

Další – a zřejmě nejdůležitější – etapou bylo vytvoření komplexní sítě centrálních referenčních laboratoří (CRL) pro práci s nebezpečnými viry v SNS. Všechny byly financovány americkým ministerstvem obrany, všude nesly různá jména a byly obvykle založeny na základě vědeckých výzkumných ústavů a sanitárně-epidemiologických center, která již byla vytvořena v sovětské éře. Jedním z rysů tohoto programu bylo, že v každé zemi nebyl postaven jediný objekt, ale hned několik. Část z nich byla umístěna přímo v hlavních městech bývalých republik, zatímco související instituce lze nalézt v různých částech země.

Existují dva názory na rozsáhlou síť CRL používanou americkým ministerstvem obrany v bývalých sovětských republikách k šíření patogenů a epidemií.

Za prvé. Americké biologické programy v postsovětských státech jsou způsobem, jak obejít Úmluvu o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o zničení těchto zbraní (Úmluva o biologických zbraních). Ačkoli byla úmluva podepsána již v roce 1972, kontrolní mechanismus dodnes nefunguje, z velké části díky úsilí Spojených států, přestože mezinárodní odborná komunita strávila více než 45 let jejím vývojem.

V roce 2001 USA ukázaly světu, že mají aktivní bioprogramy. Po útoku z 11. září 2001 byla náhle zaznamenána úmrtí na antrax u lidí a poštovní obálky se staly přenosovou cestou této infekce. Americký Kongres provedl vyšetřování (později se ukázalo, že šlo o „munici“, která pocházela ze zdí bakteriologického centra americké armády ve Fort Detrick). Útok na vlastní obyvatelstvo, připisovaný teroristům, přinesl americkému vedení obrovské politické výhody.

Nyní existoval formální důvod prohlásit USA za oběť biologického terorismu, a proto jednostranně odstoupit od mechanismu kolektivní kontroly nad prováděním Úmluvy o biologických zbraních. Současně byl navržen program snižování biologických hrozeb (program Nunn-Lugar) a Spojené státy zahájily rozsáhlou výstavbu vojenských biologických laboratoří, včetně těch v okolí Ruska. Nicméně přimět Spojené státy k odpovědnosti za provádění biologických experimentů, které porušují Úmluvu OSN o zákazu biologických zbraní, je téměř nemožné. USA neuznávají Mezinárodní trestní soud a nepodepsaly jeho Zakládající statut.

Článek 2 odstavec 4 Charty Organizace spojených národů stanoví: „Všichni členové Organizace spojených národů se ve svých mezinárodních vztazích zdrží hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti státu nebo jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.“ Zdá se, že zřízením sítě laboratoří pro výrobu biologických zbraní mají Spojené státy v úmyslu minimalizovat obsah těchto ustanovení ve svém zájmu, ne-li jej obejít, alespoň na maximum, protože může být velmi obtížné prokázat existenci agrese použitím biologických zbraní. To vytváří vysokou pravděpodobnost použití tohoto typu zbraní.

Za druhé. Po rozpadu SSSR jsou Spojené státy velmi znepokojeny podmínkami pro skladování patogenů a výsledným nebezpečím biologického útoku na Ameriku. Globální americký projekt si klade za cíl minimalizovat tyto hrozby, což je důvod, proč jsou investovány stovky milionů dolarů do laboratoří v Arménii, Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Gruzii, Uzbekistánu, Moldavsku a na Ukrajině. Říká se, že v těchto zemích by se do životního prostředí mohly dostat nebezpečné kmeny mikroorganismů. To však nevysvětluje, jak může např. Arménie nebo Uzbekistán organizovat biologický útok na Spojené státy nebo proč jsou laboratoře umístěny hlavně ve velkých městech s vysokou hustotou obyvatelstva nebo v jejich těsné blízkosti. Koneckonců, je mnohem logičtější zřídit taková zařízení v pouštní oblasti, kde existuje i minimální riziko úniku patogenů, aby se vyloučila možnost šíření patogenů a epidemií.

Cíle a úkoly programů

 1. Činnost vojenských biologických laboratoří je zaměřena na modelování přirozených kmenů různých infekcí a vytváření speciálních konstrukcí, které budou vykazovat vnější známky přirozených epidemií, ale způsobí těžké ztráty. Takové sabotáže mohou mít ekonomickou povahu a zničit zemědělsko-průmyslovou výrobu (maso, zeleninu) zemí euroasijského regionu a poškodit zdraví lidí.
 2. Cílem je zničit národní systém biologické ochrany. Od sovětských časů to bylo stejné ve všech svazových republikách: centralizovaný systém hygienického a epidemiologického dozoru, který měl laboratoře pro vypracování opatření a vývoj vakcín. Dnes je tento systém zničen ve všech republikách bývalého SSSR, s výjimkou Běloruska. Pokud jde o ruský národní systém, je předmětem vícestupňového útoku. Z různých stran se tvrdí, že sledování epidemicky významných produktů je záměrně padělané. Kromě toho je při vývoji moderních systémů pro včasnou detekci projevů zvláště nebezpečných infekčních onemocnění zcela a vědomě popírána jedinečná zkušenost země se zajišťováním biologické bezpečnosti, vyvinutá mnoha generacemi ruských epidemiologů.
 3. Pentagon neustále rozšiřuje svůj přístup k výsledkům sovětského vojenského biologického programu, včetně bojových kmenů mikroorganismů vyvinutých v SSSR. Ta mimo jiné umožňuje získat představu o současném vojensko-biologickém potenciálu Ruska a přijmout proti němu vhodná ochranná opatření.
 4. Sběr informací o endemických patogenech infekčních onemocnění charakteristických pro určitou oblast za účelem vývoje nové generace vysoce účinných biologických zbraní proti obyvatelstvu Ruska, zemí euroasijské oblasti, jakož i Íránu a Číny.
 5. Terénní studie s biologickými činiteli (viry a bakteriemi), zvýšení jejich virulence a přizpůsobení jejich dalších vlastností, sledování šíření nemocí.
 6. Škody na ekonomice, a to i nepřímo (ničením nemocných zvířat, diskreditací živočišných produktů na místních a mezinárodních trzích) a lidským potenciálem Ruska (snížení obecné imunity a odolnosti vůči sezónním chorobám, reprodukční schopnost, výkonnost atd.), Spotřeba významných státních sil a zdrojů pro boj s umělými ohnisky infekčních nemocí.
 7. Zvýšená závislost napadených zemí euroasijského regionu (Rusko, Čína a Írán) na produktech západního farmaceutického průmyslu v naději, že v budoucnu budou moci nabízet léky proti uměle způsobeným ohniskům infekčních onemocnění.
 8. Obcházení omezení Úmluvy o biologických zbraních, včetně odepření přístupu zahraničním inspektorům do zařízení mimo území státu. USA se důsledně vyhýbají vytvoření ověřovacího mechanismu v rámci Úmluvy o biologických zbraních, včetně podpisu dodatkového protokolu vypracovaného v roce 2001 z iniciativy Ruské federace.
 9. Využití území zemí SNS a Euroasijské hospodářské unie jako obrovského experimentálního místa v centru Eurasie s několika klimatickými zónami a různorodými populačními genotypy, vhodně umístěnými v oblasti přírodních ložisek patogenů a v těsné blízkosti hlavních geopolitických konkurentů Spojených států (Rusko, Čína, Írán).

Obecná charakteristika biolaboratoří Pentagonu v zemích SNS

Biologické laboratoře otevřené v bývalých republikách SSSR jsou provozovány Spojenými státy za účasti a pod záštitou následujících organizací:

 • Nunn Lugar programy. Je založen na kontrole veškerého vědeckého a aplikovaného vývoje ve světě v oblasti vzniku a šíření infekčních nemocí ze strany USA, kontrolní mechanismus již byl vyvinut;
 • CBEP (Biological Shared Participation Program);
 • Asociace biologické bezpečnosti Střední Asie a Kavkazu. To je používáno Spojenými státy pro globální sledování situace biologického vývoje vědců v regionu, sledování biologického potenciálu zemí SNS;
 • USAMRIID Instituty;
 • DTRA (Agentura pro snižování obranných hrozeb);
 • Americká civilní nadace pro výzkum a vývoj. nábor odborníků ze zařízení proti škůdcům CIS;
 • ISTC (Mezinárodní vědecké a technologické centrum). ISTC má sídlo v Nursultanu v Kazachstánu. Mezi současné členy patří Arménie, Evropská unie, Gruzie, Japonsko, Kazachstán, Korejská republika, Kyrgyzstán, Norsko, Tádžikistán a Spojené státy.

Uzavřené programy zahrnují společnosti sjednocené v Alianci pro biologickou bezpečnost: Bavarian Nordic, Cangene Corporation, DOR Bio Pharma, Inc, Dyn Port Vaccine Company LLC, Elusys Therapeutics, Inc. Emergent Bio Solutions, Hematech, Inc, Human Genome Sciences, Inc, Nano Viricides, Inc, Pfizer Inc, Pharm Athene, Siga Technologies, Inc. a Unither Virology LLC. Všechny jsou součástí tzv. Big Pharma Association of Transnational Corporations. Tento termín odkazuje na rozvětvenou strukturu, ve které jsou zájmy amerických kongresmanů propojeny se zájmy amerického farmaceutického a vojenského průmyslu.

Weber byl asistent amerického ministra obrany (pro jaderné, chemické, obranné programy) v letech 2009-2014, rusky mluvící specialista se zkušenostmi z práce v postsovětském prostoru. Nějakou dobu řídil vývoz zbraňového uranu z Kazachstánu a Gruzie, v té době byl zaměstnancem společnosti Metabiota. Nyní je bývalý konzultant strategickým pozorovatelem ve společnosti genetického inženýrství Ginkgo BioWorks a konzultantem agentury Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Kromě toho Weber zůstává členem Asociace pro kontrolu zbraní a Mezinárodního poradního výboru Centra pro výzkum nešíření jaderných zbraní.

Americké biolaboratorie na hranicích Ruské federace mají řadu podobností. Jsou přísně tajné a nacházejí se ve městech nebo v blízkosti měst s více než milionem obyvatel (Oděsa, Charkov, Almaty), v blízkosti námořních přístavů (Oděsa), letišť (Tbilisi, Jerevan, Kyjev) nebo v zemích náchylných k zemětřesení, jako je Arménie (Jerevan, Gyumri, Ijevan) a dokonce i v oblastech s pravděpodobností zemětřesení o velikosti 9 (Almaty).

Výstavba laboratoří jako součást projektů boje proti biologickým hrozbám umožňuje Spojeným státům plně kontrolovat biologickou situaci na území příslušných postsovětských zemí a jejich sousedních zemí. Virologové vědí, že je to jen jeden krok od výzkumu bakterií k vývoji bakteriologické zbraně. Kromě toho některé biolaboratoře zřízené Spojenými státy fungují v uzavřeném systému, mimo kontrolu vlád zemí, ve kterých se nacházejí. Američané s diplomatickou imunitou často pracují v laboratořích a místní zdravotnické orgány nemají přímý přístup k těmto zařízením.

Počet laboratorních pracovníků v rozmezí od 50 do 250 osob daleko převyšuje počet pracovníků potřebných k údržbě moderních civilních laboratoří se stanovenými cíli. Vedoucí zařízení jsou často jmenováni vojenskými nebo zpravodajskými důstojníky loajálními k Washingtonu. Například CRL v Tbilisi bývala vedena šéfkou gruzínské tajné služby Annou Svania, která nebyla podřízena ministerstvu zdravotnictví, ale gruzínskému ministerstvu obrany.

Ukrajina: Zvláštnosti umístění a fungování amerických biolaboratoří

Rozhodnutí učinit z Ukrajiny de facto testovací půdu pro výzkum smrtících virů a patogenů pro vojenské účely učinil v roce 2005 americký prezident George W. Bush. Za tímto účelem vyslal senátora za Stát Indiana Richarda Lugara, náměstka ministra obrany USA Andrewa Webera a senátora za stát Illinois Baracka Obamu, stejně jako řadu vysokých úředníků Pentagonu a ministerstva zahraničí (Kenneth Myers II, Kenneth Myers III; Thomas Moore, Andy Fisher) na Ukrajinu, aby navštívili biologické laboratoře. Takto sám Obama vzpomíná na návštěvu ukrajinského Centra pro kontrolu a dohled nad nemocemi ve své knize „Odvaha naděje: Úvahy o znovuvytvoření amerického snu“:

„V klidné rezidenční čtvrti Kyjeva jsme měli prohlídku ukrajinského zařízení s průvodcem – šlo o ekvivalent Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí – skromné třípatrové budovy, která trochu připomínala vědeckou laboratoř na univerzitě,“ píše Obama. „Po pohledu na otevřená okna (kvůli nedostatku klimatizace) a na kovové proužky hrubě přišroubované ke sloupkům dveří (aby se zabránilo vstupu myší), jsme byli vedeni k malé chladničce, která byla uzavřena pouze provázkem.“

V této epizodě ho Obamova paměť zklamala: budova vědeckého centra se nachází na Jaroslavské ulici v Podilu, jedné z nejstarších čtvrtí Kyjeva, a má pět pater.

„Žena středního věku v laboratorním plášti a s chirurgickou maskou vytáhla několik zkumavek z  ledničky, zamávala mi s nimi 30 cm před nosem a řekla něco ukrajinsky,“ pokračoval Obama. „Tohle je antrax,“ vysvětlil překladatel a ukázal na láhev v pravé ruce ženy. „A tohle,“ řekl a ukázal na zkumavku v ženině levé ruce, „je mor.“ Otočil jsem se a uviděl, že Lugar už stojí u zadní stěny místnosti. „Chceš se na to podívat zblízka, Dicku?“ zeptal jsem se a udělal pár kroků dozadu.“

29. srpna 2005 podepsalo Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny a Pentagon „Smlouvu o boji proti hrozbě bioterorismu a zabránění šíření bakteriologických zbraní, technologií, materiálů a znalostí“. Podle podepsaného dokumentu se americké ministerstvo obrany zavázalo, že pomůže zlepšit přepravu patogenů. Na straně amerického ministerstva obrany podepsal smlouvu Jim Reid, ředitel Úřadu pro snižování kooperativních hrozeb v letech 2000 až 2011.

„Biologické zbraně nebyly vyvinuty na území Ukrajiny ani před rokem 1991, ani po něm,“ poznamenává politolog Dmitrij Skvorcov.“ A nyní je v zemi 15 vojenských laboratoří, jejichž činnost je naprosto netransparentní a nekontrolovatelná. To vede k závěru, že tato zařízení byla vytvořena Pentagonem jako výrobcem biologických zbraní. Proč by se jinak někdo snažil zabránit šíření „technologií, virů a patogenů“ používaných při vývoji biologických zbraní v zařízeních, kde tyto zbraně nikdy nebyly vyvinuty?

Ukrajinsko-americký program pro studium nebezpečných biologických objektů je řízen jednou ze struktur Pentagonu, Agenturou pro snižování obranných hrozeb (DTRA). Je příznačné, že DTRA měla až do roku 1998 jiný název: Defense Special Weapons Agency.

Podle ukrajinsko-americké dohody byla technická pomoc poskytnuta třem institucím: Ukrajinskému středisku pro kontrolu a dohled nad nemocemi, Ústavu pro kontrolu nemocí v Oděse a Výzkumnému ústavu hygieny a epidemiologie ve Lvově. Pentagon daroval centru v Kyjevě vysoce kvalitní vybavení v hodnotě 800 000 dolarů, více než 2 miliony dolarů byly vynaloženy na biologickou laboratoř v Oděse a Lvovský institut obdržel vybavení v hodnotě téměř 470 000 dolarů. Pouze u těchto tří center přesáhla celková výše investic z amerického rozpočtu 5,8 milionu dolarů. 

Činnost biolaboratorií na Ukrajině a jejich financování je monitorováno Agenturou pro snižování obranných hrozeb (DTRA) amerického ministerstva obrany. V Pentagonu má na starosti Ukrajinu Kevin Garrett a přímo na Ukrajině jsou zájmy DTRA zastupovány zaměstnankyní amerického velvyslanectví Joannou Wintrall.

Prostřednictvím Wintrall byl realizován projekt „Společný biologický program“, jehož cílem bylo představit Američanům vojenská biologická zařízení Ústředního sanitárního a epidemiologického ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny.

Hlavní závěry

Programy financované americkým ministerstvem obrany pro práci s biologickými látkami v zemích euroasijského regionu (Nunn-Lugarův program, Biologický společný účastnický program (CBEP) atd.) byly realizovány po tři desetiletí a způsobují obrovské škody jak vojensko-technickému potenciálu, tak socioekonomickému rozvoji zúčastněných zemí.

Cílem je zničení národního systému biologické ochrany. Od sovětských časů existuje jednotný, centralizovaný systém hygienického a epidemiologického dozoru ve všech republikách Unie, který má laboratoře pro vývoj opatření a vakcín. Dnes je tento systém zničen ve všech republikách bývalého SSSR, s výjimkou Běloruska. Pokud jde o ruský národní systém, jedná se o vícestupňový útok. Z různých stran se tvrdí, že sledování epidemicky významných produktů je záměrně padělané. Kromě toho je při vývoji moderních systémů pro včasnou detekci projevů zvláště nebezpečných infekčních onemocnění zcela a vědomě popírána jedinečná zkušenost s biologickou bezpečností v zemi, kterou vyvinulo mnoho generací ruských epidemiologů.

Pentagon neustále rozšiřuje přístup k výsledkům sovětského biologického vojenského programu, včetně bojových kmenů mikroorganismů vyvinutých v SSSR. To mu mimo jiné umožňuje získat představu o současném vojensko-biologickém potenciálu Ruska a přijmout proti němu vhodná ochranná opatření. Během programu budou shromažďovány informace o endemických patogenech infekčních onemocnění charakteristických pro tuto oblast s cílem vyvinout novou generaci vysoce účinných biologických zbraní proti Rusku, ale také proti Íránu a Číně.

Kromě toho se na místě provádějí komplexní testy biologických (virových a bakteriálních) činidel, zvyšuje se jejich virulence a korigují se jejich další vlastnosti a sledují se cesty šíření nemocí. Činnost vojenských biologických laboratoří je zaměřena na modelování přirozených kmenů různých infekcí a vytváření speciálních struktur, které vykazují vnější známky přirozených epidemií, ale způsobují nejtěžší ztráty.

Takové sabotážní akce mohou mít politické a ekonomické důsledky, zničit zemědělsko-průmyslovou výrobu v Rusku (maso, zelenina) a poškodit lidské zdraví.

Činnost amerických biologických laboratoří poškozuje ekonomiku, a to i nepřímo (prostřednictvím ničení hospodářských zvířat nemocemi, diskreditací živočišných produktů na místním a světovém trhu), stejně jako lidský potenciál Ruska (snížení obecné imunity a odolnosti vůči sezónním chorobám, reprodukční schopnost, snížená účinnost atd.), Odklon značných sil a zdrojů státu k Boj proti umělým ohniskům infekčních onemocnění. V důsledku toho se zvyšuje závislost napadených zemí (Ruska, Číny a Íránu) na produktech západního farmaceutického průmyslu v naději, že v budoucnu budou moci nabízet léky proti uměle způsobeným epidemiím infekčních onemocnění.

Kromě toho tyto programy umožňují obcházení Úmluvy o biologických zbraních, včetně odepření přístupu zahraničním inspektorům do zařízení mimo území státu. Spojené státy soustavně obcházejí vytvoření ověřovacího mechanismu v rámci Úmluvy o biologických zbraních, včetně podpisu dodatkového protokolu vypracovaného v roce 2001 z iniciativy Ruské federace. Území zemí SNS a Euroasijské hospodářské unie se používají jako obrovské experimentální místo v centru Eurasie s několika klimatickými zónami a různorodou populací, která se nachází v oblasti přírodních ložisek patogenů a v těsné blízkosti hlavních geopolitických konkurentů Spojených států (Rusko, Čína, Írán).


Tolik výstup z konference tak, jak jej vypracoval německý novinář Thomas Röpper, který byl na konferenci přítomný.

Je třeba si uvědomit, že existence podobných laboratoří na území Evropy ohrožuje celý kontinent (lze říci, že celou „euroasii), podobné informace jsou tedy velmi důležité. Pokud by byl vypuštěn jakýkoli patogen v některé z výše uvedených zemí, pak by bylo jen otázkou velmi krátkého času, než by se rozšířil po celém kontinentu.

Navíc, nikdo netuší, zda se podobné biolaboratoře nenachází i v zemích EU, resp. NATO….

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 5]

One thought on “Nové informace o amerických programech biologických zbraní

 1. Myslim si, ze zaciatkom roku 2020 sa v mediach objavila informacia o masovom nakupe protijadrovych krytov miliardarov USA. Ked k tomu pridame podporu tymi istymi milionarmi brutalne depopucie vlastnych narodov, a to aj Americanov, mozno konstatovat, kto je zodpovedny za sucasny stav a kam by mali smerovat hlavne udery Ruska a Činy v pripade vojny, samozrejme okrem vojenskych cielov. Udery by mali ist jednoznacne na tie miliadarske klany, ktore generacne tahaju za nitky zapadnej globanej politiky. To je hlavna skodna, ktoru treba co najskor neutralizovat, to su hlavy hydry!!! A to bez ohladu na to, ci sedia v krajine NATO alebo inde vo svete. Musia byt vsetci do jedneho zneutralizovani a cele ich rodiny zbavene vsetkeho majetku !!! To je ciel dalsej, specialnej superoperacie!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout