Výňatky z dlouho utajované 46stránkové smlouvy EU s Pfizerem

Výňatky z dlouho utajované 46stránkové smlouvy EU s Pfizerem

Smlouva, kterou podepsala zkorumpovaná šéfka EU Ursula von Lejno s šéfem Pfizeru a jejím velkým přítelem Bourlou, byla již více než dva roky přísně utajovaná.

Lejnová taktéž odmítala zveřejnit SMS komunikaci, kterou vedla s Bourlou a všeobecně se přehlížel její střet zájmů, neboť bylo veřejným tajemstvím, že i její manžel pracuje pro Pfizer.

Netuším, co za tím stojí, ale každopádně se nyní objevila 46stránková, dlouho utajovaná smlouva EU s firmou Pfizer, Ta, kterou jsme zatím mohli vidět pouze začerněnou.

Zatím se mi ji, bohužel, podařilo objevit jen ve francouzštině, která je jedním z hlavních komunikačních jazyků EU. Tou však zrovna nevládnu, nicméně francouzská média již naštěstí zveřejnila i její analýzu, kterou vám níže přináším.

Pokusím se ji samozřejmě sehnat ideálně i v češtině nebo alespoň v angličtině či němčině. V případě, že objevím smlouvu v dalších jazycích, tak ji sem v aktualizaci přidám.

Pokud však umíte francouzsky, může si ji projít už nyní zde.

Jedná se o smlouvu s překvapivými a kontroverzními klauzulemi, po níž následovaly DVĚ DALŠÍ KUPNÍ SMLOUVY S PODOBNÝMI klauzulemi!

Zde tedy najdete rozbor těch nejkontroverznějších částí smlouvy:

Dále již analýza smlouvy:

PŘEDBĚŽNÁ NÁKUPNÍ SMLOUVA (“ACA”) PRO VAKCÍNY COVID-19 UZAVŘENÁ DNE 20. 11. 2020 MEZI EVROPSKOU KOMISÍ A PFIZER A BIONTECH

 

Předmětem tohoto je stručný komentář k „Předběžné kupní smlouvě (dále jen „APA“) na vývoj, výrobu, možnosti přednostního nákupu a dodávky účinné vakcíny proti covid-19 pro členské státy EU“ uzavřené dne 20. 11. 2020 mezi Evropskou komisí na jedné straně a společnostmi Pfizer a BioNTech na straně druhé.

V poznámce pod čarou se v dokumentu oznamuje, že „Tato smlouva je založena na dohodě mezi Komisí a členskými státy, jak byla schválena rozhodnutím Komise C (2020) 4192 v konečném znění, kterým se schvaluje dohoda s členskými státy ohledně nákupu vakcín proti Covid-19 jménem členských států…“

Evropská komise vydala dne 18. června 2020 rozhodnutí, kterým se ratifikuje dohoda členských států o delegování pravomoci na Komisi k uzavření dohod o předchozím nákupu vakcín, jakož i dohody všech členských států.

Povšimněte si výše uvedené poznámky v kontextu smlouvy Pfizer komentované níže. Hlavní linie této smlouvy a odpovědnost nebo spíše absence odpovědnosti společnosti Pfizer byly oznámeny již v roce rozhodnutí komise a výše uvedená dohoda členských států byla schválena v dostatečném předstihu před podpisem uvedené smlouvy.

A to není jediná „kuriozita“.

Při čtení této smlouvy si všimnete, že Evropská komise:

 •  v očekávání investovala miliony eur do vývoje a výroby vakcín proti Covid 19, které by měly být účinné, ale předem věděli, že neexistuje žádná záruka jejich neškodnosti a účinnosti (I.)
 •  udělila „Poskytovateli“ přemrštěné výhody, zprostila jej jakékoli odpovědnosti za účinky vakcín a omezila jeho odpovědnost za jeho další závazky vyplývající ze smlouvy (II.)
 • a souhlasila s tím, že obsah této smlouvy musí zůstat důvěrný

Evropská komise v očekávání investovala miliony eur do vývoje a výroby vakcín proti Covid 19, které mají být účinné, ale předem ví, že neexistuje žádná záruka jejich neškodnosti a účinnosti.

Je více než zajímavé pozorovat, že již ze samotného názvu smlouvy vyplývá, že se nejedná pouze o zakázky na vakcíny, a to o „účinné“ vakcíny, ale také o investice do jejich vývoje a výroby.

Proč by Evropská unie měla dávat veřejné prostředky soukromé laboratoři, navíc americké, na vývoj a výrobu vakcín?

 • Zde také poznamenáváme, že z definice pojmu „Přiměřené úsilí poskytovatele“ je oznámeno, že existují rizika a žádná jistota „bezpečnosti a účinnosti vakcíny“!
 • Pokud jde o předmět smlouvy (článek I.3), pečlivým čtením zjistíte, že uvedeným předmětem je:

vývoj „bezpečné a účinné vakcíny“ v laboratoři,

a  pouze pokud Pfizer uspěje ve vývoji této „bezpečné a účinné vakcíny,“ tak dodá 200 milionů dávek jako prioritu členským státům EU.

Dnes víme, že toto ustanovení nebylo respektováno, protože uvedená vakcína není ani bezpečná, ani účinná.

 • Tato smlouva se uzavírá na „dobu trvání 24 měsíců“ ode dne „podpisu poslední části“ a „automaticky pozbývá platnosti na konci období, pokud nebude prodloužena jednou společnou písemnou dohodou mezi stranami“ . (body 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.4)

Podle data uvedeného na konci smlouvy byla smlouva podepsána 20. listopadu 2020 a uplynulo 24 měsíců.

Nevíme, zda byla prodloužena, ale víme, že 20. února 2021 a 20. května 2021 byly uzavřeny další dvě smlouvy o nákupu vakcín, které nesouvisejí s CAA.

 • Dalším zajímavým ustanovením je, že v souvislosti se zálohovou platbou se uvedená vakcína ještě nevyráběla, ale Komise zaplatila „předem“ 700 milionů eur!!! (body I.5 a 1.8)

„I.8.1 Platba předem:

„Komise souhlasí s tím, že provede počáteční platbu ve výši 700 milionů eur (vypočteno tedy 3,50 eur za dávku vynásobenou 200 miliony dávek) na vědomí poskytovatele služeb (dále jen „zálohová platba“). Záloha se skládá ze zálohy určené k zajištění objemu objednaného v souladu s článkem I.5.2 a bude odečtena jako záloha z Ceny dodání, jak je definováno níže.“

Je neuvěřitelné, že nikým nevolená Komise jménem členských států souhlasí s tím, že zaplatí laboratoři 700 milionů eur, aniž by věděla, zda bude vyvinuta spolehlivá, účinná vakcína se zárukami neškodnosti !!!!

 • Stejný způsob postupu je dodržován v doložce „Dodávka vakcíny“, jelikož zmíněná „vakcína“ ještě nebyla vyvinuta, nikdo nemohl vědět, zda je „spolehlivá a účinná“, ale Komise přesto objednala 200 milionů dávek a platila předem!!!! (čl. I.6)
 • Cena „Vakcíny“ měla být nižší, ale není tomu tak (1.7): „Cena vakcíny pro Komisi a zúčastněné členské státy za 200 milionů, smluvní dávky budou činit 15,50 EUR za dávku bez DPH.“

Jednotková cena každé dávky vakcíny je založena na objemu, jak je uvedeno níže.

Evropská komise také udělila přemrštěné výhody „Poskytovateli“, čímž jej zprostila veškeré odpovědnosti za účinky vakcín a omezila jeho odpovědnost za další závazky vyplývající ze smlouvy.

 • Další „kuriozita“, a to ze strany 2, ještě před zvláštními a všeobecnými podmínkami, se týká zřizování a úpravy příloh smlouvy.

Výslovně se stanoví, že:

– obsah příloh poskytne Poskytovatel služby, a to po uzavření smlouvy, jinými slovy, mimo jakékoli předchozí projednání těchto dokumentů před uzavřením CAA,

– Poskytovatel služeb může dodatečně – vždy jednostranně – upravit obsah těchto dokumentů, ale také komunikace bude činěna „čas od času“, samozřejmě dle uvážení výrobce, stejně jako rozhodnutí, pokud by riziko, náklady nebo odpovědnost stran byly podstatně změněny,

Celková cena za dávku podle objemu, bez DPH

17,50 €

13,50 €

 • Je třeba také poznamenat, že pojem „skrytá vada“ je definován odkazem (následující odkazy na „neshoda produktu“, „produkt“: odkazuje na vakcínu a „produkt“ nevyhovující ve smyslu definovaném v čl. I.6.14“), k „vizuální kontrole“ uvedeného Produktu.

Jednou z vlastností skryté vady je však to, že vada výrobku je skrytá, tedy ne zjevná! A Pfizer připouští jen reklamace zjevné, tedy viditelné okem!!

Jak se pak skrytá vada pozná vizuální kontrolou?

Navíc je obtížné provést další kontrolu, protože obsah údajných vakcín stále není odhalen a Pfizer jej tají!

Podobně pojem „složení produktu“ není definován s ohledem na složky „vakcíny“, přičemž je třeba připomenout, že pojem „produkt“ neoznačuje jen vakcínu, ale „označuje všechny materiály a součásti balení nezbytné pro dodání Produktu.“ (Sic!) Tedy nejde ani tak o vadu obsahu ampulí, ale třeba o vadu obalu!!!

Dělá si Komise legraci z členských států a lidí z těchto států?

 • Je také třeba poznamenat, že vakcína může být „odmítnuta“ pro nevyhovující a skrytou vadu po vizuální kontrole:“ Zúčastněný členský stát vizuálně zkontroluje produkt…a může odmítnout jakoukoli konkrétní dodávku produktu nebo dávek, které neodpovídají specifikacím nebo správným výrobním postupům…oznámením zákaznickému servisu společnosti Pfizer podle dohodnutého protokolu: během 48 hodin od doručení vadného produktu do zúčastněného členského státu pro jakýkoli problém, který by byl zjevný při vizuální kontrole produktu; nebo  do 5 pracovních dnů po zjištění skryté vady. (položka 1.6.14)

  Kromě toho, jak jsme upozornili v komentáři k definicím, latentní vada je z definice „skrytá“ a nelze ji odhalit čistě vizuální kontrolou.

  Navíc dodnes obsah a složení údajných vakcín „Poskytovatel“ stále neodhalil!

 • Není také překvapivé, že nejen Komise a „poskytovatel služeb“ jsou zproštěni veškeré odpovědnosti, která spadá výhradně na každý členský stát, ale navíc musí státy odškodnit „poskytovatele služeb“ a jeho přidružené společnosti…“ (tedy musí odškodnit Pfizer a BioNtech) a to je další „kuriozita“ a „abnormalita“ (bod I.12)
 •  Stejná výjimka z odpovědnosti poskytovatele služeb je nejen obsažena ve všeobecných smluvních podmínkách, bod II.6, ale navíc jsou zde uvedena další omezení, takže tato odpovědnost je maximálně redukována!

V podstatě :

Při omezení odpovědnosti poskytovatele služeb a jeho přidružených společností na povinnosti vyplývající z CAA, tato odpovědnost je vyloučena v případě:

 • „zpoždění dodávky (s výhradou povinnosti poskytovatele služeb vyvinout přiměřené úsilí, jak je uvedeno v článku I.6.3), ztráty příjmu, ztráty předpokládaných úspor, ztráty podnikání, ztráty zisku, ztráty dobrého jména, poškození dobrého jména, ztráty v důsledku narušení ekonomiky nebo nákladů na alternativní dodávku“ (bod II.6.4 písm. i))
 • „…v souvislosti se ztrátou nebo škodou, kterou utrpěla Komise nebo zúčastněné členské státy v důsledku jakékoli stížnosti třetí strany týkající se distribuce nebo použití vakcíny, s výjimkou okolností, kdy by poskytovatel nebyl schopen požadovat náhradu podle Článku I.12 a z důvodu stížnosti třetí strany vznesené proti poskytovateli služeb. (položka II.6.4 (ii))

A kromě toho smlouva stanoví finanční limity této odpovědnosti, a to:

 • vůči Komisi… nepřesáhne-li částku odpovídající platbě
 • záloha skutečně přijatá poskytovatelem služby (položka II.6.4 (iii))
 • vůči jednomu ze zúčastněných členských států… nepřesáhne-li částku odpovídající 50 % částek skutečně obdržených poskytovatelem služeb na základě formuláře objednávky vakcín zaslaného dotyčným členským státem. (položka II.6.4 (iv))

 A konečně je oprávněné se ptát, proč se Evropská komise rozhodla zatajovat obsah této smlouvy a přitom vyčlenila miliony veřejných prostředků. ( bod II.10 – Oznámení a reklama)

Ve skutečnosti je výslovně stanoveno, že:

„Strany budou konzultovat načasování, obsah a formu jakékoli tiskové zprávy týkající se plnění tohoto CAA. Kromě výše uvedeného žádná ze stran neučiní ani nepovolí komukoli učinit jakékoli veřejné oznámení týkající se existence, účelu nebo podmínek tohoto CAA nebo objednávky na nákup vakcíny a transakcí ve smyslu, který je široce pokrytý, bez předchozího písemného souhlasu druhé strany (tento souhlas nesmí být bezdůvodně zadržován nebo odkládán)“.

Téměř každá klauzule této smlouvy vyvolává velký údiv.

Především je pak velmi obtížné pochopit, proč členské státy udělily Komisi tak široký mandát a proč Komise souhlasila s vyplacením milionů zahraničním společnostem, aniž by zaručila, že uvedená vakcína bude účinná a neškodná pro obyvatelstvo.

Také nevíme, proč státy a Komise uznaly, že odpovědnost „Poskytovatele“ je omezena na absolutní minimum.

Ale ještě překvapivější je, že:

 • tři měsíce po uzavření této smlouvy uzavřela Komise dne 17. února 2021 se stejnými stranami novou smlouvu na řádově 200 milionů dávek s možností dodatečné objednávky na 100 milionů dávek,
 • a znovu o tři měsíce později, 20. května 2021, uzavřela Von der Leyen se stejnými stranami třetí smlouvu, tentokrát na 900 milionů dávek a opci na objednání dalších 900 milionů dávek, a to nejen v porušení celého vyjednávacího procesu, který státy zavedly v jejich dohodě, ale navíc tím, že nákup vakcín ze strany států bude povinný. 
 • Obsah těchto dvou smluv, na sobě zcela nezávislých, zahrnuje doložky podobné těm z CAA, které byly uzavřeny dne 20. listopadu 2020. 

  Také je třeba upozornit na to, že uzavření třetí smlouvy je předmětem vyšetřování úřadu evropského veřejného žalobce.

  V souvislosti s tím se již připravují trestní oznámení na některé zodpovědné osoby na národních i mezinárodních úrovních.

  Tolik prozatím ke smlouvě. V případě, že se mi podaří objevit jiné jazykové varianty, okamžitě zde budou v aktualizaci zveřejněny. Každopádně by bylo dobré se zamyslet nad tím, zda by se i u nás neměly hnát zodpovědné osoby před spravedlnost…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 19 Průměrně: 5]

One thought on “Výňatky z dlouho utajované 46stránkové smlouvy EU s Pfizerem

 1. Věřím, že všichni zúčastnění na tomto válečném zločinu budou jednoho dne potrestáni a eliminováni. Už došlo k několika rozsudkům oběšením v GITMO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout