Víte o tom, že v EU nechali již před rokem vypracovat zprávu pod názvem: „Dopad 5G na zdraví“?

Víte o tom, že v EU nechali již před rokem vypracovat zprávu pod názvem: „Dopad 5G na zdraví“?

Jak známo, tak dosud se jakékoli zprávy, které hovořily o škodlivosti 5G, odkazovaly do světa konspirací. Jak se asi v EU postavili k této zprávě, jejíž vypracování bylo zadáno právě v EP?

Pokud jsou však v EU přesvědčeni o tom, že je 5G  naprosto v pořádku a nemá žádné vedlejší účinky, proč tedy nechávají dělat výzkum na toto téma?

Nyní mi tak nedá se více nad případem zamyslet – a to i ve světle toho, že se škodlivostí 5G zabývali ve stejnou dobu také ve Francii, USA či Švédsku.

K jakému závěru tedy europarlamentem zadaný výzkum dospěl? A co zjistily výzkumy z jiných zemí? To se dozvíte dále…

Evropský parlament si vyžádal výzkumnou zprávu „Dopad 5G na zdraví“ zveřejněnou v červenci 2021, která dospěla k závěru, že běžně používané RF frekvence (450 až 6000 MHz) jsou pravděpodobně pro člověka karcinogenní a jednoznačně ovlivňují mužskou plodnost s možnými negativními účinky na vývoj embryí, plodů a novorozenců.

Studie ukázaly, že vystavení RF se zvyšuje v budovách umístěných v blízkosti mobilních základnových stanic.

Baltrenas a kol. 2012 studoval vysokofrekvenční výkonovou hustotu mobilních antén umístěných 35 metrů od 10patrového bytového domu. Vysílací antény byly umístěny zhruba v šestém patře budovy. Vědci zjistili nejvyšší hodnoty HR na 5. až 7. patře a na balkoně v 6. patře byly třikrát větší než na balkoně ve 3. patře. Hustota vysokofrekvenčního výkonu v 6. patře byla asi 15krát vyšší než u vysokofrekvenčního výkonu naměřeného v prvním patře.

Studie „Radiofrekvenční záření z blízkých základnových stanic mobilních telefonů – případové srovnání bytu s nízkou a vysokou expozicí“ publikovaná v Oncology Letters ( Koppel et al 2019 ) zjistila, že byt s vysokou expozicí RF má venkovní prostory až 6 metrů od pole antény. Naproti tomu balkon bytu s nízkou expozicí měl mobilní antény ve vzdálenosti 40 metrů. Výzkumníci také zjistili, že oba byty měly dobrý příjem mobilních telefonů a instalaci základnových stanic na riziková místa proto nelze ospravedlnit argumentem požadavku na dobrý příjem. 

Případová zpráva o úrovních RF z roku 2017 v bytě v blízkosti dvou skupin střešních antén mobilních telefonů používala exposimetr k měření úrovní různých typů RF v bytě a na balkonech včetně TV, FM, TETRA tísňových služeb, 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE, DECT bezdrátových, Wi- Fi 2,4 GHz a 5 GHz a WiMAX.

Nejbližší vysílací antény byly na základnové stanici 6 metrů od balkónu. Vědci zdokumentovali řadu důležitých zjištění. Za prvé, 97,9 % průměrného RF záření bylo způsobeno downlinkem ze základnových stanic 2G, 3G a 4G.  (Downlink znamená, že frekvence jsou vyzařovány „dolů“ z antén mobilních telefonů základnových stanic).

Výzkumníci zjistili, že expozice RF v dětských pokojích byla snížena o 99 % když byly vyloučeny RF emise základnové stanice. Výzkumníci dospěli k závěru, že vysoké úrovně vystavení RF činí domov nevhodným pro dlouhodobý pobyt, zejména pro děti, které mohou být citlivější než dospělí.

Studie měřící vystavení RF-EMF v evropských městech Basilej, Gent a Brusel zjistila , že celková expozice RF na všech zkoumaných venkovních místech se za rok (duben 2011 až březen 2012) zvýšila až o 57,1 %. Nárůst RF byl nejpozoruhodněji pozorován ve venkovních lokalitách kvůli základnovým stanicím mobilních telefonů. Urbinello a kol., 2014

Studie z roku 2018 publikovaná v Oncology Letters dokumentovala měření zbytečně vysokých úrovní radiofrekvenčního záření (RF) na více místech ve Stockholmu ve Švédsku. Autoři dospěli k závěru, že „použití vysokých úrovní výkonu představuje nepřiměřené zdravotní riziko pro mnoho lidí. S nástupem 5G se očekávají ještě vyšší RF emise.“

Studie z roku 2018, kterou provedli Hardell et al , publikovaná v časopise World Academy of Sciences, zjistila, že hladiny RF na náměstí Järntorget ve Stockholmském Starém Městě ve Švédsku (měřeno v dubnu 2016) byly pouze o jeden řád nižší než hladiny RF spojené se zvýšeným výskytem nádorů v Ramazziniho radiofrekvenční studii na zvířatech (Falcioni et al 2018), která vystavila krysy celoživotnímu působení RF napodobujícím věž pro mobilní telefony.

Autoři dospěli k závěru, že: „Tyto výsledky naznačují, že u osob pobývajících na náměstí existuje zvýšené riziko rakoviny. A to především u těch, kteří pracují v obchodech a kavárnách v okolí náměstí. Emise RF záření v bytech kolem náměstí jsme neměřili. Nelze vyloučit, že na určitých místech může být radiace ještě vyšší…“

Studie z roku 2017 na Královském zámku, u Nejvyššího soudu, na třech hlavních náměstích a ve švédském parlamentu odhalily, že navzdory skrytým, architektonicky maskovaným anténám, může být pasivní vystavení vysokofrekvenčnímu záření z antén mobilních telefonů velmi vysoké.

Některé z nejvyšších hodnot pocházely z antén, které byly blíže k zemi a mířily na náměstí. Vědci poznamenávají, že nejvyšší vystavení RF se vyskytuje u lidí, kteří pracují nebo žijí v blízkosti hotspotů, ve srovnání s lidmi, kteří jen procházejí kolem a jsou vystaveni záření. 

RF měření z dříve publikovaných studií byla porovnána s měřeními z roku 2017, což naznačuje, že „z našich současných a předchozích studií je jasné, že úroveň vystavení okolnímu RF záření se zvyšuje“.

Studie z roku 2016 na stockholmském hlavním nádraží ve Švédsku dokumentovala vyšší RF úrovně v oblastech, kde byly antény základnových stanic lidem nejblíže. Důležité je, že k úrovním radiace nejvíce přispělo RF ze sestupného spoje antén základnových stanic UMTS, LTE a GSM.

Ve studii z roku 2022 – „ Velmi vysoké radiofrekvenční záření ve Skeppsbronu ve Stockholmu, Švédsko, z antén základnových stanic mobilních telefonů umístěných blízko hlav chodců “,  vytvořila tepelnou mapu RF měření a zjistila, že nejvyšší RF měření byla v oblastech v těsné blízkosti základny.  Výzkumníci uzavřeli doporučením, aby se omezilo umístění antén v těsné blízkosti. Antény by měly být co nejdále od široké veřejnosti, jako jsou místa ve vysokých nadmořských výškách nebo odlehlé oblasti.

Ve studii z roku 2022 publikované v časopise World Academy of Sciences měřilo město Columbia v Jižní Karolíně úrovně radiofrekvenčního záření (RFR) z bezdrátových sítí, včetně 5G, a zjistilo, že nejvyšší úrovně RF byly nalezeny v oblastech, ve kterých byly  mobilní antény namontovány – na sloupech pouličního osvětlení, semaforech nebo jiných sloupech v blízkosti silnice.

Když vědci porovnali své výsledky z roku 2022 s přehledem zveřejněným v roce 2019 , tak zjistili,  že měření byla nejvyšší v Kolumbii v Jižní Karolíně. Studie Columbia SC dospěla k závěru, že oblasti s nejvyšším vystavením jsou způsobeny dvěma důvody: Mobilní antény na výškových budovách poskytují „dobré mobilní pokrytí, které dosahuje daleko, ale vede ke zvýšené expozici vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím v těsné blízkosti; a mobilní antény instalované na veřejných sloupech přivedly zdroj záření blíže k lidem pohybujícím se na úrovni ulice.“

 měření vysokofrekvenčních elektromagnetických polí, včetně 5G, ve městě Columbia, SC, USA

Zveřejněné zprávy doporučující, aby byly mobilní věže odstraněny z domácností a škol:

V roce 2011 bylo radiofrekvenční záření Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (WHO/IARC) Světové zdravotnické organizace klasifikováno jako možný karcinogen třídy 2B. Vědci WHO/IARC objasnili, že tato klasifikace se vztahuje na radiofrekvenční záření ze všech zdrojů, ať už jde o mobilní telefony, bezdrátová zařízení nebo mobilní věže. Od roku 2011 došlo k výraznému nárůstu publikovaných recenzovaných vědeckých důkazů spojujících RFR s rakovinou a dalšími škodlivými účinky.

V roce 2019 poradní výbor WHO/IARC doporučil přehodnocení radiofrekvenčního záření jako „vysokou“ prioritu ve světle nového výzkumu. Termín přehodnocení zatím nebyl stanoven.

V současné době několik vědců dochází k závěru, že váha současných recenzovaných důkazů podporuje závěr, že radiofrekvenční záření je pro člověka karcinogenní (Hardell a Carlberg 2017 , Peleg et al, 2018 , Miller et al 2018).

Výzkumné studie:

  • Evropský parlament zadal výzkumnou zprávu nazvanou „ Dopad 5G na zdraví “, zveřejněnou v červenci 2021, která dospěla k závěru, že běžně používané rádiové frekvence (450 až 6000 MHz) jsou pravděpodobně karcinogenní pro člověka a jednoznačně ovlivňují mužskou plodnost s možnými nepříznivými účinky na vývoj embryí, plodů a novorozenců.
  • Velká studie na zvířatech publikovaná v časopise Environmental Research zjistila, že krysy vystavené vysokofrekvenčním emisím z mobilních telefonů měly zvýšený výskyt rakoviny, stejná míra rakoviny byla hlášená v americkém Národním toxikologickém programu při měření působení vysokofrekvenčních emisích z mobilních telefonů na zvířata. Falcioni 2018
  • Studie publikovaná v časopise Electromagnetic Biology and Medicine zjistila změny v krevních biomarkerech, o kterých se předpokládá, že předpovídají rakovinu u lidí žijících blíže k anténním soustavám mobilních telefonů ( Zothansiama 2017 ).
  • Studie publikovaná v International Journal of Environmental Research and Public Health zjistila, že vyšší expozice mobilním věžím je spojena s vyšší úmrtností u všech druhů rakoviny a zejména rakoviny plic a prsu ( Rodrigues 2021 ).
  • 10letá studie antén mobilních telefonů, publikovaná v časopise Science of the Total Environment a prováděná místním zdravotnickým úřadem a několika univerzitami v Brazílii, zjistila významně zvýšené relativní riziko úmrtnosti na rakovinu u lidí žijících 500 metrů nebo méně od mobilní věže. ( Dode 2011 ) .
  • Studie zadaná štýrskou zemskou vládou odhalila významný výskyt rakoviny v blízkosti vysílače a významný vztah expozice a účinku mezi vysokofrekvenčním zářením a výskytem rakoviny prsu a mozkových nádorů ( Oberfeld 2008 ).
  • Recenze publikovaná v časopise Experimental Oncology zjistila alarmující epidemiologická a experimentální data o možných karcinogenních účincích dlouhodobého vystavení mikrovlnnému (MW) záření o nízké intenzitě. I jeden rok provozu výkonné mobilní  základnové stanice údajně vedl k dramatickému nárůstu výskytu rakoviny v blízké populaci ( Yakymenko 2011 )

Tolik hned několik různých studií, které se však zatím nikde na mainstreamu neprezentují. Pak bychom se mohli ptát, proč si nechá EP vypracovat výzkumnou zprávu o vlivu 5G, když pak samotnou zprávu, zveřejněnou již vloni, nezveřejní.

Nevím, zda lze o vědcích, kteří studie prováděli, tvrdit, že jde o konspirátory. Jenže poslední téměř tři roky zde nikoho závěry vědců nezajímají, pokud nejsou v souladu s tím, co chce slyšet systém…

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 29 Průměrně: 4.9]

2 thoughts on “Víte o tom, že v EU nechali již před rokem vypracovat zprávu pod názvem: „Dopad 5G na zdraví“?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout