Zastavte WHO, všichni musíme dělat, co je v našich silách, vyzývá skupina odpůrců světovlády WHO

Zastavte WHO, všichni musíme dělat, co je v našich silách, vyzývá skupina odpůrců světovlády WHO

Jak jste se mohli dozvědět v tomto článku, tak již brzy má dojít ke konečnému schválení pandemické smlouvy WHO. Záhy poté, kdy bude ještě tento měsíc schválena, mají členské státy půl roku na své výtky. Pokud žádné nepřijdou, pravomoc v otázkách zdraví přejde plně na WHO, přičemž jednotlivé členské státy budou povinny plnit pokyny WHO za využití již schválených pandemických zákonů.

Nyní se proti WHO staví odpůrci diktatury, jedné světovlády WHO. Za všechny odpůrce nyní promluvila dr. Tess Lawrie… 

Dopis světové veřejnosti od dr. Tessy Lawrie:

Světová zdravotnická organizace má na rukou krev. Je naprosto kompromitována soukromými zájmy a je přímo zapletena do největšího zločinu proti lidskosti, jaký kdy tento svět viděl. V nejlepším případě byste to mohli popsat jako žalostně špatné řízení globální pandemie, ale já bych řekla, že neustálá podpora experimentálních genových terapií, i přesto, že se nežádoucí účinky nahromadily v jejím vlastním systému hlášení, jde spíše nad rámec špatného řízení.

Jak se šířila masová panika ohledně Covid-19, WHO mohla být hlasem rozumu. Mohla fungovat jako nestranné poradenství v oblasti veřejného zdraví, vyhodnocovat důkazy, doporučovat včasnou léčbu a poskytovat lidem přinejmenším informovanou volbu, zda si tyto nové vakcíny pořídit, či nikoli. Jejím úkolem je „podporovat zdraví, udržovat svět v bezpečí a sloužit zranitelným“. Selhala.

V rozumném světě by toto selhání stačilo k tomu, aby vyžadovalo mezinárodní vyšetřování WHO a zúčtování jejích doporučení Covid-19. Ale všichni víme, že zdravý rozum, přinejmenším v chodbách takzvané moci, už dávno odešel. Místo toho se zdá, že WHO věří, že neudělala dost, nemá dostatečný vliv. Nyní chce mít moc nejen vyhlašovat pandemii, ale také vyhlásit „potenciální nebo skutečnou zdravotní nouzi“, a pak potlačit ústavy suverénních národů, aby vnutila své katastrofální politiky veřejného zdraví milionům mužů, žen a dětí.

To je to, co je v podstatě navrhováno prostřednictvím pozměňovacích návrhů k Mezinárodním zdravotním předpisům – a je to šílenství.

Příští chřipková sezóna by mohla stačit k tomu, aby WHO vyzkoušela své nové pravomoci a přinutila nás vrátit se k lockdownům a zavedla očkovací povinnost pro nedostatečně testované vakcíny nebo doporučila nové netestované léky a terapie. Někdo si může myslet, že WHO by nikdy nic takového neudělala. Ale jde o to, že s navrhovanými pozměňovacími návrhy by to šlo.

Členské státy budou o pozměňovacích návrzích týkajících se mezinárodního humanitárního práva hlasovat za dva týdny. Pokud hlasování projde, má každý členský stát šest měsíců na to, aby je zamítl. Pokud tento stát neudělá nic, pak se předpokládá, že změny byly přijaty. Více o pozměňovacích návrzích se dozvíte zde.

Čtenáři, musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom to zastavili. Někteří z vás poznamenali, že se cítíte bezmocní tváří v tvář takové moci. Chápu, ale jsem zde, abych vám řekla, že nikdy nejsme bezmocní. Poslední dva roky mi více než kdy jindy ukázaly, jak dopad našich činů vždy vyzařuje, daleko za hranicemi našeho vlastního vidění.

Mějte víru ve svůj vlastní vliv. Možná nikdy nevíte, jaký dopad měla konverzace, kterou jste měli s přítelem, nebo plakát, který jste sdíleli na své stránce sociálních médií. Nikdo z nás to nikdy neví, ale stejně jednáme, protože cítíme v kostech, že je to správná věc. Naše individuální činy a záměr pro lepší svět  nás činí velmi silnými. Na začátku roku 2021, když jsem sdílela své video s Borisem Johnsonem, aby si přečetl můj systematický přehled o Ivermektinu a zachránil životy, nedostala jsem odpověď, kterou jsem chtěla: Boris neudělal nic. Ale tato jedna akce vedla k další a další a já jsem se začala spojovat s podobně smýšlejícími lidmi, což nakonec vedlo k založení Světové rady pro zdraví – s více než 150 partnery v 50 zemích a každým dnem jsme rostli.

Právě teď se připravujeme na konferenci, kde se shromažďují někteří z nejzkušenějších a nejbrilantnějších lidí z celého světa, aby společně vytvořili lepší cestu vpřed pro lidstvo a naši krásnou planetu. Jeden z panelových rozhovorů se zaměřuje na otázku: „Jak může zákon sloužit lidským právům?“. Reiner Fuellmich, Dr. Astrid Stuckelbergerová, profesorka Dolores Cahillová a několik dalších významných právníků a obhájců lidských práv se bude těmito pozměňovacími návrhy IHR zabývat přímo. Jste samozřejmě srdečně vítáni, abyste se k nám připojili v této konverzaci, ať už osobně nebo online. Doporučuji, abyste pozvali své přátele a udělali z toho párty!

Na konci konference budeme mít to, co potřebujeme k vypracování vlastní charty lidu a pro lidi. Nemůžu se dočkat, až se o to podělím. Mezitím udělejme vše, co je v našich silách, abychom zvýšili povědomí o této akci; udělejme, co je v našich silách, abychom #StoptheWHO.


Tolik dopis světové veřejnosti od dr. Tessy Lawrie. K němu jen podotýkám, že problémem jsou vlády, tedy potažmo sami voliči, kteří je delegovali. Mezi většinovou veřejností se vůbec o tom, co se chystá, neví. Pak by bylo dobré informovat co nejširší okolí, neboť již za dva týdny hodlají vlády většiny zemí světa odevzdat své občany nikým nevolené WHO.

Mainstream samozřejmě mlčí, ale to je logické, korporátní média jsou komplici všeho, co se nejen poslední dva roky děje. Proto je třeba informovat co nejvíc lidí, kteří vůbec netuší, co nás již brzy čeká, pokud se to na poslední chvíli nepodaří zastavit…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 14 Průměrně: 4.4]

2 thoughts on “Zastavte WHO, všichni musíme dělat, co je v našich silách, vyzývá skupina odpůrců světovlády WHO

 1. pandemický zákon Stanovisko – evidence přestupků podle pandemického zákona
  M I N I S T E R S T V O V N I T R A
  odbor legislativy a koordinace předpisů

  2. března 2021

  Dne 27. 2. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „pandemický zákon“). Pandemický zákon zakotvuje skutkové podstaty přestupků spáchaných nedodržením mimořádných opatření podle § 2 (1). Vybrané přestupky podle tohoto zákona se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů (2).

  Níže uvádíme relevantní ustanovení pandemického zákona:

  § 10
  (1) Přestupku se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba, pokud nedodrží mimořádné opatření podle § 2.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do

  3 000 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. a), b), e), i), pokud k nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. i) došlo při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, nebo k), (…)
  § 11
  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nedodrží mimořádné opatření podle § 2.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do

  1 000 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. a), b), e), i), pokud k nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. i) došlo při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, nebo k), (…)
  § 12
  Společná ustanovení k přestupkům

  (4) Pravomocné rozhodnutí o přestupku podle § 10 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 2 písm. a) se zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů. (…)

  V praxi se objevily pochybnosti, zda § 12 odst. 4 pandemického zákona náležitě identifikuje přestupky, které mají být evidovány. Vznikla otázka, zda se v předmětném ustanovení neodkazuje pouze na ustanovení o správním trestu za přestupky, nikoliv na samotné přestupky, které mají být evidovány.

  Podle názoru Ministerstva vnitra je však na druhý odstavec § 10 a 11 pandemického zákona třeba nahlížet tak, že stanoví nejen správní tresty za přestupky, ale současně vymezuje jednotlivé skutkové podstaty těchto přestupků. Předmětná ustanovení je nutno vykládat v úzké návaznosti na první odstavec § 10 a 11, který je společný pro všechny přestupky v příslušném paragrafu. Znaky skutkové podstaty přestupku tedy upravuje první i druhý odstavec § 10 a 11 ve vzájemné souvislosti. V prvním odstavci § 10 a 11 pandemického zákona je určen pachatel přestupku (fyzická osoba, resp. podnikající fyzická osoba a právnická osoba) a rámcově vymezeno protiprávní jednání (nedodržení mimořádného opatření podle § 2). Ve druhém odstavci § 10 a 11 pandemického zákona jsou pak v jednotlivých písmenech rozlišeny skutkové podstaty přestupků v závislosti na druhu konkrétního mimořádného opatření.

  Uvedené konstrukci § 10 a 11 pandemického zákona pak odpovídá též označení evidovaných přestupků v navazujícím § 12. Máme za to, že z odkazu na § 10 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 2 písm. a) pandemického zákona v jeho § 12 lze jednoznačně dovodit, že evidenci podléhají přestupky fyzických osob a přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob spáchané nedodržením mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. a), b), e), i) nebo k) [v případě nedodržení mimořádného opatření podle písmene i) však pouze tehdy, došlo-li k němu při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb] (3).

  K tomu je vhodné doplnit, že pokud by zákonná formulace byla odlišná a v § 12 pandemického zákona by se odkazovalo pouze na přestupky podle § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1, znamenalo by to, že budou evidovány všechny přestupky podle pandemického zákona, bez ohledu na druh porušeného mimořádného opatření. Zákonodárce však užším odkazem na § 10 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 2 písm. a) pandemického zákona zjevně mířil pouze na vybraný okruh přestupků podle tohoto zákona. Nevhodné by však bylo též odkazovat kromě § 10 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 2 písm. a) pandemického zákona současně na § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1 uvedeného zákona. I v tomto případě by mohla vzniknout pochybnost ohledně rozsahu evidovaných přestupků (jak již bylo zmíněno, § 10 odst. 1, resp. § 11 odst. 1 se týká všech přestupků podle § 10 odst. 2, resp. § 11 odst. 2). V § 12 odst. 4 pandemického zákona se proto odkazuje pouze na § 10 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 2 písm. a). Nad rámec výše uvedeného je možno uvést, že shodně formulované odkazy na § 10 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 2 písm. a) pandemického zákona jsou obsaženy též v dalších ustanoveních tohoto zákona – viz § 10 odst. 3 a § 11 odst. 3 (správní trest v případě recidivy) a § 12 odst. 5 (vymezení opakovaného spáchání přestupku). Máme za to, že i v těchto případech bude třeba dané odkazy vykládat ve spojení s obecným ustanovením § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1 pandemického zákona.

  Závěr: Do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů se zapisují přestupky fyzických osob a přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob spáchané nedodržením mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. a), b), e), i) nebo k) [v případě nedodržení mimořádného opatření podle písmene i) pouze tehdy, došlo-li k němu při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb].

  1) Ustanovení § 2 odst. 1 pandemického zákona: „Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) může za účelem likvidace epidemie COVID-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemocnění COVID-19, anebo stanoví podmínky provádění takových činností nebo poskytování takových služeb. Ministerstvo může nařídit mimořádné opatření podle věty první s celostátní působností nebo s působností na území několika krajů. Krajská hygienická stanice může mimořádné opatření nařídit na území svého správního obvodu.“.

  2) K evidenci přestupků srov. § 106 až 108 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a část třetí zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

  3) Evidenci tedy podléhají konkrétně přestupky fyzických osob a přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob spáchané nedodržením mimořádného opatření, které spočívá v 1) omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování, 2) omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz, 3) zákazu nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit, 4) příkazu používat ochranné, mycí, čisticí nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření (pokud k nedodržení tohoto opatření došlo při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb) a 5) omezení provozu dotčených prvků kritické infrastruktury a stanovení pravidel pro zajištění jejich provozu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout