Nově zveřejněné dokumenty ukazují, že Pfizer musel najmout více než 1800 zaměstnanců, aby zpracovali zprávy o poškození vakcínou

Nově zveřejněné dokumenty ukazují, že Pfizer musel najmout více než 1800 zaměstnanců, aby zpracovali zprávy o poškození vakcínou

Jak jistě víte, tak původní požadavek Pfizeru na odtajnění dokumentů, které měly odhalit veškeré informace o mRNA genových preparátech, až za více než 50 let, soud neakceptoval a nařídil, aby byly dosud tajné dokumenty postupně zveřejňovány již nyní, každý měsíc nejméně 10 tisíc stran.

Nově zveřejněné informace ukazují, že na počátku hlášených vedlejších účinků byl tak ohromný počet, že bylo nutné najmout mnoho dalších  zaměstnanců, kteří se na plný úvazek zabývali jen shromažďováním informací o vedlejších účincích genových preparátů, které někdo zcela mylně nazývá vakcínami.

Společnost Pfizer najala asi 600 dalších zaměstnanců na plný úvazek během tří měsíců po nouzové registraci (EEA) své vakcíny proti COVID-19, aby zvládli zprávy o nežádoucích účincích, podle nově zveřejněných dokumentů.

Podle dokumentů společnost Pfizer uvedla: „Každý měsíc se přidává více zaměstnanců, takže do konce června 2021 se očekává celkem více než 1 800 dalších zaměstnanců.“

Informace byly obsaženy v další 10 000 stránkové části odtajněných dokumentů, kterou vydal americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) 1. dubna, a která byla zveřejněna jako součást soudem nařízeného harmonogramu zveřejňování informací vyplývajícího ze zrychlené žádosti podle zákona o svobodě informací (FOIA).

Nejnovější odhalení byla zveřejněna v dokumentu s názvem „Kumulativní analýza zpráv o poregistračních nežádoucích účincích“ vakcíny Pfizer-BioNTech, který uvádí nežádoucí účinky zjištěné do 28. února 2021.

Dokument byl zveřejněn již v listopadu 2021, ale byl částečně začerněn. Původně začerněné části zahrnovaly počet zaměstnanců, které společnost Pfizer v té době najala a/nebo hodlala najmout.

Neredigovaný dokument, zveřejněný 1. dubna, uvádí:

„Pfizer také přijal několik opatření [sic!], aby zmírnil prudký nárůst hlášení nežádoucích účinků. To zahrnuje významná technologická vylepšení, procesní a workflow řešení a zvýšení počtu zaměstnanců pro zadávání dat a zpracování případů.“

K dnešnímu dni společnost Pfizer najala dalších asi 600 zaměstnanců na plný úvazek.

„Každý měsíc přibývají další, takže do konce června 2021 se očekává celkem více než 1 800 dalších zaměstnanců.“

Neupravená verze také odhalila počet dávek vakcíny, které Pfizer-BioNTech dodá po celém světě mezi prosincem 2020 a únorem 2021:

„Odhaduje se, že přibližně 126 212 580 dávek BNT162b2 [vakcína Pfizer EEA] bylo rozesláno po celém světě mezi obdržením prvního dočasného schválení nouzové péče 1. prosince 2020 a 28. února 2021.“

Počet dodaných dávek byl dříve začerněn.

Brian Hooker, vědecký ředitel Organizace na ochranu zdraví dětí, komentoval tuto nově odhalenou informaci pro The Defender následovně:

„Uvedení vakcíny Pfizer na trh vedlo k bezprecedentnímu počtu hlášených nežádoucích účinků – 158 000 nežádoucích účinků v prvních více než dvou měsících od uvedení na trh znamená, že míra hlášených nežádoucích účinků byla přibližně 1 z 1000, přičemž mnoho nežádoucích účinků bylo klasifikováno jako závažné. To je založeno na jmenovateli 125 000 000 distribuovaných vakcín.

Není divu, že ke zpracování všech informací byla zapotřebí armáda 1 800 lidí.

Hooker poznamenal, že celkový počet (1 205 755) nežádoucích účinků vakcíny COVID hlášených do systému hlášení nežádoucích účinků vakcín mezi 14. prosincem 2020 a 25. březnem 2022 nyní převyšuje celkový počet (930 952) nežádoucích účinků hlášených v 32leté historii databáze.

Dr. Madhava Setty, certifikovaný anesteziolog a vedoucí vědecký redaktor The Defender, již dříve informoval o stejném dokumentu společnosti Pfizer předtím, než byla vydána neredigovaná verze.

„V tomto článku jsem se zmínil o přiznání společnosti Pfizer, že potřebují více personálu, aby zvládli zaevidovat jakékoli nežádoucí účinky, které jim byly hlášeny,“ řekl Setty.

„Zdá se, že tento dokument byl nyní aktualizován. 600 zaměstnanců na plný úvazek! … Zajímalo by mě, kolik dalších zaměstnanců CDC [U.S. Centers for Disease Control and Protection] najalo? Vzhledem k tomu, jak fungují, bych řekl nula.“

Pfizer zlehčuje nežádoucí účinky při žádosti o plnou licenci FDA

Dokument, který byl vydán 1. dubna, také zahrnoval „Žádost o prioritní přezkum“ – dokumentaci, kterou společnost Pfizer předložila FDA v květnu 2021 pro plné schválení své vakcíny Comirnaty COVID.

V tomto dokumentu společnost Pfizer popsala svou vakcínu jako splňující „neuspokojenou lékařskou potřebu“ a tvrdila:

„Masové očkování bezpečnou a účinnou vakcínou proti COVID-19 může dramaticky změnit průběh pandemie.“

„Podle politického briefingu zveřejněného Institutem pro zdravotní metriky a hodnocení dne 31. března 2021 zůstává COVID-19 jednou z hlavních příčin úmrtí v USA, přičemž mezi březnem a červencem 2021 se v USA očekává až 100 000 dalších úmrtí, z nichž mnohým pravděpodobně zabrání vakcína proti COVID-19.“

Společnost Pfizer vyjádřila „obavy“ ohledně zrušení opatření souvisejících s COVID, jako je  omezení volného pohybu osob, na základě toho, že zrušení takových omezení by zmařilo dopad těchto očkovacích snah.

Dokument uvádí:

Očkování proti COVID-19 začalo s EHP / podmíněným schválením v prosinci 2020, v postupném zavádění definovaném národními/regionálními pokyny.

„Stále však existují znepokojivé trendy, které by mohly působit proti dopadu těchto očkovacích snah, včetně:

 • obtížný přístup k očkovací látce v důsledku problémů s infrastrukturou (tj. kapacity a systémy klinik a schůzek)
 • citlivější přenos viru poháněný laxním dodržováním ochranných opatření, když pandemie překročí hranici 1 roku (tj. roušky, fyzická vzdálenost, omezení cestování)
 • rostoucí výskyt nových variant vzbuzujících obavy (které navzdory komplexním ochranným opatřením v současné době vedou k dalšímu šíření virové infekce v Evropě).

Společnost Pfizer odůvodnila svou žádost o úplné schválení své vakcíny proti COVID takto:

Očkovací program musí být zaveden rychle a rychle rozšířen, aby významně ovlivnil průběh pandemie.

Schválení BNT162b2 pravděpodobně zlepší zavádění vakcíny tím, že usnadní dodávky vakcíny Pfizer/BioNTech přímo do lékáren a poskytovatelům/zařízením zdravotní péče.

Největším dopadem udělování licencí na BNT162b2 by mohlo být přímé poskytování služeb poskytovatelům zdravotní péče, kteří slouží zranitelným skupinám obyvatelstva, jako jsou starší osoby a lidé ve venkovských a nedostatečně obsluhovaných komunitách (tj. lidé, kteří nemusí být schopni čelit výzvám spojeným se zajištěním přístupu k očkovacím látkám prostřednictvím systémů zavedených pro EHP).

Rozšíření vakcíny prostřednictvím schválení by v konečném důsledku zlepšilo vyhlídky na imunitu stáda obyvatelstva, aby se pandemie dostala pod kontrolu (jak již víme z jiných odtajněných informací, v té době již Pfizer věděl, že žádná stádní imunita se nikdy neočekávala).

Stejný dokument glosuje nežádoucí účinky, pro které společnost již dříve připustila, že najala značný počet nových zaměstnanců, aby je zvládli, a tvrdí:

Na základě údajů fáze 1 ze studie FIH BNT162-01 byly BNT162b1 a BNT162b2 [různé vakcíny testované během zkušebního období] bezpečné a dobře snášeny u zdravých dospělých ve věku od 18 do 55 let, bez neočekávaných bezpečnostních zjištění.

Údaje o bezpečnosti ve fázi 2/3 byly obecně v souladu s údaji o bezpečnosti ve fázi 1 ze studie, a to jak celkově, tak ve vztahu k mladším a starším účastníkům.

To je pravda navzdory tvrdým číslům o vedlejších účincích zmíněných později v dokumentu:

K 28. únoru 2021 (uzávěrka údajů v souladu s farmakovigilančním plánem) bylo celkem 42 086 kazuistik (25 379 lékařsky potvrzených a 16 707 nelékařsky potvrzených) se 158 893 příhodami. Případy byly hlášeny z 63 zemí.

V souladu s výsledky fáze 2/3 studie C4591001 byla většina hlášených SAR tříd orgánových systémů (SOC) s reaktogenitou: obecná onemocnění a onemocnění v místě podání (51 335), onemocnění nervového systému (25 957), onemocnění pohybového aparátu a pojivové tkáně (17 283) a gastrointestinální onemocnění (14 096).

Údaje po schválení rovněž vedly k rozšíření označování přípravků tak, aby zahrnovalo nežádoucí účinky (ADR) související se zkušenostmi s reaktogenitou.

Zveřejnění dokumentů o vakcíně Pfizer dosud nebylo dokončeno.

Zdá se, že mnoho dokumentů zveřejněných v další várce z 1. dubna, obsahuje spíše banální informace a údaje týkající se testů vakcíny proti COVID společnosti Pfizer.

Mezi tyto dokumenty patří:

 • Vědecké články financované společností Pfizer-BioNTech s názvem „Studie fáze 1/2 vakcíny proti COVID-19 RNA“ (srpen 2020) a „Bezpečnost a imunogenita dvou kandidátů na vakcínu Covid-19 na bázi RANA“, publikované v New England Journal of Medicine v říjnu 2020. Tyto studie podpořily „další hodnocení tohoto kandidáta na mRNA vakcínu“ navzdory zjevnému výskytu závažných nežádoucích účinků u jednoho z 12 účastníků, kteří během fáze studie dostali dávky 30 μg a 100 μg kandidáta na vakcínu BNT162b1. Nezdá se však, že by se jednalo o konečnou formulaci vakcíny, která nakonec obdržela EHP.
 • Dotazník, který museli účastníci studie vakcíny vyplnit, stejně jako studijní materiály s informacemi, které mají být shromážděny od účastníků.
 • Dokumenty stanovující randomizační schéma k identifikaci účastníků studie vakcíny a těch, kteří dostali dávku vakcíny nebo placeba.
 • Dokumenty, které uvádějí anonymizované demografické údaje účastníků studie vakcíny.
 • Anonymizovaný seznam důležitých odchylek protokolu.
 • Formuláře souhlasu, které museli vyplnit účastníci studie vakcíny, jakož i další související dokumenty předložené společností Pfizer ke schválení Institucionální revizní komisí (IRB) a informace o institucích zapojených do procesu IRB.
 • Formuláře schválení pro klinická hodnocení.
 • Osvědčení o auditu míst zkoušek vakcín.

Další soubor odtajněných dokumentů – očekává se, že bude mít 80 000 stran – má být zveřejněn do 1. května.

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 4 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout