Totalitní EU chce zavádět povinné covid pasy po celé EU

Totalitní EU chce zavádět povinné covid pasy po celé EU

Takzvané „zelené pasy“ nejsou ničím jiným, než nástrojem totálního dohledu nad lidmi. Se zdravím samozřejmě nemají společného vůbec nic. Ostatně, po obohacovačích, které EU tak nadšeně už roky vítá, tyto „zelené pasy“ nikdo nechce a chtít ani nebude. Omezovat by se tak měli opět jen Evropané. EU chce pasy zavést plošně až do 30.6.2023, přičemž bruselským milovníkům totality a moci nad lidmi nic nebrání za rok certifikáty opět prodloužit.

EU by samozřejmě určovala, za jakých podmínek se budou pasy plošně používat. Tedy nakonec by to mohlo dojít až tak daleko, že bez jejich genového preparátu 3x do roka nebudete mít možnost se dostat prakticky nikam jinam než do obchodu s potravinami.

Jakou Evropu chceme?“ zeptal se Cristian Terhes na tiskové konferenci 24. listopadu 2021 . „Tyranskou, ve které základní práva uděluje nevolená byrokracie jako privilegia?“ Uvedl: Digitální certifikát Covid je pouze prvním z několika již probíraných kroků  –   Evropská peněženka digitální identity a Evropský průkaz sociálního zabezpečení – mají být další nástroje pro vytvoření systému pro sledování, kontrolu a podmínění práv všech občanů pod rouškou „usnadnění života“.

Tyto nástroje totální kontroly souvisí s dalšími nástroji jako je třeba i v současné době přijímaný pandemický zákon, který bude zastřešen pandemickým zákonem v rámci členských zemí WHO.

EU tedy hodlá certifikáty prodloužit  a také ovlivňovat, jak široce budou užívány. Bude jimi zřejmě podmiňován i pohyb v rámci zemí EU.

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních osvědčení potvrzujících očkování proti COVID-19 a testování a zotavení z infekce COVID-19 (EU COVID digitální certifikát), jehož cílem je usnadnit volný pohyb během pandemie COVID-19“

( Rozšíření nařízení EU o digitálním certifikátu COVID )

Ve výše uvedeném odkazu můžete sami psát své názory na prakticky neomezené zavedení covid pasů. Lze psát v jakémkoli jazyce EU, tedy třeba i česky nebo slovensky. Najdete tam i celý návrh ke stažení.

Na stránkách EU se dále uvádí:

„Zpětnou vazbu k tomuto přijatému aktu lze zasílat po dobu minimálně 8 týdnů . Evropská komise všechny obdržené připomínky zanalyzuje, vytvoří a předloží do Evropského parlamentu a Radě k legislativní diskusi. Obdržené připomínky budou zveřejněny na těchto internetových stránkách, a proto musí být v souladu s pravidly pro zpětnou vazbu .“

Uzávěrka pro zpětnou vazbu: 3. února 2022 – 8. dubna 2022 (o půlnoci SEČ).

Ovšem nedělejte si iluze, že někoho v EU zajímá, co chcete vy nebo jakýkoli jiný občan EU. Tato instituce byla založena v zájmu megakorporací a ne v zájmu řadových občanů EU. Ostatně, EU pravidelně ukazuje svoji „demokratičnost.“ Pokud se jí totiž návrhy občanů nelíbí, tak je jednoduše zamítne a to i tehdy, když jde o návrhy, za nimiž stojí většina z těch, kdo se dané ankety účastní.

Podobně, jako ke covid pasům, se mohou občané EU vyjádřit například i k tématu migrace. Z možná stovky návrhů mělo být zvoleno celkem 40. Dva z těch, o které byl mezi občany EU největší zájem  – ukončení migrace ze zemí třetího světa a návrh na deportace zločinců – byly předem zamítnuty, a i když byly na předních příčkách zájmu ze strany občanů EU, tak byly předem vyloučeny z diskuze. EU si zvolila jen ty návrhy, které podporovaly migraci, tedy zřejmě jejich vlastní návrhy a ne návrhy občanů.

Je proto více než pravděpodobné, že názory občanů, kteří zelené pasy odmítají, budou jako vždy „demokraticky“ vyloučeny z diskuze. Prostě taková „správná demokracie ve stylu EU.“ Podobné výzvy k možnosti vyjádřit se k té či oné problematice tak mají vytvořit zdání, že EU názor občanů zajímá. Věřte, že nezajímá….

Pokud se vám nechce stahovat celý návrh EK a číst dvanáctistránkový elaborát, níže uvádím výtah. A připomínám, že tento certifikát nemá žádné opodstatnění v situaci, kdy víme, že i očkovaní jsou přenašeči. Ve světle této skutečnosti se jedná o návrh, který má skutečně za cíl donutit co nejvíc lidí k očkování a zároveň zavést totalitní nástroj dohledu nad celou populací EU:

1. Souvislosti návrhu
Právo občanů EU svobodně se pohybovat a pobývat v Evropské unii, zakotvené v článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), je jedním z nejcennějších úspěchů Unie a důležitou hnací silou jejího hospodářství. Pandemie koronavirových onemocnění v roce 2019 („COVID-19“) zároveň nadále představuje mimořádnou hrozbu pro veřejné zdraví v celé Unii. To vedlo členské státy k přijetí opatření v oblasti veřejného zdraví na ochranu zdraví jednotlivců a kapacit jejich systémů zdravotní péče, včetně cestování mezi členskými státy.

S cílem usnadnit bezpečný výkon práva na volný pohyb během pandemie COVID-19 přijaly Evropský parlament a Rada dne 14. června 2021 nařízení (EU) 2021/9531, kterým se stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů osvědčujících očkování a testy PROTI COVID-19 a zotavení z infekce COVID-19. Cílem nařízení (EU) 2021/953 je usnadnit volný pohyb osob tím, že občanům poskytne interoperabilní a vzájemně uznávané certifikáty o očkování a uzdravení proti COVID-, -19, které mohou použít při cestování. Pokud členské státy upustí od určitých omezení volného pohybu pro držitele dokladu o očkování, testování nebo uzdravení, mohou občané k využití těchto výjimek použít digitální certifikát EU COVID.

S cílem co nejlépe využít rámec pro digitální certifikát EU COVID přijala Rada několik doporučení pro koordinovaný přístup s cílem usnadnit bezpečný výkon práva na volný pohyb během pandemie COVID-19. Podle poslední aktualizace (doporučení Rady (EU) 2022/107 ze dne 25. ledna 2022 by digitální COVID certifikáty EU, které splňují určité požadavky, neměly téměř ve všech případech při výkonu svého práva na volný pohyb splňovat dodatečné požadavky. Tento „osobní přístup“ proto vyžaduje nepřetržitou dostupnost DIGITÁLNÍCH COVID certifikátů v EU.

S ohledem na tato zjištění nelze vyloučit, že členské státy mohou požadovat, aby občané Unie, kteří uplatňují své právo na volný pohyb, nadále předkládali důkazy o očkování, testování a uzdravení v souvislosti s ONEMOCNĚNÍM COVID-19 po 30. červnu 2022. Je důležité zabránit tomu, aby občané EU a jejich rodinní příslušníci byli zbaveni možnosti využívat své digitální certifikáty EU COVID, které jsou účinným, bezpečným prostředkem k prokázání statusu COVID-19 po 30. červnu 2022.

Vzhledem k tomu, že všechna omezení volného pohybu osob v rámci Unie zavedená s cílem omezit šíření SARS-CoV-2, včetně požadavku na předkládání digitálních certifikátů EU COVID, by měla být zrušena, jakmile to epidemiologická situace dovolí, navrhuje Komise omezit prodloužení platnosti nařízení na dvanáct měsíců. Toto prodloužení by navíc nemělo být chápáno tak, že vyžaduje, aby členské státy, zejména ty, které ruší vnitrostátní opatření v oblasti veřejného zdraví, zachovaly nebo zavedly omezení volného pohybu.

Soulad s ostatními politikami Unie

Tento návrh je součástí balíčku opatření Unie v reakci na pandemii COVID-19. Vychází zejména z práce Výboru pro zdravotní bezpečnost, sítě pro elektronické zdravotnictví a Výboru EU pro digitální COVID certifikát.(…)

Ve svém návrhu doporučení Rady, kterým se mění doporučení (EU) 2020/912 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, a o možném odstranění tohoto omezení Komise doporučila, aby byla vytvořena jasná vazba mezi doporučením (EU) 2020/912 a digitálním certifikátem EU COVID s cílem pomoci orgánům členských států při ověřování pravosti. Je třeba podporovat platnost a integritu certifikátů vydaných třetími zeměmi.

2. Právní základ, subsidiarita a proporcionalita

Subsidiarita

Cílů tohoto návrhu, totiž prodloužení doby platnosti nařízení (EU) 2021/953 a změny některých ustanovení tohoto nařízení, nemůže být dosaženo členskými státy, pokud jednají nezávisle na sobě. Opatření na úrovni Unie jsou proto nezbytná.

Bez opatření na úrovni Unie by platnost nařízení (EU) 2021/953, a tím i právní základ pro fungování rámce důvěry pro digitální certifikát EU COVID, skončila. Kromě toho by občané EU a jejich rodinní příslušníci již neměli právo na interoperabilní certifikáty osvědčující očkování a testy proti COVID-19 a zotavení z infekce COVID-19. V neposlední řadě by členské státy již nebyly povinny uznávat digitální certifikáty EU COVID, pokud by upustily od omezení týkajících se osob, které mohou prokázat určitý status COVID-19.

Proporcionalita

Opatření Unie mohou při řešení výše uvedených výzev poskytnout významnou přidanou hodnotu a jsou jediným způsobem, jak zachovat jednotný, zjednodušený a všeobecně přijímaný rámec pro certifikát COVID-19.

Přijetí jednostranných nebo nekoordinovaných opatření týkajících se certifikátů o očkování, testování nebo uzdravení v souvislosti s onemocněním COVID-19 pravděpodobně povede k nekonzistentním a roztříštěným omezením svobody pohybu, což by občanům EU vytvořilo nejistotu při výkonu jejich práv.

Návrh nemění stávající ustanovení nařízení (EU) 2021/953 o zpracování osobních údajů.
Doba platnosti pozměněného nařízení by byla opět omezena, aby se zajistilo, že všechna omezení volného pohybu osob v rámci Unie zavedená s cílem omezit šíření SARS-CoV-2, včetně požadavku na předložení digitálních certifikátů EU COVID, budou zrušena, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

 

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 6 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout