OSN spouští velký cenzurní komplex, který je zaměřený na klimatickou agendu

OSN spouští velký cenzurní komplex, který je zaměřený na klimatickou agendu

Politika Green Dealu, kterou prosazuje EU, je zaměřena na zničení evropské prosperity, deindustrializaci, likvidaci evropského zemědělství a zchudnutí mas.

Nejhorší pak je, že tato politika je založena na největší lži v dějinách lidstva, podle které je lidmi produkovaný CO2 důvodem údajného globálního oteplování.

Ve jménu klimatického náboženství jsou alarmisté soudného dne schopni provádět i různé geoinženýrské zásahy. Ty pak mohou klima velmi zásadně ovlivnit.

Trnem v patě jsou však všem hlasatelům soudného dne především ti, kdo upozorňují na jejich lži. To je velmi podobná reakce, jakou si pamatujeme z „doby covidové.“ I tehdy se záhy sáhlo po umlčení oponentů.

OSN, WEF i EU se proto chtějí více soustředit na informace, které nezapadají do jimi ražené pohádky o konci světa, který přijde v případě, že neomezíme produkci CO2 na minimum (ideálně to znamená zemřít).

Také poslední sraz WEF byl veden v duchu „boje proti dezinformacím,“ přičemž jako nejnebezpečnější byly prezentovány právě ty informace, které popírají aktuální klimatické náboženství.

OSN proto zavádí celý cenzurní komplex, který je zaměřený právě na toto téma. Globalisté jsou totiž očividně zděšeni tím, že jejich pohádce věří stále méně lidí.

Nyní je tak třeba vštípit společnosti jeden jediný přijatelný názor.

Organizace spojených národů (OSN), strategický partner WEF při prosazování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj související s klimatem, již učinila různá prohlášení na toto téma.

V Informační integritě na digitálních platformách, pozičním dokumentu OSN z června 2023, doporučujícím kodex chování pro digitální platformy, generální tajemník António Guterres uvedl:

Schopnost šířit dezinformace ve velkém měřítku s cílem podkopat vědecky prokázaná fakta představuje existenční riziko pro lidstvo (A/75/982, odst. 26) a ohrožuje demokratické instituce a základní lidská práva.

Tato rizika se zvýšila kvůli rychlému pokroku v technologii, jako je generativní umělá inteligence.

Organizace spojených národů po celém světě sleduje, jak dezinformace a nenávistné projevy mohou ohrozit pokrok směrem k cílům udržitelného rozvoje Agendy 2030….

Všechny plány, aktivity a výdaje Agendy OSN 2030 jsou založeny na přesvědčení, že čelíme existenční klimatické krizi způsobené lidskou činností a nebezpečnými emisemi skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO 2).

Toto přesvědčení je vyjádřeno v přehledu údajů od Verified, společné iniciativy Organizace spojených národů  zahájené v roce 2020 s cílem reagovat na dezinformace o překrývajících se krizích, jako je COVID-19 a změna klimatu.

V dokumentu se jednoznačně uvádí, že:

 • Probíhá změna klimatu.
 • Změna klimatu je způsobena lidskou činností.
 • Vědci se shodují, že za změnu klimatu mohou lidé.
 • Záleží na každém zlomku stupně oteplení.
 • Klima se mění rychleji, než se lidé, rostliny a zvířata mohou přizpůsobit.
 • Změna klimatu je velkou hrozbou pro lidské zdraví.
 • Zemní plyn je fosilní palivo a ne čistý zdroj energie.
 • Technologie čisté energie produkují mnohem méně uhlíkového znečištění než fosilní paliva.
 • Celé země se musí na 100 procent spoléhat na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie.
 • Obnovitelná energie se brzy stane nejdůležitějším světovým zdrojem elektřiny.
 • Obnovitelná energie je levnější než fosilní paliva.
 • Solární panely a větrné turbíny jsou dobrým využitím půdy.
 • Přechod na čistou energii vytvoří miliony pracovních míst.

Vše výše uvedené jsou samozřejmě nehorázné lži, z nichž vyvrácení každé z nich by vydalo na celý dlouhý článek (k většině bodů zde již články najdete).

K výše uvedenému také nepanuje vědecký konsensus, což dokazuje i fakt, že stále více odborníků – včetně nositelů Nobelovy ceny – se přidává k řadám klimaskeptiků. Již jen samotné tvrzení OSN o vědeckém konsenzu je tedy šířením dezinformací.

Tvrzením, že dezinformace podkopávají tato domnělá vědecká fakta, zakládá Guterres celou svou argumentaci na předpokladu, že každé z výše uvedených tvrzení je absolutně a nepopiratelně pravdivé.

Stejně jako Guterres nebudou ti, kdo propagují tento narativ o klimatu, tolerovat názory, teorie nebo důkazy, které jsou v rozporu s výše uvedenými nesmysly.

Verified je podporován mocnými globalistickými neziskovkami, jako je Rockefellerova nadace a síť Omidyar. Má rozsáhlý seznam hlavních mediálních partnerů, jako jsou Al Jazeera, Clear Channel, Facebook, Reddit, Spotify, TikTok a Twitter.

Melissa Flemingová, spoluzakladatelka Verified a současná náměstkyně generálního tajemníka OSN pro globální komunikaci, odhalila, že sociální média představují velkou hrozbu pro klimatickou vědu a další iniciativy OSN a je obzvláště naštvaná na Twitter/X, který údajně  umožňuje šíření dezinformací.

Z těchto zpráv je jasné, že jakákoli odchylka od zavedeného narativu o klimatu ohrožuje pokrok v plnění 17 cílů Agendy 2030 udržitelného rozvoje (SDG) OSN.

Nyní byly učiněny naléhavé výzvy k odstranění těchto hrozeb, aby bylo možné bez zábran pokračovat v přetváření světa.

OSN se prostřednictvím Světové zdravotnické organizace (WHO) zapojuje do dezinformací také tím, že nadále propaguje vakcíny COVID-19 jako bezpečné a účinné, navzdory jejich široce prokázané neúčinnosti a škodlivosti.

Jejich postoj ke změně klimatu by také mohl být považován za dezinformaci pro tisíce vědců , kteří tento názor odmítají, ale jsou zdiskreditováni jako pouzí konspirační teoretici.

Následující prohlášení ze zprávy zdůrazňuje jejich frustraci z „popíračů klimatu“ a z platforem, které používají, aby se postavili agendě OSN:

…Dezinformace  o klimatické nouzi oddalují naléhavou akci k zajištění životaschopné budoucnosti pro planetu. Klimatické dezinformace lze chápat jako nepravdivé nebo zavádějící obsahy, které podkopávají vědecky uznávaný základ pro existenci člověkem způsobené změny klimatu, jejích příčin a dopadů.

Koordinované kampaně se snaží popírat, minimalizovat nebo odvádět pozornost od vědeckého konsenzu Mezivládního panelu pro změnu klimatu a mařit naléhavá opatření k dosažení cílů Pařížské dohody z roku 2015. 

Malá, ale hlasitá menšina popíračů klimatické vědy nadále odmítá konsenzus a má na některých digitálních platformách významnou přítomnost.

– Strana 12

Globalisté chtějí souhlas se změnou klimatu a půjdou do krajnosti, aby vyloučili, cenzurovali a zdiskreditovali ty, kteří smýšlejí jinak.

Pokud jde o klima a další záležitosti důležité pro jejich agendu, svoboda slova nebude tolerována.

I když ochotně připouštějí, že kontrola informací může vést k většímu autoritářství, sledování, cenzuře a narušování lidských práv, zdá se, že jsou ochotni toto porušování přehlížet, aby ochránili svou drahocennou klimatickou agendu.

Pokud se jim podaří ukončit debatu o změně klimatu, jakékoli téma, které ohrožuje jejich cíle, bude brzy tabu.

OSN hraje důležitou roli v komplexu cenzury médií. Jejich pokusy potlačit odpor k narativu o klimatu naplno odhaluje její autoritářské tendence.

Nedávná zpráva Centra pro boj proti digitální nenávisti (CCDH) tvrdí, že se objevily nové formy popírání klimatu. Tyto nové argumenty nepopírají, že klima se mění a je způsobeno lidskou činností, ale naopak tvrdí, že:

 • Účinky globálního oteplování jsou prospěšné nebo neškodné.
 • Klimatická řešení nebudou fungovat.
 • Věda o klimatu a klimatické hnutí jsou nespolehlivé.

Základem jejich zprávy je použití modelu založeného na umělé inteligenci zvané CARDS, což je zkratka pro Computer-Asisted Recognition of Climate Change Denial and Skepticism.

CARDS je navržen tak, aby detekoval a kategorizoval tvrzení o popírání klimatu v textech. Výzkumníci použili CARDS k analýze přepisů videí YouTube z 96 převážně pravicových, konzervativních kanálů, včetně takových prominentních, jako jsou BlazeTV, Jordan Peterson a Heartland Institute.

CCDH má velký problém se společnostmi sociálních médií, které podle nich nedělají dost, aby zastavily vlnu rostoucího popírání klimatu.

Chtějí upřít všem „popíračům klimatu“, kteří šíří „konspirační teorie,“ možnost finančně těžit z jejich obsahu, jak ukazují následující prohlášení:

Aby se podpořilo globální úsilí o odvrácení klimatické katastrofy, měly by Instagram, Facebook, TikTok a X demonetizovat veškerý nový obsah popírání a omezit jejich dosah.

Demonetizace popíračů klimatu odstraňuje ekonomické pobídky stojící za jejich vytvořením a chrání inzerenty před financováním škodlivého obsahu.

Odmaskování popíračů klimatu navíc omezuje jejich dosah a viditelnost, což poskytuje čas na ověření faktů a další ochranná opatření, pokud je obsah jasně v rozporu se zavedeným vědeckým konsensem o změně klimatu.

– s. 34

Průzkum CCDH Social Media Usage Survey zkoumal souhlas respondentů s výroky o konspiračních teoriích , včetně výroku:

„Lidé nejsou primární příčinou nárůstu globální teploty.“

CCDH zjistila, že 43 % dospělých a 56 % mládeže, kteří uvedli vysokou aktivitu na sociálních sítích, s tímto tvrzením souhlasili.

Toto spojení mezi používáním sociálních médií a vírou v konspirační teorie ilustruje, proč existuje naléhavá potřeba přijmout opatření k upřednostnění integrity informací na digitálních platformách v politice klimatu.

– str. 34

Jejich doporučení pro demonetizaci a cenzuru přicházejí, i když připouštějí, že model CARDS je pouze ze 78% přesný, nedokázal ověřit tvrzení uvedená v protokolech, a že nedostatek interpunkce zkreslil výsledky.

CCDH je stínová lobbistická skupina se sídlem ve Spojeném království, která vytvořila různé zprávy vyzývající k cenzuře těch, kteří s nimi nesouhlasí.

Jejich úsilí proti „anti-vaxxerům“ vyvrcholilo četnými zprávami, které vedly k tomu, že mnoho jednotlivců a organizací odhalujících pandemický podvod a podvody s vakcínami COVID-19 bylo staženo do režimu offline, démonizováno a zdiskreditováno.

Zpráva CCDH „The New Climate Denial“ byla uvedena v mainstreamových médiích, jako jsou CNN, MSN, Yahoo a USA Today. Na uvedené osoby a organizace by to mohlo mít stejný dopad jako na ty, které byly před několika lety uvedeny ve zprávách „ Desinformation Dozen.

Přestože jejich deklarovaným posláním je „chránit lidská práva a občanské svobody online,“ praktikují cenzuru tím, že se zasazují o zbavení těchto práv kritiků klimatické agendy a vakcín.

Z nedávných zpráv WEF, OSN a CCDH jsou jasné dvě věci. Za prvé, že klimatická skepse je na vzestupu. Za druhé, že se cítí ohroženi existencí těch, kteří se odvažují vyvrátit jejich vyprávění.

K zastavení přílivu „klimatického cynismu“ bylo použito mnoho strategií a nové se testují.

Pokud se někdo odváží veřejně zpochybnit vědu o změně klimatu, může být použita jedna nebo více z následujících taktik, aby toto úsilí překazilo:

Kromě „Ověřovatelů faktů“ a CCDH používají tyto metody k umlčení opozice i další organizace:

Každá z těchto organizací je financována mnoha organizacemi odpovědnými za prosazování klimatické agendy, zejména pokud jde o cíle udržitelného rozvoje OSN.

Tato globalizovaná koalice hlídačů médií, kontrolorů faktů a regulátorů dezinformací je řízena multimiliardovými korporacemi, vládami, vlivnými nadacemi a mocnými neziskovkami.

Seznam zahrnuje:

Bílý dům , Ministerstvo zahraničí Spojených států , Ministerstvo obrany Spojených států , Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států , Federální úřad pro vyšetřování (FBI) , Národní vědeckou nadaci , Organizaci spojených národů , Poynterův institut. , National Endowment for Democracy , Open Society Foundations , Omidyar Network , Rockefeller Foundation , Rockefeller Family Fund , Bill & Melinda Gates Foundation , Google , Meta , Microsoft a mnoho dalších.

Služby nabízené těmito organizacemi využívá také řada zavedených podniků a společností sociálních médií.

Malý výběr zahrnuje Associated Press, NPR, NBC News, Newsweek, The Washington Post, The Guardian, The Nation, The Corporation for Public Broadcasting, YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp, Twitch a LinkedIn.

Pohled na seznam partnerů „Covering Climate Now“ poskytuje ještě širší přehled o implementaci klimatické agendy médii.

Jako by vlády, společnosti a organizace nestačily, univerzity jako ColumbiaHarvardOxford a University of Southern California také udržují klimatickou propagandu naživu školením novinářů ve svých institucích.

Kromě toho jednotlivci na levém i pravém křídle paradigmatu dvou stran spolupracují na omezení svobody slova. Je obrovskou chybou se domnívat, že výzvy k cenzuře jsou prospěšné na obou stranách politického spektra. Obě strany přispívají k udržování komplexu cenzury médií.

Pokud to již nebylo zřejmé, mělo by být nyní křišťálově jasné, že existuje obrovské impérium spojené proti těm, kteří zpochybňují narativ o klimatu. Jsou odhodláni udržovat mýtus, že existuje všeobecná shoda na faktech.

Pravdou je, že neexistuje žádný skutečný konsensus o vědě o klimatu. OSN a její síť partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP) to tvrdí, ale není to pravda.

V tomto ohledu je klimatický postoj OSN srovnatelný s tvrzením Anthonyho Fauciho, že zpochybňovat ho je jako zpochybňovat vědu samotnou.

Upřímná a otevřená debata o této otázce by měla pokračovat a dát oponentům příležitost přednést své argumenty bez obav z cenzury, obtěžování, vyloučení nebo vymazání. Místo toho se neustále posiluje fiktivní konsenzus, zatímco odlišné názory jsou označovány za nebezpečné konspirace.

Bývalí američtí prezidenti, výzkumníci a média v minulosti oznámili hodnoty klimatického konsenzu 97 a dokonce 99,9 procenta. Ale je toto tvrzení pravdivé?

Pokud by tomu tak bylo, proč je vynaloženo tolik úsilí na umlčení pouze jednoho až tří procent lidí, kteří nesouhlasí s vědeckou komorou? Stály by všechny ty boje za čas, energii a peníze vynaložené jen na pár deviantů, jak tvrdí?

Velká část toho, čemu se říká klimatický výzkum, je financována institucemi, které již vstoupily do mantry soudného dne o blížící se katastrofě způsobené člověkem.

Průmysl je navržen tak, aby upřednostňoval výzkumníky, kteří chtějí prokázat „oficiální“ tvrzení. Těm, kteří se touto linií neřídí, je často odpíráno financování a publikace. V důsledku toho jsou statistiky zkreslené, aby se zdálo, že panuje všeobecná shoda.

Mnozí z odborníků, kteří povídačce o klimatické katastrofě nevěří, raději mlčí, protože musí platit hypotéky a živit rodiny.

Předchozí výzkum ukázal , že tvrzení o vědeckém konsensu o změně klimatu jsou nepravdivé. V článku zveřejněném v roce 2023 tým výzkumníků vyvrátil závěry studie z roku 2021, která tvrdila, že v recenzované vědecké literatuře existuje více než 99% konsensus o vědě o klimatu.

Tvrzení byla vyvrácena tím, že se prokázalo, že studie vyjadřující neutrální názory byly špatně klasifikovány a dokumenty vyjadřující skepticismus byly ignorovány.

Tento jasný případ akademického pochybení není jediným příkladem, kdy vědci použili falešný výzkum a konspirovali, aby umlčeli ty, kteří odporují domnělému konsensu. I kdyby tvrzení 99% konsensu byla platná, myšlenka konsensu jako pravdy selhává ve zkoušce skutečného vědeckého ověření. Většina se stále může mýlit.

Nedávný článek „The Good Men Project,“ který „odhalil“ popírače klimatu stojící za nedávnými protesty farmářů v Evropě, prohlásil, že „vědecký konsenzus o změně klimatu způsobené člověkem je ekvivalentní konsensu o evoluci.

Tímto prohlášením projekt reagoval na výzvu organizátora protestu Jamese Melvilla k celonárodní debatě o politice klimatu a nulového uhlíku.

Nezáleží na tom, že evoluce není prokázaná skutečnost. Přirovnávání změny klimatu a evoluce ukazuje, že to také není prokázáno, a že proti tomu lze polemizovat. Opět: většina se stále může mýlit!

Pamatujete na tvrzení společností Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson, že jejich vakcíny proti COVID byly z více než 90 % účinné při prevenci přenosu? Jak ukazuje video níže, tato tvrzení se nenaplnila, že?

Byla shromážděna obrovská armáda, aby zajistila, že protichůdná tvrzení dlouho nespatří světlo světa. Proč se ale ti, kteří jsou u moci, rozhodnou falšovat výzkum, hanit disidenty a utrácet miliardy dolarů za umlčování kritiků, než aby pokračovali v debatě?

Článek Gregoryho Whitstonea , výkonného ředitele CO 2 Coalition, představuje silný argument pro pokračování vědecké debaty o změně klimatu:

Pravděpodobně jste slyšeli, že 97 % vědců by souhlasilo s tím, že klimatické změny způsobují lidé. Možná jste také slyšeli, že ti, kdo nevěří na mantru klimatické apokalypsy, popírají vědu.

Ve skutečnosti jsou to více než 3 % vědců, kteří jsou skeptičtí vůči stranické linii ohledně klimatu. Je jich mnohem více …

Existují některé vědecké pravdy, které jsou kvantifikovatelné a snadno ověřitelné a jsem si jistý, že s nimi souhlasí alespoň 97 % vědců. Zde jsou dvě z nich:

– Koncentrace oxidu uhličitého se v posledních letech zvýšila.
– Teploty měřené teploměry a satelity rostou v nepravidelných intervalech již více než 150 let.

Co nelze kvantifikovat, je skutečné procento oteplování, které je způsobeno nárůstem antropogenního (lidmi způsobeného) CO2. Neexistují žádné vědecké důkazy ani metoda, která by určila, jak velká část oteplování od roku 1900 je přímo způsobena námi.

Víme, že teplota během tisíciletí značně kolísala. Víme také, že globální oteplování a ochlazování byly prakticky po celou tuto dobu poháněny přírodními silami a tyto síly se nezastavily ani na začátku 20. století.

Tvrzení, že většinu dnešního oteplování má na svědomí lidská činnost, je vědecky neudržitelné. Pravda je, že nevíme. Musíme být schopni oddělit to, co víme, od toho, co jsou jen domněnky.

Jak mohou být skleníkové plyny, zejména CO2jedinou příčinou nárůstu teploty, když jsou základním prvkem pro všechny formy života?

Vzhledem k rostoucí světové populaci se zdá, že vyšší úrovně CO2 by přinesly větší přínosy. Rostliny potřebují ke svému růstu CO2, ale boj proti tomuto plynu se zvyšuje.

Vědci nyní uvedli, že kravské říhání a prdění, a dokonce i lidské dýchání, jsou špatné pro životní prostředí, protože přispívají k emisím metanu a oxidu dusného, ​​o nichž se předpokládá, že oba přispívají ke globálnímu oteplování. To je víc než absurdní!

Směřujeme k dystopické noční můře, pokud bude trend k cenzuře a vyloučení pokračovat. Neexistuje žádný dobrý důvod, proč by se neměla konat pokračující debata zahrnující všechny strany.

Jenže zde existují jiné důvody, proč na nás tlačit tuto agendu založenou na strachu…

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 8 Průměrně: 4.9]

3 thoughts on “OSN spouští velký cenzurní komplex, který je zaměřený na klimatickou agendu

 1. Klimaticti “vedci” s KI neumi predpovedet pocasi ani na 3 dny, natoz na leta. A zeleni idioti pocasi skutecne meni; napr v poslednich dnech mela byt nekde teplota 30°C s prachen ze Sahary zatim co v Maroku byla teplota jen kolem 25°C. Priciny vyssi teploty se saharskym piskem musi byt jasne kazdemu normalne myslicimu cloveku, jen klimatickym dementum to jasne neni.
  Proc fouka horky vzduch s piskem ze Sahary, na to si z mladi ze 40-, 50-, 60-, 70-, 80-tych let nepamatuji. Az kdyz byly postaveny tisice drticu ptaku a netopytu, ktere zabranuji prilivu vlhkeho vzduchu ze zapadu a zvysuji priliv tepleho vzduchu z jihu zacalo byt ve stredni Evrope v lete tepleji a sucho. V Nemecku vznikla v poslednich letech dokonce tornada v mistech, kde nikdy predtim nebyla. Staci jen trochu myslet, ale zeleni aktivisti to neumi, nebot jim chybi mozkova hmota a maji tam neco jineho vhodneho pro rostliny, ale ty v suche pude nerostou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/osn-spousti-velky-cenzurni-komplex-ktery-je-zamereny-na-klimatickou-agendu/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings