Pandemická smlouva zajišťuje celosvětovou zdravotní diktaturu WHO a farmaceutických korporací

Pandemická smlouva zajišťuje celosvětovou zdravotní diktaturu WHO a farmaceutických korporací

Pandemická smlouva WHO, která se nyní ukazuje ve stále jasnějších obrysech, nebude „jen“ diktaturou WHO, jejíž kompetence budou v oblasti zdravotnictví a klimatu nadřazeny kompetencím vlád či Ústavám národních států, ale zavádí také diktaturu farmaceutických společností takovým způsobem, jaký byl dosud nevídaný.

To se ovšem dalo očekávat, neboť tyto firmy (zejména ty vlastněné Gatesem jako GAVI) jsou zároveň sponzory WHO. Pravidla tedy upravují tak, aby se hodila právě jim.

Otřesné je, že s touto diktaturou souhlasí mnoho zemí, přičemž úplně postačí, když ji nakonec „odklepnou“ 2/3 všech členských zemí WHO. Zde je také třeba upozornit, že v rámci EU je vše vyjednáváno jednotně, což znamená automatický souhlas všech 27 členských zemí. I kdyby se někde do roku 2024 objevila v EU vláda, která by byla proti tomu, tak jí to nebude nic platné.

Ale nyní se vraťme k tomu, jaké kompetence dává pandemická smlouva právě farmaceutickým společnostem, tedy týmž, které celému světu již téměř dva roky vnucují genové injekce.

Koncepční nultý návrh byl zveřejněn 25. listopadu. Poměrně jasně nastiňuje, jak by měl pandemický kontrakt nakonec vypadat. V předběžných poznámkách se uvádí, že kancelář INB připravila návrh s ohledem na písemné podklady k pracovnímu návrhu od 30 členských států a 36 „relevantních zúčastněných stran“. Dá se předpokládat, že se to týká především farmaceutického průmyslu a dalších globálních korporací a jejich nadací ve zdravotnictví a IT sektoru, které poskytují WHO většinu finančních prostředků.

Farmaceutický průmysl potřebuje velkou finanční pomoc

Výsledkem je návrh smlouvy, kterou by samy zdravotnické společnosti těžko mohly formulovat lépe ve svůj prospěch. Zavazuje signatářské státy k:

 • Posílení kapacity pro vytváření a udržování strategických zásob produktů reakce na pandemii (čl. 6 odst. 2 písm. c));
 • Poskytování zásob, surovin a dalších nezbytných vstupů pro udržitelnou výrobu pandemických produktů (zejména aktivních farmaceutických složek), včetně vytváření zásob (6 odst. 2 písm. d);
 • Posílení místních kapacit pro výrobu protipandemických léků (…) také prostřednictvím (…) pobídek na podporu transferu technologií a know-how (7 odst. 2 písm. a);
 • pobídky pro vývoj produktů pro boj s pandemií (7 odst. 2 písm. a, ii, a);
 • podpora, pobídky a usnadnění účasti soukromých subjektů na dobrovolném převodu technologií a know-how (7 odst. 2 písm. a, iii);
 • Podpora časově omezených výjimek z ochrany práv duševního vlastnictví, které představují překážku pro výrobu protipandemických produktů během pandemie (7(2)a,iv).

Všimněte si, že má jít o časově omezené výjimky. To znamená, že podpora patentové reformy, například u vakcín a léků vyvinutých přímo či nepřímo z veřejných prostředků, by nebyla v souladu se Smlouvou. Kromě toho jde o pobídky, tedy dotace, aby farmaceutické firmy prodaly co nejvíce jejich produktů, ať už jsou potřeba nebo ne. Vzpomeňte si na miliardy dávek „covid vakcín“, které byly zaplaceny, ale nebyly použity. Totéž se v menším měřítku stalo během prasečí chřipky.

Soukromý sektor jako rovnocenný partner

Návrh Concept Zero také obsahuje pravidla, která by vládám zakazovala dělat to, co by vláda normálně dělat měla: udávat tón a určovat pravidla, podle kterých hrají všichni ostatní aktéři (společně). Ne, vlády budou povinny umožnit společnostem a jejich nadacím mluvit do politiky, například:

 • Spolupracovat, a to i s nestátními aktéry, soukromým sektorem a občanskou společností, jako součást všezahrnujícího, celovládního, multidisciplinárního a víceúrovňového přístupu, který zahrnuje akce na rozvoj plánů na posílení připravenosti na pandemii, prevence a schopnosti reakce prostřednictvím meziresortní a mezisektorové spolupráce 14(2)a);
 • Spolupracovat s komunitami, občanskou společností, akademickou obcí a nestátními subjekty, včetně soukromého sektoru, jako součást celospolečenského přístupu k prevenci, připravenosti a reakci na pandemii. (15(2)a);
 • Podpora obousměrného zapojení občanské společnosti, komunit a nestátních subjektů, včetně soukromého sektoru , jako součást společenské reakce, která zapojuje komunity do rozhodování a využívá mechanismy zpětné vazby (15(2)d);
 • Zřídit nebo posílit a přiměřeně financovat účinný vnitrostátní koordinační meziodvětvový mechanismus se smysluplným zastoupením, zapojením, účastí a posílením pravomocí v oblasti prevence pandemie, připravenosti, reakce a obnovy zdravotnických systémů (15 odst. 2 písm. e).
 • Posílit a upřednostňovat vnitrostátní financování prevence pandemie, připravenost, reakci a obnovu zdravotnických systémů, mimo jiné prostřednictvím užší spolupráce mezi zdravotnickým, finančním a soukromým sektorem (18 odst. 2 písm. a).

WHO by měla vládnout

Existují také ustanovení, která zakládají autoritu WHO nad zdravotními politikami signatářských zemí, což implicitně naznačuje, že Bill Gates a jeho přátelé budou skutečnými vládci, protože poskytují většinu finančních prostředků WHO:

 • posílení ústřední role WHO jako vedoucího a koordinačního orgánu pro mezinárodní zdravotnickou práci s přihlédnutím k potřebě koordinace se subjekty v systému OSN a dalšími mezivládními organizacemi (13 odst. 2 písm. e);
 • Usnadnit WHO rychlý přístup do oblastí ohniska, mimo jiné nasazením týmů odborníků k posouzení a podpoře reakce na vznikající ohniska (13(2)i).
 • Financování regionálních a globálních kapacit pro prevenci pandemie, připravenost, reakci a obnovu zdravotnických systémů prostřednictvím nových nebo stávajících mezinárodních mechanismů (18 odst. 2 písm. b).
 • Řídící orgán přezkoumává a schvaluje postupy spolupráce a institucionální mechanismy na podporu dodržování ustanovení WHO CA+ a tam, kde to považuje za vhodné, řeší případy nedodržení (20(1));
 • Tato opatření, postupy a mechanismy zahrnují ustanovení o monitorování a opatření k odpovědnosti za účelem  systematického řešení připravenosti na pandemii, reakce na ně a dopadu na ně, mimo jiné prostřednictvím předkládání pravidelných zpráv, přezkumů a nápravných opatření (20(2)).

Díky tomu by se mohlo stát, že například WHO „uzavře“ do lockdownu půlku světa nebo plošně nařídí jakékoli očkování. Pak se samozřejmě bude kontrolovat, zda daná nařízení členské země dodržují. 

Všechny vlády by měly být podrobeny přezkumu dodržování pravidel pro farmacii a měly by dostávat užitečné návrhy, jak se zlepšit. Pokud budou tuto  radu ignorovat a nebudou se řídit pravidly WHO, budou tyto země zbaveny finanční podpory od Světové banky, MMF a spol. a nedostanou žádné nové finance. V případech, kdy to nezafunguje nebo nebude trest dostatečný, by WHO měla dostat další nástroje k sankcionování vlád, které pravidla nedodržují.

Propaganda a cenzura se stávají povinnými

Existují také ustanovení, která kodifikovala totalitní komunikační politiku, jakou jsme mohli vidět za covidu. Tedy bude zapovězena jakákoli vědecká diskuze a bude prosazována „jediná možná pravda,“ byť by se jednalo o lež. Jednoduše řečeno, pandemická smlouva nařizuje goebbelsovskou propagandu všeho, co bude prosazovat (vakcíny, léčiva apod.).

 • Řízení informačních epidemií (infodemie) účinnými kanály, včetně sociálních médií (16(2)a);
 • Pravidelná analýza sociálních médií s cílem identifikovat a porozumět dezinformacím a navrhovat komunikaci a zprávy pro veřejnost s cílem čelit  dezinformacím a falešným zprávám (16(2)b);
 • Bojovat proti dezinformacím, podporovat mediální gramotnost a etickou profesionální žurnalistiku a posilovat výzkum dezinformací (16(2)e);
 • Posílený výzkum behaviorálních bariér a hnacích sil dodržování opatření v oblasti veřejného zdraví, důvěry a přijímání vakcín, používání léčiv a důvěry ve vědu a vládu (16(2)f).

Vláda USA nepřijímá ne

Paralelně s jednáním o Smlouvě o pandemii WHO, neboli WHO CA+, probíhají jednání o „posílení“ Mezinárodních zdravotních předpisů (IHR). MZP obsahují závazná pravidla pro řešení mimořádných událostí v oblasti zdraví. Svou navrhovanou reformou IHR chtěla vláda USA dát vedení WHO dalekosáhlé nové pravomoci k vyhlášení zdravotní nouze a poté říct postiženým zemím, co mají dělat. V květnu 2022 však utrpěly neúspěch, protože řada afrických a dalších chudých zemí odmítla souhlasit.

Ale americká vláda se jen tak nevzdává. Loyce Paceová, americká ministryně zdravotnictví a sociálních služeb, uvedla :

„Pokud to tento týden nevyjde, nepřestaneme, budeme pokračovat v práci na tomto cíli.“

A oni to udělali. Povinnost přijmout expertní týmy vyslané WHO, které neuspěly v rámci návrhu reformy MZP, se nyní znovu objevuje v nultém návrhu pandemické smlouvy jako čl. 13 odst. 2 písm. Pandemická smlouva má také dát WHO pravomoc trestat vlády, které vybočí z řady.

Zpráva o návrhu každé vlády na reformu MZP má být zveřejněna v lednu 2023. V té době je rovněž naplánováno rozeslání nultého návrhu smlouvy o pandemii, založeného na zde analyzovaném koncepčním nulovém návrhu, k projednání na zasedání vyjednávacího orgánu na konci února.

V průběhu roku 2023 budou paralelně probíhat jednání ve Výboru pro reformu IHR a ve Vyjednávacím orgánu pro pandemickou smlouvu.  Konečné schválení pandemické smlouvy je plánováno na květen 2024.

Katastrofická nákaza: Cvičení k zastrašení Afriky

Mezitím WHO, Bill Gates a Johns Hopkins Center for Health Security mají plné ruce práce s moralizováním afrických vlád, aby souhlasily s novými přísnými MZP a pandemickou dohodou. 23. října se ministři zdravotnictví a vysocí úředníci veřejného zdraví ze Senegalu, Rwandy, Nigérie, Angoly, Libérie, Singapuru, Indie, Německa a USA připojili k Billu Gatesovi a úředníkům z WHO a Johns Hopkins Center, aby zahájili pandemické cvičení, kterým údajně chtěli vystrašit Afriku, aby byla při schvalování totalitní pandemické smlouvy svolnější.

Gates Foundation a Johns Hopkins spolu se Světovým ekonomickým fórem byli také organizátory nechvalně známé události 201 v roce 2019, cvičení několik měsíců před vypuknutím paniky SARS-CoV-2. Testovali reakci na virus podobný SARS, „který však mohou široce šířit lidé s mírnými příznaky“, což se ukázalo jako prorocké.

Organizátoři popisují Katastrofickou nákazu takto:

„Cvičení simulovalo sérii schůzek Poradního výboru pro nouzové zdraví WHO, které se zabývaly fiktivní pandemií v blízké budoucnosti. Účastníci zvažovali, jak reagovat na epidemii, která se (…) stává pandemií, s vyšší úmrtností než COVID-19 a která neúměrně zasahuje děti a mladé lidi. Účastníci byli vyzváni, aby učinili naléhavá politická rozhodnutí s omezenými informacemi tváří v tvář nejistotě. Každý problém a rozhodnutí mělo vážné zdravotní, ekonomické a sociální důsledky.“

Volba scénáře je skličující, protože vede organizátory k závěru, že virus postihující mladé lidi, by mohl poskytnout nové ospravedlnění pro zavírání škol a rozsáhlé lockdowny, které jsou v kontextu koronaviru nyní většinou vnímány jako něco mezi závažným omylem a kriminálním pochybením. Nezbývá než doufat, že toto cvičení bude méně prorocké než Událost 201.

Vzkaz africkým zdravotnickým vůdcům, kteří byli pozváni na novou simulaci smrtící pandemie, je jasný: tato rozhodnutí jsou příliš obtížná a nebezpečná na to, abyste je učinili sami. Je lepší, jednodušší a bezpečnější nechat je odborníkům.

Ostatní lekce by se daly shrnout takto: Souhlaste s pandemickou smlouvou a novými zdravotnickými předpisy. Lekce zahrnují více propagandy a cenzury:

„Země by měly upřednostnit úsilí o zvýšení důvěry ve vládu a veřejné zdraví, zlepšení komunikace v oblasti veřejného zdraví, zvýšení odolnosti veřejnosti vůči zavádějícím informacím a omezení šíření škodlivých dezinformací…“

A také, že by se do farmaceutického průmyslu mělo dát více peněz:

„Musíme vybudovat výrobní, distribuční a administrativní kapacity po celém světě a věnovat zvláštní pozornost zemím se špatnou infrastrukturou. Je třeba udělat více pro přípravu, je třeba učinit nová rozhodnutí a uvolnit další zdroje.“

Mnohé vypovídá o tom, co chybí v koncepčním nulovém návrhu smlouvy o pandemii: jakákoli zmínka o výzkumu virů, natož zákaz nebo přísná omezení či kontroly výzkumu nebezpečných virů. To by mohlo souviset se skutečností, že velká část těchto výzkumů se provádí v USA nebo v některých jejich oddaných „koloniích“ jako byly biolaboratoře na Ukrajině, které se měly údajně stěhovat k nám a do Bulharska..

Nejnovější výzkum, který zaujal titulky, provedli virologové z Bostonské univerzity, kteří uměle vytvořili obzvláště smrtící nový kmen viru Covid-19.

Pokud by bylo skutečným zájmem  chránit lidstvo před pandemiemi, první věcí, na kterou by se mělo myslet, by byl zákaz výzkumu zisků z funkce a kontrola práce v laboratořích zabývajících se viry. Jenže nic podobného pandemická smlouva neřeší. Bohužel, závěr musí znít:

Projekt zpřísnění mezinárodních zdravotních předpisů a smlouvy WHO o pandemii má za cíl donutit všechny země, aby se podřídily režimu zdravotní propagandy a cenzury, omezování základních lidských práv a vysokých přímých a nepřímých dotací farmaceutickým a IT společnostem. 

Půjde o režim plně kontrolovaný WHO, která je zase kontrolována velkými mezinárodními korporacemi (v čele s Gatesem) a Washingtonem.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 4.9]

3 thoughts on “Pandemická smlouva zajišťuje celosvětovou zdravotní diktaturu WHO a farmaceutických korporací

 1. Kým sa primitívny úchyl a psychopat Gaťeš nezačal vyjadrovať o depopulácií a príchodu covidu, dovtedy tu žiadne globálne plandémie neboli a ani nebudú, pokiaľ nejakú reálne títo kokoti nevyvolajú ! Pre z tohto plynie jednoznačné ponaučenie, očkovanie (už akékoľvek) a väčšina lekárov u mňa stratili úplne moju dôveru ! A môžu cenzurovať, zakazovať, propagovať, sľubovať či obmedzovať… u mňa z princípu skončili ! A ak ma naserú, budem na nich strieľať !!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout