WHO mění své mezinárodní zdravotní předpisy, mělo by k tomu dojít na probíhajícím summitu

WHO mění své mezinárodní zdravotní předpisy, mělo by k tomu dojít na probíhajícím summitu

Dnes nezačíná jen summit Schwabova WEF, ale také summit WHO. A jakápak náhoda – i ten probíhá ve stejnou dobu ve Švýcarsku, jen pro změnu v sídle WHO v Ženevě.

WHO plánuje zavést  celosvětovou zdravotní diktaturu, ovšem nemá se to týkat výlučně zdraví, ale i klimatu či otázky potravin. Každopádně by většině členských zemí vládla nikým nevolená WHO, jejímž hlavním akcionářem je Bill Gates, případně investiční firmy Black Rock a Vanguard, které jsou již nyní vlastníky většiny globálních korporací.

Ve skutečnosti tak přes WHO povládnou právě globalisté, v jejichž zájmu je celosvětová diktatura zaváděna…

22. května začíná v Ženevě 75. výroční shromáždění Světové zdravotnické organizace. Souběh se summitem WEF dozajista není náhodný.

V předvečer těchto velkých dnů v globalistickém kalendáři se hodně diskutovalo o „pandemické smlouvě“ navržené WHO.

Smlouva představuje obrovskou hrozbu pro národní suverenitu a svobodu jednotlivce, protože navrhované doložky mimo jiné poskytují mezinárodní digitální průkazy totožnosti a dokonce poskytují pobídky zemím třetího světa, aby zveličovaly nebo dokonce vytvářely budoucí „mimořádné zdravotní situace“.

Očekává se, že příští týden budou přijaty změny Mezinárodních zdravotních předpisů (IHR) navržené americkou misí. Samotná pandemická smlouva (nedávno přejmenovaná na „dohodu“) by měla být schválena o něco později.

Co jsou IHR?

IHR jsou posilující legislativou WHO, která stanoví podmínky a limity jejích pravomocí. Jakákoli změna těchto pravidel má téměř okamžité globální důsledky.

I když to nemusí představovat tak velkou hrozbu pro svobodu jako „pandemická smlouva“, je to určitě naléhavější. Kromě toho je mnohem snazší uvést IHR v platnost.

Zatímco zcela nová smlouva má být vypracovávána měsíce a poté podepsána každým ze 194 členských států WHO, změna stávající legislativy může být přijata jednoduchým hlasováním na zdravotnickém shromáždění.

Tímto způsobem by mohli dokonce použít smlouvu jako krytí.

Lze dokonce tvrdit, že vyhlídka na smlouvu za dva roky odvádí pozornost od pravidel, která by mohla být schválena již dnes odpoledne. Není to nemožné.

Jaká jsou nová pravidla?

Změny v IHR byly poprvé navrženy v lednu americkou misí při WHO. Jsou dlouhé a nesouvislé, ale pokud chcete, můžete si přečíst celý dokument v angličtině zde.

V následujícím textu jsou uvedeny nejdůležitější změny.

Zrychlení procesu

Poslední pozměněné nařízení je prvním, kterým se zde chceme zabývat. Článek 59 odst. 1 IHR v současné době stanoví:

Lhůta stanovená v článku 22 Ústavy WHO pro zamítnutí nebo výhradu tohoto Řádu nebo jeho změny činí 18 měsíců ode dne, kdy generální ředitel oznámil přijetí tohoto Řádu nebo jakékoli změny tohoto Řádu Zdravotnickým shromážděním.

Americký návrh by zcela vypustil tučnou zmínku o pozměňovacích návrzích a přidal by nový pododstavec, který by zkrátil dobu, po kterou můžete vznést připomínky, z osmnácti měsíců na pouhých šest měsíců.

Lhůta stanovená v článku 22 Ústavy WHO pro zamítnutí nebo výhradu změny těchto pravidel činí šest měsíců ode dne oznámení generálního ředitele o přijetí změny těchto předpisů Zdravotnickým shromážděním. Odmítnutí nebo výhrada, kterou generální ředitel obdrží po uplynutí této lhůty, nenabývá účinku.

To znamená, že se očekává, že všechna nařízení, o kterých se bude hlasovat dnes či v následujících dnech, vstoupí v platnost do konce tohoto roku. Mnohem dříve, než by mohla vstoupit v platnost jakákoli smlouva.

Výbor pro dodržování předpisů

Pozměňovací návrhy přidávají do nařízení zcela novou kapitolu – kapitolu IV – a vytvářejí tzv. „Výbor pro dodržování předpisů“ (CC). Hypotetický výbor by se skládal z nevolených regionálních „odborníků“, jejichž úkolem by bylo posoudit, jak dobře každý členský stát prosazuje nová pravidla.

Mezi mnoha povinnostmi tohoto sboru technokratů by byli zmocněni například:

Doporučit příslušné smluvní straně a/nebo WHO doporučení, jak může smluvní strana zlepšit dodržování předpisů, jakož i technickou pomoc a finanční pomoc.

„Finanční podpora“ není nic jiného než mezinárodní úplatkářství. CC je v podstatě oprávněna rozdělovat úplatky, pokud na oplátku národní vlády souhlasí s tím, že budou hrát jim určenou roli při prezentování pandemie. Viděli jsme to během programu Covid, kdy po náhlé smrti tanzanského prezidenta Johna Magufuliho, který pravidla WHO odmítl zavádět, rychle následoval odklon od jeho politiky a zavedení tvrdší covidové politiky –  a půjčka 600 milionů dolarů od MMF.

Uvolnění definice „pandemie“

IHR je legislativa, která zmocňuje generálního ředitele Světové zdravotnické organizace prohlásit nemoc za pandemii nebo ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC). Cílem pozměněných pravidel je výrazně rozšířit tuto pravomoc následujícími způsoby:

1) možností vyhlášení PHEIC v případě „potenciálního“ stavu nouze

12 odst. 2 […] Pokud se generální ředitel na základě posouzení podle tohoto nařízení domnívá, že existuje potenciální nebo skutečná mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu

2) vytvořením zcela nové třídy „incidentů v oblasti veřejného zdraví“, „přechodného varování v oblasti veřejného zdraví“, což je termín, který není v dokumentu absolutně definován, a který se zdá být zcela předmětem svévole generálního ředitelství WHO:

12 odst. 6 Pokud bylo zjištěno, že událost nesplňuje kritéria pro mezinárodní ohrožení zdraví, ale generální ředitel rozhodl, že vyžaduje zvýšenou mezinárodní pozornost a potenciální mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví, může generální ředitel na základě obdržených informací kdykoli rozhodnout o vydání předběžného varování v oblasti veřejného zdraví.

3) Zmocněním regionálních ředitelů WHO k vyhlášení (také zcela nového) ohrožení veřejného zdraví regionálního významu (PHERC):

čl. 12 odst. 7. Regionální ředitel může rozhodnout, že událost představuje zdravotní ohrožení regionálního významu, a poskytnout vhodné pokyny smluvním stranám v regionu, a to buď před, nebo poté, co byl generální ředitel informován o události, která by mohla představovat zdravotní krizi mezinárodního významu.

Nouzový výbor

Na rozdíl od „Výboru pro dodržování předpisů“ již nouzový výbor (EK) existuje ve starém rámci IHR a byl vytvořen na žádost generálního ředitele poté, co by byla situace prohlášena za PHEIC. Panel by se skládal výhradně z pečlivě vybraných členů „adresáře odborníků IHR“ a trval by tak dlouho, jak to generální ředitel uzná za vhodné.

To je dost špatné, ale nová pravidla by drasticky změnila složení výboru.

Dříve čl. 48 odst. 2 jednacího řádu o složení výboru…

Alespoň jeden člen výboru pro mimořádné situace by měl být odborníkem určeným účastnickým státem, na jehož území k události dochází.

Pozměněná verze zní…

Členy Nouzového výboru by měl být alespoň jeden odborník jmenovaný účastnickým státem, na jehož území k události došlo, jakož i odborníci jmenovaní jinými dotčenými smluvními státy.

Ano, všechny „postižené státy“ nyní automaticky dostávají křeslo ve výboru. V případě, že vás to zajímá, „postižený stát“ je definován v článku 48 jako:

Účastnický stát, který je buď zeměpisně blízký, nebo jinak ovlivněný dotyčnou událostí.

… neuvěřitelně vágní koncept, který by mohl být aplikován prakticky na jakoukoli zemi na světě.

Dobrou zprávou je, že přinejmenším tato nevolená skupina technokratů, obdařená nouzovými pravomocemi během pandemie (nebo „potenciální“ pandemie), bude milá a rozmanitá…

Článek 48 odst. 2 […] Generální ředitel vybírá členy výboru pro mimořádné situace na základě odborných znalostí a zkušeností požadovaných pro dané zasedání a s náležitým ohledem na zásady vyváženého zastoupení věku, pohlaví a zeměpisného původu.

Podkopávání suverenity

Útok na národní suverenitu obsažený v těchto pozměňovacích návrzích není jen jedinou klauzulí nebo změnou formulace, ale opakujícím se tématem dokumentu. Skutečným účelem každého navrhovaného dodatku je oslabit jednotlivé národy ve prospěch „Krizového výboru“, „mezinárodního společenství“ a samozřejmě samotné WHO.

Existuje příliš mnoho případů, než abychom je zde mohli vyjmenovat, ale zde jsou nejkřiklavější příklady.

Článek 11(3) dříve uváděl: „WHO bude konzultovat se smluvní stranou“…

nový text zní „WHO informuje účastnický stát“.

Jasná a zřejmá reformulace jazyka k vytvoření mocenské dynamiky. V této formulaci je NYNÍ WHO v čele národního státu. Nic nekonzultuje, jen restriktivně přikazuje.

Článek 12(5) začínal dříve slovy „Když generální ředitel po konzultaci se státem, na jehož území došlo k ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“…

nové znění zní: „Je-li generální ředitel po konzultaci s Výborem pro mimořádné události a dotčenými účastnickými státy“.

Ve skutečnosti je prakticky pokaždé v celém dokumentu výraz „stát, na jehož území došlo k mimořádné události“ nahrazen výrazem „dotčené smluvní strany“.

Jak již bylo zmíněno dříve, definice pojmu „postižené státy“ je tak vágní, že téměř každá země na světě by mohla tvrdit, že k nim patří. V praxi to znamená, že moc jednoho státu kontrolovat svou vlastní zdravotní politiku je oslabena, zatímco mocnější země mají zároveň možnost zasahovat do jakékoli „nouzové situace“ a kontrolovat, co se stane.

Nejznepokojivější je však čl. 9 odst. 1, který odkazuje na zprávy třetích stran o mimořádných událostech v oblasti veřejného zdraví, tj. zprávy, které vláda formálně nepředkládá ve vztahu ke svému vlastnímu veřejnému zdraví, ale z externího zdroje.

Toto ustanovení v současné době zní:

WHO může vzít v úvahu zprávy z jiných zdrojů než oznámení od národních vlád a vyhodnocuje tyto zprávy podle zavedených epidemiologických zásad a poté předává informace o události smluvní straně, na jejímž území k události údajně došlo. Před přijetím opatření na základě těchto zpráv WHO konzultuje a pokusí se získat potvrzení od smluvní strany, na jejímž území k události údajně došlo.

V novém návrhu tohoto odstavce je tučná věta zcela vypuštěna.

To znamená, že podle nových pravidel by WHO mohla přijímat údaje od třetích stran, které tvrdí, že nová nemoc zabila tisíce lidí v zemi X, a nemusela by tyto údaje přezkoumávat s vládou země X před vyhlášením mezinárodní pandemie. Tu může vyhlásit bez jakékoli konzultace s dotčenou zemí.

To zcela zbavuje národní stát moci a zároveň dává obrovské pravomoci těmto „třetím stranám“, mezi něž patří zahraniční vlády a zpravodajské agentury, nadnárodní korporace, neziskovky, think tanky a mezinárodní organizace (včetně samotné WHO).

Poznáváte zde ten vzorec? Rozumíte jemnému prolínání narativní kontroly, které tyto pozměněné předpisy skutečně vytvářejí?

Tyto předpisy uvádějí do pohybu mašinérii, která může vytvořit „potenciální pandemii“ z ničeho, kdykoli bude chtít. A WHO může již záhy začít třeba u relativně neškodných opičích neštovic…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 7 Průměrně: 4.7]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout