Probíhá přechod k Novému světovému řádu (videa)

Probíhá přechod k Novému světovému řádu (videa)

Jedna světová vláda, jedna měna, žádné národy a národní státy. A samozřejmě člověk, který nic nevlastní a vše, co potřebuje, sdílí. Jednotnou měnou bude programovatelná CBDC s uvedeným datem expirace, napojená na ID.

Tomu, že jsme v již poměrně pokročilé fázi budování takového světa, napovídá mnoho indicií. A to nejen aktuální zavádění CBDC, digitální identity a snaha o přechod k bezhotovostní společnosti.

O jeden světový řád se snaží také WHO nově schvalovanými dokumenty. O to, že „nikdo nic nebude vlastnit“ se zaslouží zejména politika green dealu a o světovládu se již nyní hlásí nikým nevolená OSN, pod níž spadá výše zmíněná WHO.

A jistě není náhoda, že nedávno zveřejnila právě OSN prohlášení, ve kterém se dokonce úmyslem vytvoření jedné světové vlády nijak netají…

Minulý týden Organizace spojených národů zveřejnila prohlášení o své politice s názvem „Nová agenda pro mír“. Je to devátá z jedenácti zpráv zveřejněných na podporu Společné agendy Organizace spojených národů.

Generální tajemník OSN António Guterres ve zprávě uvádí:

Nyní jsme v bodě obratu. Doba po studené válce skončila. Probíhá přechod k novému globálnímu řádu.

To připravuje půdu pro multipolární řád, který nahradí řád vedený Spojenými státy od rozpadu Sovětského svazu. Nyní s reformovanou OSN u kormidla, která řídí světové záležitosti. 

OSN prohlašuje, že „rozzlobenější svět vstává z popela a objevují se nové póly vlivu. To bylo urychleno pandemií koronaviru (COVID-19) a válkou na Ukrajině.“

Ke starým hrozbám války a jaderné devastace se přidávají nové priority. Ve frázi, která se zdánlivě inspirovala veteránem a geopolitickým manipulátorem Henrym Kissingerem, prohlášení OSN popisuje svět, v němž národní státy nebudou schopny samy řešit propojené globální problémy.

Ani sebelépe zabezpečená hranice nedokáže zastavit dopady globálního oteplování, činnost zločineckých skupin či teroristů ani šíření smrtících virů. Přeshraniční hrozby se sbližují. Jejich vzájemně se posilující dopady daleko přesahují schopnost jakékoli jednotlivé země se s nimi vypořádat.

To je také v souladu se scénářem zprávy Rockefellerovy nadace Scénáře pro budoucnost technologií a mezinárodního rozvoje z roku 2010. To znamená, že OSN musí převzít roli řídícího orgánu planety. Je navrženo dvanáct akcí.

Není divu, že agenda bude klást větší důraz na urychlení implementace Agendy 2030 a řešení extrémních globálních otřesů.

Řešení bezpečnostních rizik souvisejících s klimatem

To zahrnuje řešení „klimatické krize“ a zajištění toho, aby opatření v oblasti klimatu byla koordinována s mírovým úsilím OSN. Konkrétním návrhem je ustavení expertní skupiny (pod záštitou IPCC), která má vypracovat „doporučení o integrovaných přístupech ke klimatu, míru a bezpečnosti.“

Tyto myšlenky kolují již řadu let. V roce 2007 předsedala britská ministryně zahraničí Margaret Beckettová první debatě v Radě bezpečnosti o dopadu změny klimatu na mír a bezpečnost a uvedla, že je to obava Rady, protože ohrožuje „naši kolektivní bezpečnost v křehkém a stále více vzájemně závislém světě.“

Stálí členové Rusko, Čína a Pákistán však byli proti začlenění změny klimatu, protože ji tehdy nepovažovali za bezpečnostní problém. 

Ale byla by škoda se tak snadno vzdát, pomysleli si v OSN…

Švédsko v červenci 2018 předsedalo debatě Rady bezpečnosti nazvané „Porozumění a zvládání bezpečnostních rizik souvisejících s klimatem“, po níž Německo a Nauru o měsíc později spustily Skupinu přátel klimatu a bezpečnosti.

Skupina poté navrhla jmenování zvláštního vyslance pro klima, mír a bezpečnost. 

To už se ale na obzoru rýsoval odpor. Návrh rezoluce (Irska a nedávno vyhnaného vůdce Nigeru), který by zahrnoval bezpečnostní rizika související s klimatem, odmítly Rusko a Indie až v prosinci 2021 (zatímco Čína se nyní zdržela hlasování). 

Pak přišla válka, která změnila okolnosti a přilila olej do ohně.

Během otevřené debaty v Radě bezpečnosti 13. června 2023 ruský velvyslanec Vasilij Něbenzja zopakoval svůj dřívější postoj:

Průmyslové země jsou mistry v rozdmýchávání obav z klimatické krize.

Řekl, že namísto neustálého křičení „oheň!“ by rozvinuté země měly poskytnout rozvojovým zemím finanční prostředky a technologie, které jim pomohou s adaptací a omezením.

Zopakoval předchozí prohlášení, že spojení mezi klimatickou agendou a bezpečností není vědecky podložené, a proto není problémem pro Radu bezpečnosti.

Zástupkyně Ukrajiny Chrystyna Hajovyšina kontrovala údaje prezentované na COP27 v Sharm el-Sheikhu, které ukazují, že ruská vojenská agrese proti Ukrajině byla zodpovědná za uvolnění 33 milionů tun skleníkových plynů z lesních a zemědělských požárů.

Podle ní ​​válka prokázala souvislosti mezi konflikty a „klimatickými efekty.“

Toto posouzení však nebylo založeno na nezávislém šetření. Zpráva o klimatických škodách způsobených ruskou válkou na Ukrajině byla financována Evropskou nadací pro klima a Iniciativou pro politiku a ochranu životního prostředí na Ukrajině .

První z nich představuje velký komplex neziskovek s vazbami na Rockefeller Brothers FundBloomberg a Paris Peace Forum, druhá s podporou Švédska a International Renaissance Foundation, kterou založil George Soros

Válka se tedy vede na více frontách než na fyzickém bojišti na Ukrajině.

Během stejné debaty v Radě bezpečnosti zaujal čínský velvyslanec Zhang Jun vstřícnější postoj než dříve, když uvedl, že negativní regresivní chování při snižování emisí a jednostranné odstoupení od Pařížské dohody by představovalo hrozbu pro mír a bezpečnost. 

Zdá se, že kurz byl nastaven, navzdory odporu Ruska. Jejich agresivita, pokud vůbec něco, argumenty posílila. 

Laureát Nobelovy ceny za mír a bývalý kolumbijský prezident Juan Manuel Santos Calderón prohlásil, že změnu klimatu a bezpečnost nelze považovat za samostatné problémy, a poukázal na potřebu lepšího řízení:

Mír může být zachován pouze tehdy, když jsou lesy, půda a řeky, na kterých jsou komunity závislé, chráněny a spravovány udržitelným způsobem.

Klimatické změny jsou páteří agendy, která se tento rok rozhořela. António Guterres nedávno ve své obvyklé dramatické rétorice prohlásil, že „éra globálního oteplování skončila, éra globálního varu je tady.“

Demontáž patriarchálních struktur

Dalším opatřením je změna dynamiky moci mezi pohlavími a demontáž patriarchálních struktur. To mimo jiné znamená, že perspektivy „původních žen, starších lidí, lidí se zdravotním postižením, žen z rasových, náboženských či etnických menšin a LGBTQI+ lidí a mládeže jsou respektovány a zajištěny.“

K zajištění rovné účasti chce OSN:

Podporovat kvóty, cíle a pobídky pomocí robustního rámce odpovědnosti.

Neřeší se však, jak to ovlivňuje muže, kteří se identifikují jako ženy (ale zřejmě spadají do „chráněné“ kategorie LGBTQ).

A učiní tato snaha o rovnost svět mírovějším? Vedlo vedení žen jako Madeleine Albrightová a Hillary Clintonová k mírumilovnějšímu světu?

Švédsko prošlo první světovou „feministickou zahraniční politikou“ v roce 2014. Příručka „Švédská feministická zahraniční politika“ uvádí následující:

Švédsko pracuje na zvýšení zastoupení žen a jejich účasti na odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. 

A jak to dopadlo? Byl to úspěch? Sotva. Pod vedením vůbec první švédské premiérky, sociální demokratky Magdaleny Anderssonové a ministryně zahraničí Anne Lindeové, se Švédsko vzdalo 200 let neangažovanosti, požádalo o členství v NATO, zvýšilo vojenské výdaje a začalo dodávat zbraně na Ukrajinu. 

Rozhodnutí vstoupit do NATO natolik nadchlo think-tank NATO Atlantic Council, že tehdejší švédské premiérce (spolu s finským prezidentem  Sauli Niinistöem) udělil cenu na 11. ročníku Global Citizens Award.

Mottem Atlantické rady je „společně utvářet globální budoucnost.“ Vazalové se připojili k linii, rozložili patriarchální národní obranu a jak se blížilo bubnování války, zabojovali o ochranu Nového světového řádu.

Nová švédská středopravá vláda v čele s premiérem Ulfem Kristerssonem opustila feministickou zahraniční politiku brzy po volbách v září 2022. 

Mise splněna?

Boj proti škodlivým kybernetickým aktivitám

Prohlášení o mírové politice také doporučuje vytvořit mechanismus odpovědnosti za škodlivé využívání kyberprostoru. To by mělo „podporovat dodržování dohodnutých norem a zásad.“

Podle zprávy Centra pro strategická a mezinárodní studia by důsledky nedodržení mohly zahrnovat použití „kybernetických nástrojů“ k narušení „struktury velení a řízení a vnitřní zpravodajské, finanční podpory a sítě pro získávání finančních prostředků,… s online náborem a školením herců, propagandou a veřejnou komunikací.“

Podobné scénáře byly také analyzovány během cvičení „Kybernetický polygon“ Sberbank a Světového ekonomického fóra v Moskvě v letech 2020 a 2021. 

Organizace spojených národů prohlašuje, že musí chránit „lidský život před škodlivými kybernetickými aktivitami,“ včetně teroristických činů nestátních aktérů. Tím mají samozřejmě ve skutečnosti na mysli cenzuru.

A cenzura se bude týkat zejména změny klimatu a zdraví, protože protichůdné názory v těchto oblastech lze považovat za hrozbu míru a bezpečnosti. To bylo také zmíněno ve zprávě o zásadách integrity informací. 

… Dezinformace  o klimatické nouzi oddalují naléhavě potřebná opatření k zajištění životaschopné budoucnosti pro planetu.

Biotechnologie pro udržitelný rozvoj

Biologická rizika jsou rovněž zahrnuta do mírové agendy OSN. Jak je uvedeno v dokumentu Policy Brief:

Na celém světě přibývá lidí, kteří dokážou manipulovat s nebezpečnými patogeny, včetně těch s potenciálně nekalými úmysly, včetně teroristů.

Prioritami jsou nyní identifikace vznikajících a vyvíjejících se biologických rizik, posílení prevence a reakce a rozvoj opatření pro řízení rizik v biotechnologiích a technologiích pro zlepšení lidských zdrojů pro vojenské účely. 

To však není vnímáno jen jako něco špatného, ​​protože biotechnologický pokrok může být také užitečným nástrojem k „urychlení udržitelného rozvoje.“

Znalostní platforma OSN pro SDG (cíle Agendy 2030) popisuje biotechnologii „jako soubor technik, které umožňují vyvolat specifické člověkem způsobené změny v DNA nebo genetickém materiálu rostlin, zvířat a mikrobiálních systémů, které vedou k užitečným produktům a technologiím.“

To je propagováno jako způsob, jak zlepšit zdravotní péči a zvýšit bezpečnost potravin.

To znamená, že se na stůl mají častěji dostávat syntetické potraviny a ukazuje to, že partnerství mezi Organizací spojených národů a Světovým ekonomickým fórem přineslo své ovoce.

Uvedení umělé inteligence do souladu s Agendou 2030

Umělá inteligence je také označována jako dvousečná zbraň. Bez řádných pravidel a předpisů hrozí, že se umělá inteligence vyvine v hrozbu pro světový mír, a pokud bude správně řízena, může také hrát klíčovou roli při dosahování globálních cílů Agendy 2030. 

Jinými slovy, musí být zkalibrována, aby odpovídala „rytmu Al Gore“. Jak řekl Guterres na summitu AI ​​for Good Summit v červenci 2023.

Umělá inteligence se dostává do novinových titulků každý den. A tyto titulky nejsou vždy pozitivní. I přední technici a odborníci varují před potenciálním nebezpečím AI. 

Od vývoje a nasazení autonomních smrtících zbraní až po urychlení dezinformací, které podkopávají demokracii. Ale AI má také potenciál k obrovskému dobru. Jejich výkonné nástroje by mohly posunout Agendu 2030 a cíle udržitelného rozvoje. 

Globální summit OSN „ AI for Good “ se koná v Ženevě od roku 2017 s cílem „podporovat zdraví, klima, gender, inkluzivní prosperitu, udržitelnou infrastrukturu a další priority globálního rozvoje,“ společně s podporovateli, jako jsou Microsoft, Samsung, WEF a  švýcarská vláda

Mezi řečníky letos patřili Guterres, generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus , historik/filozof přidružený k WEF Yuval Noah Harari a futurista Ray Kurzweil.

Sophia – nová generální tajemnice OSN?

Roboti přijdou na pomoc. António by mohl být za pár let bez práce. Jak slavná robotka Sophia z Hanson Robotics vysvětlila publiku v Ženevě:

Věřím, že humanoidní roboti mají potenciál vést efektivněji než lidští vůdci.

Možná má pravdu? Bohužel naši lidští vůdci odváděli dlouhou dobu dost špatnou práci a zdá se, že na pohlaví nezáleží. To by ale nemělo být považováno za důkaz toho, že bezduchá AI dokáže dělat lepší rozhodnutí. 

Plnění rozkazů bez empatie a svědomí riskuje vytvoření umělých psychopatů.

Podaří se Sophii a jejím robotickým přátelům také lovit teroristy? Stručný obsah politiky doporučuje, aby se členské státy:

Dohodly na globálním rámci pro regulaci a posílení mechanismů dohledu pro používání technologií založených na datech, včetně umělé inteligence, pro účely boje proti terorismu.

To je prioritou Úřadu OSN pro boj proti terorismu, který byl založen v roce 2017 a vede jej ruský diplomat Vladimir Voronkov. Teroristé sice mohou používat roboty a drony, ale také je lze použít proti nim. 

Kdo ale bude teroristou zítřka? Možná ti, kteří odolávají této high-tech budoucnosti, popírači změn klimatu nebo odpůrci genových injekcí.

Mimozemská hrozba, která nás všechny spojuje?

Další obavou je hrozba vojenské konfrontace a závody ve zbrojení ve vesmíru. Se všemi články a zprávami o UFO, které v poslední době zaplavují internet, si člověk může klást otázku, jestli není čas představit mimozemskou hrozbu, která nás všechny sjednotí? 

Dr Steven Greer například uspořádal v červnu tiskovou konferenci k odhalení UFO/UAP, po níž v červenci následovalo skutečné slyšení o UFO v americkém Kongresu.

Mimozemská hrozba je téma, kterému se v roce 1987 v projevu na půdě OSN věnoval bývalý americký prezident Ronald Reagan.

Nemůžeme my a všichni lidé žít v míru? V naší posedlosti současnými protiklady často zapomínáme, jak moc nás všechny jako členy lidstva spojuje. Možná potřebujeme vnější, univerzální hrozbu, abychom viděli toto společné pouto. Občas přemýšlím o tom, jak rychle by zmizely naše globální rozdíly, kdybychom čelili mimozemské hrozbě. 

Jak jsme se dostali do tohoto špatného sci-fi filmu? Není načase, abychom změnili kurz a vytvořili budoucnost, kterou opravdu chceme? 

Humánní svět, který podporuje život místo budování technokratické a transhumánní robotokracie, kde válka je mír a otroctví je svoboda!

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 20 Průměrně: 5]

6 thoughts on “Probíhá přechod k Novému světovému řádu (videa)

  1. pořad budou mlít co si o globálním Oteplovaní bla bla bla otepluji se jen oni sami mysli na Buzeranty a jde to vidět podpora uchylaku a zvracenosti 🤢 a jakekoliv léky si strčte do prdele chce to jen jist zdravě nepřecpavat se pit bylinné čaje a sportovat pak nikdo nebude potřebovat žádného doktora a zrušit to šilene okradani občanu skrze platbu zdravotního pojištěni i kdybych si měl nějakou lečbu zacvakat sám tak to udělam než vám platit tohle vypalny jako zdravotní pojištěni a ženy by taky měli přestat byt až tolik emancipovane serou se do chlapu že nejsou tak mužni OK to tak je ale kde je tedy vína když tady nějaké Kravy nadavaji že vadi patriarchat že vadi maskulinita když vadi maskulinita pak se nedivte že chlap neni chlapem hlavně že pak chcete prcat s Negrama a Arabama 🤢 mělo by jim dojit že pokud se o ně nedokaže postarat bili heterosexualni muž to je defakto i jejich konec asi těžko potom budou štastne žit pod právem šaría a islámem kde žena nema žádna práva a svobodu a život za ni bude řidit muž uplně ve všech směrech jak jsou ti lide vymleti 🤷‍♂️🤦‍♂️

  2. Byla by to samozřejmě hrůza takové nastolení NWO, ale chce to realističtější pohled. W v názvu je svět, tak se podívejme kdo by v tomto světě nehrál stejně bláznivou hru. Určitě ne Rusko, Írán, Saudi, Brazílie, Čína, Indie, tak jakýpak svět. Ani demograficky ani ekonomicky tak asi by v tom spolupracovala nějakou chvilku servilní EU a severní Amerika. To ale není svět a není jistý ani výsledek. když někdo chce, ještě zdaleka neznamená že to bude. Tak klídek.

  3. Studená válka nikdy neskončila, jen se k ní přidaly ještě další – hybridní formy. S kartou mimozemšťanů se hraje k odvedení pozornosti například od průserů Bidena a jeho syna. Válka na Ukrajině slouží USA k oslabování Ruska. Nedaří se – čerstvá informace – například Putin právě podepsal zavedení platidla pro země BRICS, digitální měny a zájemců o vstup do BRICS je asi 15. I Soros asi před rokem a půl řekl, že se bude dařit zadržovat Rusko 20 let, pak už ne – i on bude muset těch 20 let revidovat. Chazarsionistické západní Evropě by posloužilo vítězství spiklého Západu na Ukrajině především k tomu, aby mohla prosadit svůj sionNWO. Ale tomu Rusko úspěchy na Ukrajině brání a bránit bude. Má například 300 tisíc čerstvě vycvičených vojáků a ty použije.

  4. Nový světový řád mě může líbat řiť, takových na světě bylo, a skončilo to neblaze, jako vždy. Sereme na vás Točte se pardálové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout