Wall street, Deep state, nacisté a psychologická válka – 1. díl

Wall street, Deep state, nacisté a psychologická válka – 1. díl

Hned na úvod upozorňuji, že tento článek, který bude rozdělen na několik dílů, není o Ukrajině, jak si možná někdo při pohledu na titulek myslel. Zdaleka nejvíc zde mimo Německa budou zmíněny USA, neboť jejich světová hegemonie je zejména posledních 100 let neoddiskutovatelná.

Pokud se zajímáte alespoň o novodobější historii, jistě víte, že nacismus nikdy vymýcen nebyl a ani nebude, neboť již dávno před 2. světovou válkou zabrali nacisté ty nejvyšší posty a na těch pak doslova zakořenili. Norimberský proces se dotkl jen menší části z nich, mnoho vysoko postavených nacistických pohlavárů se dokonce dostalo na velmi vysoké posty v zemích, které si po dlouhá desetiletí hrají na to, že nacismus ze svých zemí vymýtily.

Víte například to, že zakladatel EU (v té době ještě EHS) a první šéf Evropské komise byl poměrně vysoko postavený nacista, který byl navržen jakožto případný nástupce Hitlera?

A víte například o tom, že snacha  Johanny Quandtové, jejíž dcera je nejbohatší Němka současnosti, byla vnučkou Maxe Rubnera (z matčiny strany), který vedl Institut pro hygienu na Univerzitě Friedricha Wilhelma, který byl později spojen s nacistickými eugenickými experimenty?

Ale to není vše. Výše uvedená  Johanna Quandtová dala v letech 2014 až 2022 k dispozici nadaci Charité 40 milionů eur na zřízení Berlínského institutu pro výzkum zdraví, jehož ředitelem byl v roce 2017 jmenován Christian Drosten – autor PCR testů a jeden z tvůrců tzv. „plandemie“, navíc jeden z hlavních obžalovaných Velkou porotou coby spoluiniciátor toho, co se dělo zejména (ale nejen) v západním světě v letech 2020-2022.

Její dcera Susanne Klattenová (nejbohatší žena Německa) se v roce 2017 zúčastnila setkání Bilderberg spolu s Jensem Spahnem, mladým globálním lídrem, který byl v roce 2018 jmenován německým ministrem zdravotnictví a určoval běh „plandemie“ nejen v Německu, ale i v mnoha dalších zemích (včetně ČR). Klattenová je také vlastníkem společnosti Entrust, která má s mnoha vládami smlouvu na výrobu očkovacích průkazů. Tato firma ji spojuje s agendou biodigitálního sledování „Covid-19“.

Výše je jen taková malá ochutnávka, abyste pochopili, že mnohé z toho, co se odehrálo teprve nedávno, či co se teprve odehraje, má nějakou souvislost s minulostí. Vše bylo dlouho plánováno a je to v mnoha směrech řízeno potomky těch, kdo pracovali pro třetí říši, avšak nikdy nebyli za své genocidní činy potrestáni.

Ale více než co jiného zjistíte, jak lze neskutečně manipulovat masami – stačí mít patřičně „vycvičené a instruované“ politiky a média. Ve skutečnosti zde nyní probíhá psychologická válka, která je účinnější než jakékoli války předtím. A právě o tom bude tento seriál především .

Nedávno jsem objevila velmi výživný a detailní rozbor Davida A. Hughese, který má doktorát z germanistiky a mezinárodních vztahů a přednáší v oblastech, jako jsou bezpečnostní studia, teorie mezinárodních vztahů, analýza zahraniční politiky, globalizace a hegemonie USA. K tématům, jimž se věnoval poněkud hlouběji, patří psychologická válka, 11. září, COVID-19, Deep state, zpravodajská kriminalita, technokracie, znovuobnovující se totalitarismus a třídní vztahy za psychologickými operacemi.

Dále již tedy první část z jeho velmi detailní analýzy. Jak jsem již slíbila, bude rozdělena na několik dílů, neboť je velmi obsáhlá, každý den přinesu jeden díl. Na samém závěru celé analýzy přinesu i odkazy na veškeré zdroje zde zveřejněných informací.


Reakce na „pandemii Covid-19“ má mnoho společného se zrodem Třetí říše. Agamben například přirovnává nouzovou legislativu přijatou v roce 2020 k pozastavení platnosti Výmarské ústavy v roce 1933 a Davis vysvětluje, jak se prostřednictvím řady zákonů protlačovaných parlamentem – zatímco se pozornost obyvatelstva soustředí jinde –  Spojené království mění v ústavní diktaturu. Vládní agentury Spojeného království mají nyní mandát páchat zločiny beztrestně; protesty budou účinně kriminalizovány nebo zastaveny v rámci mimořádných policejních pravomocí; online disent bude cenzurován; a novináři již nebudou moci hlásit jakékoli informace, které budou považovány za odporující „národnímu zájmu“. Ovšem totéž  již realizuje také EU.

„Pandemie Covid-19“ funguje jako Velká lež, na které se to všechno zakládá, tedy lež tak obrovská, že by si to obyčejní lidé nedokázali představit. Cituji  Mein Kampf :

„Protože masy  se vždy snáze zkazí v hlubších vrstvách své emocionální povahy než vědomě nebo dobrovolně; a tak se v primitivní prostotě svých myslí snáze stanou obětí velké lži než malé lži, protože lidé často říkají malé lži o malých věcech, ale styděli by se uchýlit se ke lžím velkého rozsahu. Nikdy by je nenapadlo vymýšlet kolosální nepravdy a nevěřili by, že ostatní mohou mít tu drzost tak neslavně překrucovat pravdu. I když fakta, která to dokazují, mohou být jasně uvedena do jejich mysli, stále budou pochybovat a kolísat a budou si nadále myslet, že může existovat nějaké jiné vysvětlení.“

(Hitler)

Rancourt  vědecky dokázal, že k žádné virové pandemii nedošlo. Davis na základě několika stovek stran argumentace ji nazývá „pseudopandemií“ po vzoru falešné „pandemie prasečí chřipky“ z roku 2009. Avšak kvůli propagandě a aplikované behaviorální psychologii nasazené jako součást psychologické války zaměřené na nevědomou mysl kognitivní disonance brání mnoha lidem to vidět nebo přiznat, i když jsou předloženy důkazy. Specialista na propagandu Mark Crispin Miller říká: „Dřív jsem si myslel, že je nevkusné srovnávat náš systém s nacistickým Německem. Už si to nemyslím“.

Hitler byl možná první, kdo viděl, že demokracii lze rozvrátit hraním na nevědomé obavy mas. Je-li prezentována existenční hrozba, mohou být masy přivedeny k obětování svobody za příslib bezpečnosti. Na viscerální úrovni jsou lidé mnohem spokojenější s doktrínou, která netoleruje žádného soupeře, (slibuje bezpečnost), než s udělením liberální svobody. Neuvědomují si ani drzost, s níž jsou terorizováni, ani nehorázné omezování svých lidských svobod, protože v žádném případě jim nedochází klam této doktríny.

Toto je model vnucování autority v atmosféře teroru. Masy mohou být terorizovány, aby se vzdaly svých svobod, a nikdy je nenapadne, že jim bylo lháno v monumentálním měřítku, že hrozba byla fiktivní. Zatímco například Hitler kritizoval mezinárodní bankéře a reparační platby za to, že srazili Německo na kolena, pravdou bylo, že německé reparační platby po Hooverově moratoriu (1931) a dohodě z Lausanne (1932) klesly přibližně na jednu osminu předchozích úrovní. Banka pro mezinárodní platby spravovala nacistické zlato a nacisté nadále plnili své závazky Young Plan i během druhé světové války.

Stejná příručka o použití velké lži k vyvolání masového strachu pro autoritářské účely byla evidentní v „Covid-19“. Klaus Schwab prakticky toto oznámil v červnu 2020:

„Většina lidí, kteří se obávají nebezpečí, které představuje COVID-19 v situaci na život a na smrt, bude souhlasit s tím, že za takových okolností může veřejná moc oprávněně převážit nad individuálními právy. Když krize pomine, někteří si možná uvědomí, že jejich země se náhle proměnila v místo, kde už nechtějí žít.“

(Schwab a Malleret 2020, 117)

„Ve chvíli, kdy je lež odhalena, je příliš pozdě, neboť hrubě drzá lež za sebou vždy zanechá stopy, což je skutečnost, kterou znají všichni zkušení lháři na tomto světě a všichni, kdo společně konspirují v umění lhát.“ (Hitler v Mein kampf). Opět se zdá, že Schwab je s touto zásadou obeznámen: nebude možné se vrátit k tomu, jak věci byly, protože „řez, který již byl učiněn, je příliš silný, aby nezanechal stopy“. Schwabův chráněnec, Yuval Noah Harari, také patří ke spiknutí zkušených lhářů: „Pokud budete dostatečně často opakovat lež,“  tvrdí , „lidé si budou myslet, že je to pravda. A čím větší lež to je, tím lépe, protože lidi ani nenapadne, že něco tak velkého může být lží.“

Desmet (2022) popisuje proces „masové formace“ v rámci „Covid-19“, který připomíná masovou hysterii v nacistickém Německu. Agamben poznamenává, že lidé přijali nové lockdownové uspořádání jako by to bylo přirozené, protože byli ochotni obětovat prakticky vše – své životní podmínky, své sociální vztahy, svou práci, dokonce i svá přátelství, stejně jako své náboženské a politické přesvědčení. To připomíná miliony lidí v nacistickém Německu, kteří se byli ochotni stejně dychtivě vzdát svobody, jako za ni jejich otcové bojovali..

Nacistický princip, že „činnosti jednotlivce musí být vykonávány v rámci celku a pro celkové dobro všech“, byl reinkarnován jako obětování individuální svobody ve jménu „ochrany druhých“. Stejně jako nacisté líčili Židy jako „nečisté“ a ohrožující veřejné zdraví, plnila podobnou funkci obětního beránka propagandistická hesla jako „pandemie neočkovaných“.

Eugenická témata spojená s nacistickým Německem vztyčila svou ošklivou hlavu. Ehret  v článku nazvaném „Nacistické zdravotnictví oživeno napříč pěti očima“ poznamenává, že stejné organizace, které prosazovaly politiku eugeniky v nacistickém Německu a Severní Americe – včetně Rockefellerovy nadace, Wellcome Trust a Engender Health (dříve známé jako Human Sterilization League for Human Betterment) – se nyní podílejí na vývoji „vakcíny“ mRNA spolu s Galton Institute (dříve British Eugenics Association). Do tohoto seznamu by mohla být přidána také rodina Gatesových.

Nacisté byli proslulí svými pochmurnými lékařskými experimenty na lidech bez jejich souhlasu. Novodobí nacisté pak nebezpečnými experimentálními injekcemi vydávajícími se za „vakcíny proti Covid-19“ bezohledně naočkovali nic netušící populaci za pomoci falešných slibů, lží a výhružek. Zkorumpovaná politická a lékařská zařízení a nápor propagandy na vojenské úrovni rovněž patří pevně do sfér totalitní nacistické dystopie.

Corbett popisuje „nacifikaci“ NHS, kdy byly veřejné zdravotnické služby podřízeny „režimu příkazu a kontroly“ a novému paradigmatu biologické bezpečnosti, vydávajícím všechny možné neetické praktiky.  Zdravotníci, kteří promluví, jsou zbaveni oprávnění k výkonu povolání. Jako Dr. Francis Christian, který řekl  disciplinárnímu panelu na University of Saskatchewan:

„Toto jsou typy panelů, které byly zřízeny v Sovětském svazu a nacistickém Německu. Je opravdu znepokojivé, že – protože žádám o informovaný souhlas – není mi dovoleno praktikovat. To je znepokojivé, dystopické a nepřijatelné. Pravda vyjde najevo, a až k tomu dojde, budete mít velké potíže.“

Vzhledem ke všemu výše uvedenému se nezdá být nerozumné naznačovat, že probíhá záměrný pokus o kolaps  demokracie pomocí technik psychologické války naučených od nacistů a její nahrazení formou totalitarismu založeného na eugenice.


Tolik první díl. Druhý se bude již mnohem více věnovat srovnání nacistických praktik s těmi současnými. Vysvětlíme si, jak došlo k oživení nacismu, který však byl v politice po celou dobu i po druhé světové válce přítomen, aniž by si to lehce manipulovatelné masy uvědomovaly. Psychologická válka je dlouhodobý proces, rozhodně nejde jen o poslední dva roky. Podobné informace je třeba zveřejňovat, neboť většina lidí si vůbec neuvědomuje, že jsou obětí psychologické války, hovořím samozřejmě o oněch 90% spících mas…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 16 Průměrně: 4.9]

One thought on “Wall street, Deep state, nacisté a psychologická válka – 1. díl

  1. Prosím Slovanku, aby z času na čas uverejnila aj úryvky z knihy „Nacistické kořeny bruselské EU“. Nikdy som ju nečítal ,ale zhruba viem, o čom je jej obsah.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout