Britský regulátor shledal společnost Pfizer vinnou z porušení tří částí britského farmaceutického kodexu

Britský regulátor shledal společnost Pfizer vinnou z porušení tří částí britského farmaceutického kodexu

Na úvod připomínám, že Pfizer je nejžalovanější firmou světa a zároveň i firmou, která  ze všech genocidních činů zatím vyvázla s pouhou pokutou, která ani zdaleka nepředčila zisky, jichž firma dosáhla v daném skandálu.

Je tedy pravděpodobné, že nyní nedojde k žádné zásadní změně. Pfizer zaznamenal pohádkové výdělky díky prodeji miliard genových injekcí, jejichž distribuce – i když již v menší míře – stále pokračuje s tím, jak se ve většině zemí vnucují posilovače.

Pfizer – a především jeho skuteční majitelé – je pak příliš hluboce provázán s Deep state, což samo o sobě zajišťuje, že vše skončí u pokuty, jejíž výše nebude vzhledem k výdělkům firmy nijak závratná a pro firmu už vůbec ne ničivá.

Vzhledem k tomu, že za celým skandálem stojí samotný Bourla, může případně dojít k jeho odstavení, zde však záleží na tom, nakolik je on sám provázán se svými loutkovodiči. Zřejmě i on zná pozadí celé plandemie a příliš by se nehodilo, kdyby promluvil. Pokuta je tak nyní nejpravděpodobnějším řešením

A vše samozřejmě projde bez většího skandálu v mainstreamu, který Bourlovu propagandu – zcela jasně označenou za „šíření dezinformací“ –  také sám šířil….

Stížnost na farmaceutickou společnost Pfizer byla podána britskému úřadu PMCPA (Prescription Medicines Code of Practice Authority), regulátorovi zodpovědnému za dohled nad propagací léků na předpis ve Velké Británii.

Stížnost se soustředila na rozhovor, který vedl lékařský redaktor BBC, ve kterém generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla učinil komentáře, které byly „zavádějící“ ohledně očkování dětí proti covidu. Dne 2. prosince 2021 se tento rozhovor objevil také na webu BBC v kategorii „Zdraví“.

V rozhovoru pro BBC Bourla řekl, že je na regulačních agenturách, aby rozhodly, zda schválí a distribuují vakcíny dětem mladším 11 let, ale myslí si, že „imunizace této věkové skupiny ve Velké Británii a Evropě by byl velmi dobrý nápad,“ podle případové zprávy PMCPA zveřejněné minulý týden.

V té době nebyly britskou regulační agenturou pro léčivé přípravky a zdravotnické produkty (MHRA) schváleny žádné vakcíny proti COVID-19 pro děti mladší 12 let, takže panel zjistil, že Bourlovy komentáře byly v rozporu s kodexem.

S odkazem na možné narušení školní docházky a potenciál dlouhého covidu Bourla také řekl: „Takže v mé mysli nebylo pochyb o tom, že přínosy byly zcela ve prospěch toho, aby se to udělalo (očkování dětí proti COVID-19).“

Dodal: „Věřím, že je to dobrý nápad.“

Panel zjistil, že tato silná stanoviska by mohla vést veřejnost k závěru, že není třeba se obávat potenciálních vedlejších účinků nebo že přínosy očkování převažují nad riziky, která nebyla stanovena zdravotnickými orgány.

Stížnost byla podána 11. prosince 2021 organizací Us For Them, „rodičovskou kampaní vyzývající k tomu, aby byly potřeby dětí upřednostňovány během reakce na pandemii Covid“.

Organizace Us For Them věří, že děti „musí být v popředí a v centru všech rozhodnutí, která je ovlivňují. Blaho dětí by mělo být vůdčí zásadou tvorby veřejné politiky.“

Stanoviska by mohla vést veřejnost k závěru, že není třeba se obávat potenciálních vedlejších účinků nebo že přínosy očkování převažují nad riziky, která nebyla stanovena zdravotnickými orgány.

Přečtěte si shrnutí případu níže:

Stěžovatel vznesl konkrétní tvrzení ohledně výroků uvedených v propagačním článku týkajícím se dětí:

1. „Imunizace této věkové skupiny [děti mladší 11 let] ve Spojeném království a v Evropě by byl velmi dobrý nápad.“

Stěžovatel tvrdil, že doporučením očkování zdravých britských dětí mladších 11 let proti Covid-19 generální ředitel společnosti Pfizer veřejnost přesvědčoval o klinické účinnosti a bezpečnosti přípravku společnosti Pfizer a jeho poměru rizika a přínosu, přestože vakcína dosud nebyla zahrnuta do dočasného schválení pro nouzové použití u takto mladých dětí ve Spojeném království.

2. „Covidu ve školách se dařilo. To značně znepokojovalo vzdělávací systém a byly děti, které měly vážné příznaky.“

Stěžovatel uvedl, že závažný výskyt onemocnění COVID-19 je ve Spojeném království u dětí  školního věku vzácný, a přestože virus cirkuloval ve školách, školy obvykle odrážely komunitní přenos během pandemie. Ani samotný Covid-19 neměl významný dopad na narušení vzdělávání dětí ve Velké Británii. „Narušení“ britského vzdělávacího systému bylo důsledkem politických rozhodnutí vlád, nikoliv viru. Stěžovatel totiž věděl, že Spojené království má druhou nejvyšší míru uzavření škol v Evropě,  což je výsledek politických rozhodnutí.

Stěžovatel uvedl, že jednoduše neexistují žádné důkazy o tom, že by zdravé školní děti ve Spojeném království byly virem SARS COV-2 významně ohroženy, a naznačovat, že tomu tak je, je ostudně zavádějící.

3. „Takže jsem nepochyboval o tom, že výhody hovoří zcela ve prospěch toho, aby se to udělalo.“

Stěžovatel tvrdil, že se jedná pravděpodobně o nejnehoráznější a nejvíce zavádějící prohlášení generálního ředitele společnosti Pfizer. Zcela opomněl vzít v úvahu, že existují potenciální rizika pro zdravé děti spojená s podáním vakcíny proti Covid-19. Stěžovatel odkázal na řadu dokumentů, včetně příbalového letáku společnosti Pfizer uvádějícího vedlejší účinky; Nejnovější vládní doporučení týkající se myokarditidy zdravotnickým pracovníkům s podrobnostmi o výskytu myokarditidy u hospitalizovaných dětí a nejnovější nežádoucí účinky hlášené pro společnost Pfizer.

Stěžovatel uvedl, že tón, obsah a způsob šíření tohoto článku a souvisejícího videa mají mimořádně propagační povahu. Žadatel byl pevně přesvědčen, že není vhodné, aby společnost Pfizer propagovala svůj výrobek tímto způsobem. Stěžovatel poukázal na tři dřívější případy proti společnosti Pfizer za neoprávněnou propagaci její vakcíny proti Covid-19 online.

Britský Úřad pro kodex praxe léků na předpis (PMCPA) shledal společnost Pfizer vinnou z porušení tří částí farmaceutického kodexu. Konečné rozhodnutí bylo zveřejněno na jejích webových stránkách 27. ledna 2023.

1. Panel se domníval, že následná silná názorová prohlášení, včetně „Takže v mé mysli nebylo pochyb o tom, že přínosy byly zcela ve prospěch očkování dětí proti Covid-19“ a „Věřím, že je to velmi dobrý nápad“, by mohly vyvodit pro konečné publikum, včetně členů veřejnosti, že není třeba se obávat potenciálních vedlejších účinků, což se nestalo. Panel měl za to, že tento důsledek nelze doložit a prostřednictvím frází jako „není pochyb“ a „zcela pro“ generální ředitel společnosti Pfizer nepodporoval racionální užívání léčivého přípravku. Bylo rozhodnuto o porušení kodexu. Proti těmto rozhodnutím se společnost Pfizer odvolala, ale nebyla úspěšná.

2. Zatímco odvolací senát vzal na vědomí prohlášení generálního ředitele, že „nechce mluvit za zdravotnické orgány nebo regulační orgány Spojeného království, je na nich, zda jej schválí a použijí či nikoli“, odvolací senát měl za to, že stanoviska generálního ředitele, včetně „Takže podle mého názoru není pochyb o tom, že přínosy jsou zcela ve prospěch toho, aby se to udělalo“, by mohla vyvodit pro konečné publikum, včetně veřejnosti, že přínosy převažují nad riziky, když regulační orgány Spojeného království dosud neučinily žádné závěry v souvislosti s očkováním dětí ve věku 5 až 11 let, a odvolací komise proto potvrdila rozhodnutí skupiny o porušení kodexu. Také proti těmto rozhodnutím se společnost Pfizer odvolala, ale nebyla úspěšná.

3. Vakcína proti Covid-19 společnosti Pfizer-BioNTech nebyla v době zveřejnění sporného článku ve Spojeném království v této věkové skupině licencována, a komise proto rozhodla o porušení kodexu. Proti těmto rozhodnutím se společnost Pfizer odvolala, ale nebyla úspěšná.

Doložky o porušení:

Bod 6.1 uvádí:

Informace, tvrzení a srovnání musí být přesné, vyvážené, pravdivé, objektivní a jednoznačné a musí být založeny na aktuálním vyhodnocení všech důkazů a musí tyto důkazy jasně odrážet. Nesmějí uvádět v omyl ani přímo, ani implicitně, překrucováním, přeháněním nebo nepatřičným zdůrazňováním.

Materiál musí být dostatečně úplný, aby si příjemce mohl vytvořit vlastní názor na léčebnou hodnotu léčivého přípravku.

Bod 6.2 uvádí:

Veškeré informace, tvrzení nebo srovnání musí být doložitelné.

Společnosti musí na žádost o to poskytnout odůvodnění, jak je uvedeno v článcích 14.3 a 18.2. Kromě toho, pokud se používají údaje z klinického hodnocení, musí společnosti zajistit, aby v případě potřeby bylo toto hodnocení zaregistrováno a výsledky zveřejněny v souladu s bodem 4,6.

Bod 26.2 uvádí:

Informace o léčivých přípravcích vázaných na lékařský předpis, které jsou přímo nebo nepřímo zpřístupněny veřejnosti, musí být věcné a vyvážené. Nesmí vzbuzovat neopodstatněné naděje na úspěšnou léčbu nebo být zavádějící, pokud jde o bezpečnost výrobku.

Prohlášení nesmí být učiněna s cílem povzbudit veřejnost, aby požádala svého zdravotnického pracovníka, aby předepsal konkrétní léčivý přípravek, který je vázán pouze na lékařský předpis.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 7 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Britský regulátor shledal společnost Pfizer vinnou z porušení tří částí britského farmaceutického kodexu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout