Pentagon mimo jiné zkoumal na Ukrajině ebolu

Pentagon mimo jiné zkoumal na Ukrajině ebolu

Pokud by se někomu podařilo upravit ebolu tak, aby měla při stávajících účincích delší inkubační dobu, pak by se jednalo o velmi účinnou biologickou zbraň. A samozřejmě se to netýká jen eboly, jejíž jednotlivé kmeny generují úmrtnost 30-80%, ale i mnoha dalších nemocí. Jak již víte, tak existenci biolaboratoří přiznala jak jedna z organizátorek majdanského puče Victoria Nulandová, tak i samotný Pentagon.

Věřit pak tomu, že Pentagon prováděl na Ukrajině pouze „mírový“ výzkum, může skutečně jen hodně silně mainstreamem indoktrinovaný jedinec. Už jen fakt, že jde o ministerstvo obrany a ne například zdravotnictví, hovoří za vše. A jak víme z mnoha okupačních misí, životy civilistů jsou tím posledním, co kdy Američany při jejich agresích či uvalovaných sankcích zajímalo…

 

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo nové informace o amerických programech biologických zbraní na Ukrajině. V souladu s tím Pentagon na Ukrajině také zkoumá ebolu a další nebezpečné nemoci.

Dále již doslovný překlad informací ruského ministerstva obrany:

Ministerstvo obrany Ruské federace pokračuje v analýze vojensko-biologických aktivit Spojených států a jejich spojenců na Ukrajině a v dalších částech světa ve světle nových informací získaných v osvobozených oblastech.

Již dříve jsme poukázali na to, že ukrajinské projekty Pentagonu neposkytují odpověď na naléhavé zdravotní problémy Ukrajiny, a že jejich realizace nevedla ke zlepšení hygienické a epidemiologické situace.

Během vojenské operace byla k dispozici závěrečná zpráva o činnosti DTRA v letech 2005 až 2016.

Dokument poskytuje informace o hodnocení zdravotních, veterinárních a biologických systémů, které v roce 2016 připravil tým odborníků z USA.

Zpráva je koncepčním dokumentem pro další plánování vojensko-biologických aktivit Pentagonu na Ukrajině a obsahuje závěry k realizaci hlavních směrů programu.

Navzdory více než desetileté spolupráci na domnělém „…snížení biologických hrozeb…“ odborníci konstatují:

„…Neexistuje legislativa pro kontrolu vysoce rizikových patogenů, existují značné nedostatky v biologické bezpečnosti…Současný stav zdrojů znemožňuje laboratořím účinně reagovat na mimořádné události v oblasti veřejného zdraví…“

Dokumenty zdůrazňují, že „za posledních pět let Ukrajina neudělala žádný pokrok v souladu s mezinárodními zdravotnickými předpisy Světové zdravotnické organizace“.

Zpráva se konkrétně zabývá nedodržováním požadavků na biologickou bezpečnost při práci se sbírkami mikrobů a jejich skladování.

Bylo konstatováno, že „…většina zařízení se vyznačuje četnými hrubými porušeními, jako jsou poničené ploty, odemčená okna, vadné nebo neaktivní systémy omezování patogenů, chybějící poplašné systémy…“ Z hodnocení odborníků vyplývá, že na Ukrajině neexistuje systém ochrany před nebezpečnými patogeny.

Pozitivně je hodnocena činnost Office of Threat Reduction Ministerstva obrany USA: organizaci se podařilo převézt národní sbírku mikroorganismů do USA, zorganizovat hodnocení biologické situace a projekty na studium zvláště nebezpečných a ekonomicky významných patogenů.  Ty mohou způsobit infekce, které mohou vést ke zhoršení (změně) epidemické situace.

Zpráva ospravedlňuje pokračující práci pro Pentagon, jejíž náklady od roku 2005 přesáhly 250 milionů dolarů.

Příloha dokumentu obsahuje nejednoznačné komentáře o sponzorech a realizátorech Programu snižování biologických hrozeb na Ukrajině, které nemají nic společného s otázkami biologické bezpečnosti. Zejména je zmíněna Sorosova nadace s poznámkou „…přispěla k rozvoji otevřené a demokratické společnosti…“.

To opět potvrzuje, že oficiální aktivity Pentagonu na Ukrajině jsou jen zástěrkou pro ilegální výzkum vojenské biologie.

Opakovaně jsme zaznamenali roli představitelů Demokratické strany USA při financování vojenských biologických aktivit na Ukrajině a zprostředkovatelských organizací využívaných k tomuto účelu.

Rádi bychom se zastavili u jednoho z klíčových dodavatelů Pentagonu, který obdržel peníze od investičního fondu Huntera Bidena – Metabioty.

Dostupné dokumenty ukazují, že tato společnost byla pouze zástěrkou pro úkoly sporné z hlediska mezinárodního práva a je využívána americkou politickou elitou k provádění neprůhledných finančních aktivit v různých oblastech světa. 

Metabiota, která byla zřízena CIA,  se zapojila do boje proti epidemii eboly v západní Africe. Práce zaměstnanců společnosti vyvolala u Světové zdravotnické organizace otázky ohledně dodržování požadavků biologické bezpečnosti.

Vyplývá to ze zprávy mezinárodního panelu odborníků z Konsorcia pro hemoragické virové choroby, které v roce 2015 pomohlo v boji proti virové nemoci ebola v Sierra Leone.

Podle dokumentu zaměstnanci Metabioty nedodrželi procedury likvidace a zatajili zapojení zaměstnanců Pentagonu, kteří společnost používali jako krytí. Hlavním účelem těchto aktivit bylo izolovat vysoce virulentní varianty viru od nemocných a mrtvých a exportovat kmeny do Spojených států.

Koordinátor Světové zdravotnické organizace pro ebolu Philippe Barbosa si byl vědom toho, že aktivity Metabioty jsou zjevně neslučitelné s cílem bojovat proti šíření nemoci, a doporučil, aby byli zaměstnanci společnosti odvoláni, protože se obával možných rizik takové spolupráce, která je extrémně špatná pro pověst WHO.

Zvýšený zájem dodavatele z Pentagonu o virus ebola není náhoda: tato nemoc je jednou z nejvíce patogenních nemocí pro lidi. Během epidemie, která začala v roce 2014, onemocnělo 28 000 lidí, z nichž více než 11 000 zemřelo, s úmrtností asi 40 procent.

V rámci vojenské operace byly zabaveny dokumenty odhalující plány společnosti Metabiota a Ukrajinského vědeckého a technologického centra na studium viru Ebola na Ukrajině.

Snímek ukazuje žádost o americké financování na diagnostiku vysoce nebezpečných patogenů na Ukrajině, včetně viru Ebola. Takové požadavky jsou součástí americké strategie přesunout vysoce rizikovou práci zahrnující nebezpečné patogeny do třetích zemí.

Výzkum měl být prováděn v Mečnikovově ústavu pro kontrolu nemocí v Oděse. Vzhledem k tomu, že nemoc není endemická a navíc se na Ukrajině nikdy nevyskytla, vyvstává legitimní otázka o potřebě takového výzkumu a skutečném účelu jeho provádění.

Již jsme viděli, že Ukrajina a další postsovětské země se staly testovacím místem pro biologické zbraně nejen pro USA, ale také pro jejich spojence v NATO, zejména Německo. Řada projektů byla realizována v zájmu ústřední zdravotnické služby ozbrojených sil Spolkové republiky Německo.

Bundeswehr věnoval zvláštní pozornost původci konžské hemoragické horečky. Byl proveden komplexní screening vnímavosti ukrajinské populace k této infekci, shrnující demografická, epidemiologická a klinická data. Tento přístup umožňuje identifikovat nové regionální genotypy virů a vybrat kmeny, které způsobují skryté klinické formy.

Studium přirozených ložisek krymsko-konžské horečky probíhalo pod rouškou zlepšení ukrajinského systému epidemiologického dozoru za účasti Ústavu veterinárního lékařství v Kyjevě a Mečnikovova ústavu pro kontrolu nemocí v Oděse.

Zájem Bundeswehru o krymsko-konžskou horečku pramení ze skutečnosti, že úmrtnost na tuto chorobu může dosahovat až 30 procent a  vyžaduje zdlouhavou a nákladnou léčbu, prevenci a speciální opatření k léčbě.

Zde je citát z instrukcí Bundeswehru: „… zvláštní pozornost by měla být věnována smrtelným případům infekce krymsko-konžskou horečkou, protože to umožňuje izolaci virových kmenů s nejvyšší patogenitou a virulencí pro člověka…“.

Velký zájem o infekce přenášené klíšťaty projevili kromě Německa také mikrobiologové z USA; výzkum v této oblasti byl financován DTRA v rámci projektů UP-1 a UP-8.

Samostatný projekt na studium klíšťat Ixodes jako přenašečů řady vysoce nebezpečných infekcí (tularémie, západonilská horečka, konžsko-krymská horečka) realizovali specialisté z Texaské univerzity.

Klíšťata byla sbírána především v jihovýchodních oblastech Ukrajiny, kde jsou přirozená ložiska infekce charakteristická pro území Ruské federace. Tyto práce se zároveň shodovaly s rychlým nárůstem boreliózy přenášené klíšťaty v ukrajinské populaci a také s nárůstem klíšťat v řadě ruských regionů sousedících s Ukrajinou.

Touto otázkou se zabývají ruští experti ve spolupráci se specialisty z ruského ministerstva obrany.

Již dříve jsme poukázali na důležitost výsledků projektů vojenské biologie s kódovým označením UP pro Pentagon.

Všimněte si zprávy, kterou pro Pentagon připravily Black&Veatch a Metabiota. Podle dokumentu byly „veterinární projekty“ s kódovým označením „TAP“ prováděny současně s projekty UP na Ukrajině.

Zaměřují se především na hospodářsky významné karanténní infekce, které mohou poškodit zemědělství jednotlivých států i celých regionů, jako je vozhřivka, africký a klasický mor prasat, vysoce patogenní ptačí chřipka a newcastleská choroba. ( Poznámka: vozhřivka je nemoc, která postihuje koně, ale odborníci ji označili za jednoho z nejslibnějších kandidátů na vývoj biologické zbraně proti lidem, protože je často smrtelná, když se přenese na člověka a je obtížně léčitelná )

Zvláštní zájem amerických vojenských biologů vyvolal africký mor prasat, který byl předmětem dvou projektů. (Poznámka: Připomínám, že africký mor prasat se u nás poprvé objevil v roce 2017, od té doby se stále vrací – vždy je počáteční ohnisko na východ od nás)

Cílem projektu TAP-3 bylo studovat šíření původce afrického moru prasat prostřednictvím volně žijících zvířat a studovat migrační trasy divokých prasat přes Ukrajinu. V projektu TAP-6 to bylo rozšířeno do východní Evropy.

Studii nakažlivých populací nebezpečných zoonotických infekcí provedli pracovníci Ústavu nových patogenů Floridské univerzity ve Volyni, Rivne, Žitomyru a Černihivu na Ukrajině a v příhraničních oblastech s Běloruskem a Ruskem.

Všimněte si zhoršující se situace v oblasti afrického moru prasat v zemích východní Evropy: Od roku 2014 byla zaznamenána ohniska v Lotyšsku (4 021 případů), Estonsku (3 814 případů) a Litvě (4 401 případů). V Polsku bylo zjištěno více než 13 000 případů afrického moru prasat a zemědělské ztráty způsobené touto chorobou dosahují více než 2,4 miliardy eur.

V březnu 2022 vydal americký armádní institut pro strategická studia zprávu o americkém programu chemických a biologických zbraní během korejské války. Cílem zprávy je poskytnout možnou linii obrany proti nařčením z nezákonných amerických biolaboratorních aktivit na Ukrajině.

Jádrem dokumentu je pokus vyvrátit svědectví 38 amerických vojenských pilotů, kteří se přiznali k použití biologických zbraní v Číně a Koreji.

Podle dokumentu v rámci přípravy na korejskou kampaň: „Americké letectvo zajistilo finanční prostředky na pořízení velkého množství chemických a biologických hlavic a zkušební základnu pro tyto hlavice v Kanadě a provedlo rozsáhlé koncepční práce na jejich rozmístění. ..“

Američané v té době považovali patogeny brucelózy a ekonomicky důležité infekce, včetně rzi pšeničné, za primární biologické činitele. Strategické velení amerického letectva plánovalo použít 2 500 kusů této munice, včetně munice k útoku na sovětské obilí…

Analýza materiálu zprávy ukazuje, že americké velení použilo výzkum z japonského vojenského biologického programu a existuje určitá „kontinuita“ v práci oddělení 731, vedené Shiro Ishii. ( Poznámka: Japonské programy biologických zbraní z druhé světové války jsou v Evropě téměř neznámé. Experimentovalo se s válečnými zajatci. Po válce přivezly USA zodpovědné japonské lékaře do USA, aniž by je potrestaly, využily je naopak ve svůj prospěch podobně, jako mnohé německé nacistické zločince.)

Snímek ukazuje přepis uzavřeného jednání představitelů CIA, ministerstva zahraničí a Pentagonu ze 7. července 1953. Z dokumentu je zřejmé, že strategie Američanů na obranu proti obviněním kladla důraz na techniky manipulace s veřejným míněním a agresivní protiútoky.

Přepis poznamenává, že úředníci si ze strachu před publicitou nepřejí vyšetřovat chemické a biologické incidenty vedené americkou osmou armádou.

Srovnávací analýza aktivit USA během korejské války a současných aktivit na Ukrajině ukazuje, že americká politika budování vlastních vojenských biologických schopností, obcházení mezinárodních dohod, pokračuje.

Na závěr jsou uvedeny údaje o zdravotním stavu ukrajinských vojáků, kteří dobrovolně složili zbraně. Informace o jejich protilátkách proti patogenům infekčních chorob jsou na snímku uvedeny bez jakýchkoli osobních údajů.

Výsledky jsou následující: 33 procent vyšetřených vojáků onemocnělo nebo mělo hepatitidu A, více než 4 procenta měly horečku renálního syndromu a 20 procent západonilskou horečku. Tato čísla jsou výrazně vyšší než statistický průměr. Vzhledem k tomu, že tyto nemoci byly aktivně studovány Pentagonem v rámci ukrajinských projektů, existuje důvod se domnívat, že příslušníci ukrajinských ozbrojených sil se dobrovolně přihlásili k provádění experimentů zaměřených na posouzení snášenlivosti nebezpečných infekčních nemocí.

Podle dostupných informací byl při hospitalizaci ukrajinských vojáků ve zdravotnických zařízeních zaznamenán nedostatek terapeutického účinku antibakteriálních léků. V jejich krvi byly zjištěny vysoké hladiny antibiotik, včetně sulfonylamidů a fluorochinolonů.

Tato skutečnost může ukazovat na profylaktické podávání antibiotik a přípravu personálu na plnění úkolů v podmínkách biologické kontaminace, například patogeny cholery, což nepřímo odráží informace ruského ministerstva obrany o plánování použití biologických zbraní ukrajinskými speciálními silami.

Získaný materiál bude připojen k americké „vojenské biologické dokumentaci“, budeme jej i nadále přezkoumávat a průběžně vás informovat.


Tolik další výbušné informace ruského ministerstva obrany. Některé indicie skutečně napovídají, že došlo k šíření patogenů z biolaboratoří, zcela jistě k tomu došlo přinejmenším v případě výše uvedeného afrického moru prasat. Je jen otázkou času, než bude vypuštěn i nějaký pro člověka vysoce nebezpečný patogen – třeba i z některé z laboratoří, které se nacházejí v dalších východoevropských zemích.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 6 Průměrně: 4.8]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/pentagon-mimo-jine-zkoumal-na-ukrajine-ebolu/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings